Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Herbergruzie

Beste lezers,

 

Bijgevoegd manuscript zou moeten gaan over een herbergruzie waarbij Cornelis van Dort mogelijk als getuige optreedt. De scan van het archief is niet van ideale kwaliteit, maar misschien kan iemand mij hier toch mee helpen. Bij voorbaat dank en prettig weekend aan iedereen gewenst!

 

Met hartelijke groet,

Elsa

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 04/23/2021 - 19:50

Ten versuecke van Jan van Gelre
Cornelis van Der Dort, coopman op..., out omtrent 28 jaren, juranit
et affirmanit heeft, hoe dat hij deponent omtrent drye jaren geleden daer
bij over ende aen is geweest t'savonts over tafel in den hueck sittende [onleesbare invoeging]
in presentie van de weerdinne ende andere gasten die hij deposant nyet en kende,
dan eenen Huygh Pot, seer vyleyninge congnominiose woirden, tenderende
tot infamie ende achterdeel van name van Beertken, echte huysvrouw van Jan
van Gelder voorsz., geevomeert ende gesproken heeft, sulcx dat hem deposant voirn.
tselve verdunckende alsodanigen oneerlijcken woerden van een geëchte
vrouw asbsent sijnde, nyet en heeft langer willen hooren, noch konnen
verdragen, mer heeft den voorsz. geselschap ende Huych Pot gelaten, ende is
uuter eetcamer van den tafel te bedden gegaen, ende onlancx, namentlijck
drie ofte vier dagen na ter selver plaetsen om hem deposant oock tsavonts
gecomen is Huych Pot voirsz., omme die questie van t'achterwesen, dat hij
deposant aen eenen Jan Lauwerman ten achteren was, t'accorderen,
dair Jan van Gelder oock jegenwoirdich was ende alsoo Huych Pot
seyde tot Jan van Gelre, Jan ghij moecht in desen saken indien ghij wilde
veel goets doen, antwoirde Jan van Gelre Huych Pot, ic en hebbe van mijn
leven nyet misdaen, het let u nu op mij, laestmael hebt ghij oneerlijck
van mijn huysvrouw gesprooken, t'welck Huych Pot ontkende, seggende,
gheeft mij eenen gulden, indien ghij't mij kunt bewijsen oneerlick van
u huysvrouw gesproocken te hebbene, ick sal hondert gelijcke guleden dair
weder voir gheven, midts welcke woerden Jan van Gelre uuthalende
eenen dubbelde philipsgulden, gaff die Huych Pot op thien derghelijcke penningen
wederom, ende alsulcx, weddende op t'voirsz., heeft Huych Pot den voirsz.
dubbelde philipsgulden van Jan van Gelre op conditien voirsz. ontfangen
ende na hem genomen, dat hij tot gheender tijt, int groot ofte cleyn,
eenige oneerlijcheyt van Beertken, huysvrouw van Jan van Gelre, gesproken en
heeft gehadt.
Die prima Septembris 1554.

 

Elsa zei op vr, 04/23/2021 - 21:49

Hartelijk dank, Geert. 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.