Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Help Translating

Hi everyone. I appeal to this group for a translating of a Dutch 1629 manuscript. It is for a heritage project in Indonesia and it relates to a major event. I am a volunteer for an NGO called Indonesian Heritage Society. I appreciate any advice or help.

Regards.

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op wo, 06/23/2021 - 15:39

Here is my transcription. I hope you understand Dutch sufficiently to discover waht is said in this document. If not, make it known and I will give you a translation in English.

 

Dachregister van de geschiedenissen
in de stadt Batavia geduirende de belegeringe
anno 1629 als volcht.
22 Juny quam Warga van Tingaeldu hier mety 12 prouwen onder
decxel van sijn copmanschap te drijven.
24 dito is Warga wegen sommige woorden die sijn volck hadde ontvallen laeten,
geapprehendeert ende terstont geëxamineert geworden, heeft alles ontdect
ende bekent, dat sij gecomen waern omme de staet ende gelegentheyt van
Battavia te bespieden, waerop de andere Javanen die bij hem waeren
gevangen met listicheyt ende stracx in den keeten gesmeten, in alles 149 personen,
de principaelste daervan geëxamineert sijnde, beleden t'selve t'gunt Warga
bekent hadden ende dat den Matteram op de bene was omme ons te cunnen
belegeren, hij Warga execuseerde hem oock zeer dat hij als spie gecomen
was, seggende dat hij daertoe van den Matteram gereden op pene van den
copp te verliesen gedwongen sijnde, niemant anders hebbende onder zijn
volck die soowel in de gratie van den ex. heer generael stont als hij
Warga, daerom hij hem oock bequaemst tot sulcken aenslach docht
te wesen.
29 quamen noch 3 praeuwen met 25 Javanen van Cheribon hier met ge-
lijcke voornemen als de voorsz. daeromme zij oock datelick gevangen
werden.
3 July quam wederom een Javaense praeuw met 10 Javanen omme te
vernemen hoe het met de andere stondt ende waerom sij geen rappport en brochten,
maer sij sijn gelick de andere getracteert.
16 dito quam een jacht van de oost ende brocht tijding dat d'heer Adriaen Blocq
Marssen met de ses jachten om de oost geseylt was om te beletten dat geen
toevoer op des Matterams lant geschiede van eenige provisie om den oorloge
daermede tegen ons te voeren, een lant tocht gedaen hadden op Tingalen
ende de stadt met ontrent prauwen ende een grote menichte pagie t'welcken onge-
stoten rijs is verbrant hadde, dit jacht t'welck een van de voorsz. ses
was, brachte oock 27 gevengenens mede.
20 dit ginck sr. Waegensvelt van hier k'seylt om de oost met t'jacht d'
Salm omme den commandeur Blocq Martsen te verlossen ende in sijn
plaets te commandeeren.
28 ditto quam den commandeur Blocq Martsen hier op de reede mede-
brengende den genomen jonck ende sommige gevangen Javanen.
10 Augusto quam een oringkay van Bantam, seggende dat den Matterams
volck in Crauwan gesien hebben ende een gequeste gesproken dien hij in
een praeuw hadde vinden, scrijvende d'welcke tegens hem seyde
dat sij 150.000 man sterck waeren in de reevier van Crauwan.
13 dito quam een jacht van de commandeur en brocht tijding dat sr. Waegensvelt
ruboen met sommige huysen 2 dorpen met ontrent 400 last pagie
verbrant hadde.
20 dito is bij den Ed. heer generael uytgesonden een parthije van 7 man om wel
noulick int bos op de passagie van de revier drie Crauwan te
passen also men vastelick presumeerden dat de voortocht van den
Materam daer ontrent moste zijn.

Catalin Ivancov IHS Indonesia zei op vr, 06/25/2021 - 05:43

That is fantastic Geert! The document is actually longer (6pages) but I couldn't post it. I know this might be a bit too much, I am a begginer in paleography, moreover, my Dutch is very poor, but I have the assistance of Dutch volunteers for it. If there is a possibility we can collaborate in the future for transcriptions please let me know. Regardless I appreciate your help so far. Thank you

Geert Ouweneel zei op vr, 06/25/2021 - 09:12

As soon as you have new documents: post them.  There is always somebody (maybe me) who will transcribe them for you.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.