Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Het meeste zal wel juist zijn maar nog veel twijfel details 1465 Antwerpen

09/11/1465 ­ Adriaen Smit Janss huydevetter x Laurette Snoeys verc Henricke de Bisschop mersenier huys metten achterhuyse geh de Duyve gest inde Meer tuss huys geh den Grootenancker; duerganc tuss beyde; huysen geh den Grootten en den Cleynenancker.

Sr 69 f 482 r 002 v 001

 

1. Adriaen Smit Janss huydevette[r] <en[de] Laurette Snoeye e[iu]s

 

uxor> verc[ochten] Henricke de Bisschop m[er]ssenier

2. een huys mett[en] plaetse metten derdedeele vanden bornputte daer op

3. staende mette[n] acht[er]huyse hove gr[onde] et p[er]t[inentiis] geh[eeten]

de Duyve gest[aen] inde Mee[re]

4. tuss[chen] Jans de Coninc des huydevettere ex u[n]a en[de] de huysinge

geh[eeten] den

5. groote[n] ancker die den voerss Ad[ri]ane <e[iu]s uxore> toebehoe[re]nde

blijft daer af den duerganc

6. tuss[chen] beyde staende totten egge tot vand[en] voers acht[er]huyse

gemeyne is

7. half en[de] half ex altra comende vand[en] egge vanden voers

acht[er]huyse

8. recht ute met 1 gange van IIII voete[n] breet tot des voers Adriane

9. and[er] erve die hem aldaer toebehoe[ren]de blijft van welken gange de

voers

10. p[ar]tien en[de] elc van hen wa[n]neer dat e[ni]ge[n] van hen geloeft sijn

II voete

11. d[aer] af sal moegen afthuynen en[de] hem toebehoe[re]nde bleve gelyc

en[de] in alle

12. de mani[er]en de voers Adriaen <et uxor> den voers Henricke dat aldaer

bepaelt

13. en[de] bewijst hebbe[n]. Dr[oech] op te waerne op III oude gr[ooten] erflic

den

14. godsh[uyse] van S[jn]te Michiels en[de] XXX s[chellingen] gr[ooten] erflic

Jacope Smit des voers

15. Adriaens brueder < en[de] X s[chellingen] gr[ooten] aen de voers Henric

daer op heffende is> d[aer] jaerlicx vutgaen en[de] dat de II voeten

vanden

16. acht[er]ste gange medepand sijn on[der] zeke[re]n co[m]mer en[de] chijs

uten

17. huyse geh[eeten] den groot[en] en[de] den cleyne[n] ancker gaende

<en[de] n[o]g > van welker

18. medepantscape voers de voerg[enoemde] Adriaen <et e[iu]s uxore>

geloeft hebbe[n] en[de] geloefde[n] p[ro] se

19. et suis des voers Heinricx huys geh[eeten] de Duyve <altijt> lasteloos

20. en[de] ongemoeyt te houdene cum se et suis. Condicie[n] dat de voers

21. Adriane <uxor> alle <themel wate[r] en[de] smoeswater> vallende en[de]

comende vand[en] <voirste en[de] achterste> huyse geh[eeten]

22. de Duyve en[de] <dwater vanden> gote dwelc vand[en] voers bornputte

23. loept sal[en] moete[n] leyden teeuwige[n] dage[n] ov[er] huer erve van

beyd[er] huys]

24. geh[eeten] den groote[n] ancker . It[em] dat de voers Adriaen <et uxore

ex u[n]a> en[de] Heinric voers

25. <ex ultra> de gote liggende bove[n] den ganc vandes voers Ad[ri]aens <et

uxor> cam[eren] en[de] des

26. voers Heinricx acht[er]huys houden selen te geliken coste half en[de]

27. half maer <dat> water d[aer] af vallende en[de] comende geleyt sal

moeten

28. worde[n] ov[er] des voers Heinricx erve. It[em] dat de voers Heinric

29. vanden egge vand[en] vorste[n] huys geh[eeten] de Duyve sal moegen

<met[ten] cost> sette 1 muer

30. oft gelijc recht ute totte[n] acht[er]huyse ald[aer] It[em] dat de voers

Adriaen

31. <en[de] sijn wijf> de gote liggende inden acht[er]sten ganc neffens des

voers Heinricx

32. acht[er]huys tuss[chen] dit en[de] natal p[ro]x[imo] sal moet[en] op sijn

erve

33. op dand[er] zide en[de] dwaer d[aer] af leyden over sijn erve. It[em] dat de

34. voers Heinric den bornputte opte plaetse aldaer staende beseye en[de]

35. gebruyken sal en[de] gelden terdendeel vand[en] coste dier daer ane

comen

36. sele[n] moege[n] maer waert dat in toecomenden tiden int tvoers

37. huys geh]eeten] den groote[n] ancker een hudevett[er] quame wone[n]

en[de] vetteryen

38. heulden dat dan de voers Heinric vand[en] coste die aenden selven

39. borneputte souden moege[n] vall[en] ongehouden sal sijn d[aer] af yet te

40. ghevene. En[de] soe wanneer de huere vander huysinge geh[eeten] den

41. cleyne[n] ancker daer bij staende geeyndt en[de] ute wesen sal dat van

42. dan voerdane tselve huys gheene ganc hebbe[n] en sal inden vorste[n]

43. duerganc staende tuss[chen] tvoers huys geh[eeten] de duyve en[de] den

groote[n]

44. ancker

 

Reacties (4)

Guido Snoeys zei op vr, 11/10/2023 - 22:08

vervolg

René van Weeren zei op vr, 11/10/2023 - 23:48

Prima gedaan Guido, een paar aanpassingen:

