Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Herzien transcriptie verzoek

Wie kan onderstaande akte transcriberen.

 

De toegang tot deze akte is:

https://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210…

Klik vervolgens op inventaris > 3 Henric Quirijnsz Talesius > 28 > pag. 65 > linker pagina, eerste akte

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 04/01/2020 - 14:45

Op huyden den vijfden May anno 1582 compareerden voer
mij Henric Quirijnsz Talesius, als imperiael publycke gesworen notaris,
bij den Hoeffe van Hollandt daertoe geadmitteert, in presentie van den onder-
geschreven twee getuygen, Baernt Jansz van Assendelff, woenachtich
tot Haerlem, oudt omtrent ses ende veertich jaeren ende Jacob Jacobsz,
poorter tot Haerlem, oudt omtrent veertich jaeren, diewelken hebben
bij haeren mannen waerheyt in plaetse van eede, ter requisitie van Claes
Pietersz, oude schepen van Haerlemmerlyede,
als gecommitteerde van den selfde ban van Haerlemmerlyede, verclaert dat sij
deposanten moelenmeesters geweest zijn van den nieuwen moelen, nu staende
aent Pennincxveer in den ban van Haerlemmerlyede voersz. ende van den
selffden moelen oprechtinge rekeninge daer af volcomentlijcken zoe
dat behoerde gedaen hebben, in den jaer 1579
verclaerden zij deposanten denselfden voersz. moelen met zijnen aencleefven
gecoft te hebben achthienhondert keysers guldens tstuck te 40 grooten
vlaems gerekent, weynich min ofte meer. Al 't welck voersz. staet
verclaerden sij deposanten voersz. beyde ende elcx bysondere warachtich te zijn,
offereerende ende presenterende tselfde breeder bij solemnele eede te verclaeren,
des noot ende daertoe versocht zijnde, des versochten hij requirant voernt.
hiervan acte. Alles ter goeder trouwen. Aldus gedaen binnen Haerlem
ten tijde als voeren, ter presentie van Huych Jacobsz ende Claes Jansz
van Paenderen, burgeren der voersz. stadt Haerlem, getuygen loofwaerdich,
hiertoe met mij voersz. notaris versocht ende gebeden. In kennisse van
desen heb ick voersz. notaris dese acte gescreven ende selfs onderteykent.
H.Q. Talesius imperali autoritate notaris inratus
at per curiam Hollandiæ admissus, scriptus

ChrisvD zei op wo, 04/01/2020 - 15:15

H.Q. Talesius imperiali autoritate notarius iuratus

ac per curiam Hollandiæ admissus subscripsit

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.