1. Adriaen Smit Janss huydevette[re] en[de] Laurette Snoeye e[iu]s uxor verc[ochten] Henricke de Bisschop m[er]ssenier
2. een huys mett[er] plaetse[n] metten derdendeele van den bornputte daerop
3. staende mette[n] acht[er]huyse hove gr[onde] et p[er]t[inentiis] geh[eeten] de Duyve gest[aen] inde Mee[re]
4. tuss[chen] Jans de Coninc des huydevetters ex u[n]a en[de] de huysinge geh[eeten] den
5. Groote[n] Ancker die den voerss[eyde] Ad[ri]ane <et uxore eius> toebehoe[re]nde blijft daeraf den duerganc
6. tuss[chen] beyde staende totten egge tot vand[en] voersz[eyde] acht[er]huyse gemeyne is
7. half en[de] half ex altra, comende vand[en] egge vanden voersz[eyde] acht[er]huyse
8. recht ute met 1 gange van IIII voete[n] breet tot des voersz[eyde] Adriaens
9. ande[re] erve die hem aldaer toebehoe[re]de blijft, van welken gange de voersz[eyde]
10. p[ar]tien en[de] elc van hen, wa[n]neer dat e[ni]ge[n] van hen gelieft, sijn II voete
11. d[aer] af sal moegen afthuynen en[de] hem toebehoe[re]nde bliven, gelyc en[de] in alle
12. der mani[er]en de voersz[eyde] Adriaen <et uxor> den voersz[eyde] Heinricke dat aldaer bepaelt
13. en[de] bewijst hebbe[n]. Dr[oech] op te waerne op III oude gr[ooten] erflic, den
14. godsh[uyse] van S[jn]te Michiels en[de] XXX s[chellingen] gr[ooten] erflic Jacope Smits des voersz[eyde]
15. Adriaens brueder en[de] X s[chellingen] gr[ooten] aen de voersz[eyde] Heinric daer op heffende is, d[aer] jaerlicx uutgaen en[de] dat de II voeten van den
16. acht[er]ste gange voersz[eyt] medepand sijn ov[er] zeke[re]n co[m]mer en[de] chijs ute[n]
17. huysen geh[eeten] den Groote[n] en[de] den Cleyne[n] Ancker gaende en[de] anders in van welker
18. medepantscape voersz[eyt] de voerg[enoemde] Adriaen et e[iu]s uxor geloeft hebbe[n] en[de] geloefde[n] p[ro] se
19. et suis des voers[zeyde] Heinricx huys geh[eeten] de Duyve altijt lasteloos
20. en[de] ongemoeyt te houdene cum se et suis. Condicie[n] dat de voersz[eyde]
21. Adriaens uxor alle 't hemelwate[r] en[de] d' moeswater vallende en[de] comende van d[en] voirste en[de] achterste huyse geh[eeten]
22. de Duyve en[de] d' water van den gote dwelc van d[en] voerszeyde bornputte
23. loept sale[n] moete[n] leyden t'eeuwige[n] dage[n] ov[er] huer erve van huer[er] huys
24. geh[eeten] den Groote[n] Ancker. It[em] dat de voers[zeyde] Adriaen et uxor ex u[n]a en[de] Heinric voersz[eyt]
25. ex altra de gote liggende bove[n] den ganc van des voersz[eyde] Ad[ri]aens et uxor cam[eren] en[de] des
26. voersz[eyde] Heinricx acht[er]huys houden selen te geliken coste half en[de]
27. half maer <dat> water d[aer] af vallende en[de] comende geleyt sal moeten
28. worde[n] ov[er] des voersz[eyde] Heinricx erve. It[em] dat de voersz[eyde] Heinric
29. van den egge vand[en] vorste[n] huyse geh[eeten] de Duyve sal moegen make[n] of set[ten] sette 1 muer
30. oft gelint recht ute totte[n] acht[er]huyse ald[aer]. It[em] dat de voersz[eyde] Adriaen
31. en[de] sijn wijf de gote liggende inden acht[er]sten ganc neffens des voersz[eyde] Heinricx
32. acht[er]huys tuss[chen] dit en[de] Natal[is] p[ro]x[im]o sal moet[en] doen leggen op sijn erve
33. op d' ande[re] zide en[de] d' water d[aer] af leyden over sijn erve. It[em] dat de
34. voersz[eyde] Heinric den borneputte opte plaetse aldaer staende besuge[n] en[de]
35. gebruyken sal en[de] gelden 't derdendeel van d[en] coste[n] dier daer ane comen
36. sele[n] moege[n]. Maer waer 't dat in toecomenden tiden int 't voersz[eyde]
37. huys geh[eeten] den Groote[n] Ancker een hudevette[re] quame wone[n] en[de] vetteryen
38. hielde, dat dan de voersz[eyde] Heinric van d[en] coste[n] die aen den selven
39. borneputte souden moege[n] vall[en], ongehouden sal sijn d[aer]af yet te
40. ghevene. En[de] soe wanneer de huere van der huysinge geh[eeten] den
41. Cleyne[n] Ancker daer bij staende geeyndt en[de] ute wesen sal, dat van
42. dan voerdane 'tselve huys gheene[n] ganc hebbe[n] en sal inden vorste[n]
43. duerganc staende tuss[chen] 't voersz[eyde] huys geh[eeten] de Duyve en[de] den Groote[n]
44. Ancker

 

Guido Snoeys zei op za, 11/11/2023 - 09:25

Beankt Rene,

Hier en daar nog wat stomme (aandachts) foutjes.

 

Guido

Pauwel zei op di, 11/14/2023 - 15:59

r. 20 condic[i]o[n]e dat

r. 34 besigen

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.