Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

heb deze akte uit 1637 getranscribeerd, maar kom er niet helemaal uit; wie kan deze corrigeren en aanvullen

RAG 0416 Huis Mensinck Geesteren
Invnr 7

1636. Akte van transport van 1/6 van de tiend van de Wolberinck erve in de buurschap Stockum, richterambt Kedingen (Overijssel) aan jr. Reiner van Deutte gen. Buth en vrouw Mechtelt Splinters.

 

Ick Jan Conders van der Ramstall wegen Ridderschap unde Steeden representeerende die Heeren Staeten

der lantschap van Overissel in der tijtt een geswaeren richter des Gerichtsampts Keddongen kenne ende betuige in

rechte deses mijns apenen bezegelden unde gegevente brives hoe datt voer mij in verschiene judicix ende ter pretensien van underbenente

getuig unde gerichtsluiden personlycken is gecompareert die wolgeboerne frij vrouw van Boymers Catharina geboerne vann

Splinter zijnde geassisteert mett den ed. Pesto Varwijck lt. haeren gecorene und bij den gerichte geadmitteerde mumbaer durch

vrijwillich in bester forma regtens mett hande ende monde vollencomene opdracht erschin ende transport vertonende dar tho verclare

volmunst van haeren huisserven fornolten (?) vrij Herren van Boymer sonder .. ende zegell der .. zollen den 20 january

.. 1632 gepassiert in den gerichte vertoent, gelesen ende in weerden erkant gedaen van een sestendell...  thiendens

van Woelberinck erve in desen gerichtampte Keddongen buirschaps Stockum gelegen. Ende .. an die woledelen erenvest

jonckeren Reyner van Duith genant Buit, juffrouw Mechtelt Splinters eheluiden ende dero ? beyden erffgenamen de welck ewelychen

durichmie ? gerecht, hebbe oick gerechtiget sollen wesen. Ende die vrij frouw Boymer cum suis peturrelycken ? darvan onterft

solle te sijn unde blijven, resumeren ? .. geene wijdere actien anspracke recht oder eenige gerechtlicheit ... hebben to verwachten

oder konnen ..werven haer ... comparantinne mett derselver mombaer van alles expresser vollencomentlycker betalonge

dede bedancken den lesten penninck met den eersten. Verlenende vorschr. comparante vrij vrouw van Boymer .. alles in versalte ?

qualite te staen wachten unde waeren voer ..mennichlycken daer sich gebuiren worde vorschr. voer alle die penningen die des soe

richte kommen willen .. des nodich ende versocht zijnde alletans ? sonder costen des coperen hyr van ? geene beter vestnisse te doen

acht besart ?. Allent sonder ? submissie ende verbintnisse der vercoperen transportante persoenen und guicken ? geene excempt alwaer

ende op wulth plichtzen ? die oick gelegen moesten sijn omme allen hinder costen unde schaeden bij verlechter ?....  und reeker ?

execution ... to mogen versulren myt ende onder renunciatie van alle exceptien privilegien die beneficien van vrije

marckten recht andere diergelijcke subbliteiten. Desen eenichsins contrarierende daervan und alles te ... renuncieerende

Allent expresse (..recht) sonder archelist daer dit allent wie vorschr. also gerichtlycken is gepassiert waeren hyr met bij an und over als

cuirnoete und gerichtsluiden die achtbaere Henrick Jelmich ende Jermen Swam die oire urckunde mede darvix- daeruip ? entfangen.

Des in waerheit hebbe ick richter voerschr. mijn angeboeren zegell van gerichten weg onder an desen breeff doen hangen und mett

selbst ? Jannt ? verorzoboerent ? regenen ? den twintichsten january jaers sestinhondert ses unde dertich alten calenders.

Johan Conders Richter

Reacties (2)

René van Weeren zei op vr, 02/09/2024 - 07:41

Gezien de Oost-Nederlandse taalvorm best lastig, maar mijn poging, aanpassingen in bold. Verbeteringen en aanvullingen welkom.

Ick Jan Conders toth der Ramstall wegen Rydderschap unde Steeden representeerende die Heeren Staeten
der Landtschap van Overissell in der tijtt een geswaeren richter des Gerichtsamptz Keddongen kenne ende betuige in
crafte deses mijns apenen bezegelden unnde gegevenen brives hoe datt voer mij in v[er]schiene judicie[n] en[de] ter presentien van undenbenente
getuig unnde gerichtzluiden peersonlijcken ist gecompareert die wolgeboerne frij vrouw van Boymers Catharina geboerne vann
Splinter zijnde geadsisteert mett den ed. Petro Varwijck lt. haeren gecorene unnd bij dem gerichte geadmitteerden mumbaer doende
vrijwillich in bester forma rechtens mett hande ende monde vollencomene opdracht erschin ende transport vertonende dar tho verclaere
volmacht van haeren huisheeren Arnolte vrij Heeren van Boymer under .. en[de] zegell der Stadt Zollen den 20en january
anno 1632 gepassiert in den gerichte vertoent, gelesen ende in weerden erkant gedaen van een sestendeell eens thiendens
van Woelberinck erve in desen gerichtampte Keddongen buirschapt Stockum gelegen. Ende solcks an den weledelen ernvest
jonckeren Reyner van Duith genant Buit, juffrouw Mechtelt Splinters eheluiden ende dero beyden erffene de welck ewelycken
durichmie geerfft hebbe oick gerechtiget sollen wesen. Ende die vrij frouw Boymer cum suis p[er]petueelijcken darvan onterft
sollen sijn unnde blijven, ..summermehe? geene wijdere actien anspraecke recht a[n}der eenige gerechticheit in ferder hebben to verwachten
oder konnen p[re]tendeere 's haer ... comparantinne mett derselver mombaer van alles expresser vollencomentlijcker betalonge
dede bedancken den lesten penninck met den eersten. belovende vortz[eyde] comparante vrij vrouw van Boymer solcks alles in verhaltz
qualite, te staen, wachten unnde waeren voer jedermennichlijcken daer sich gebuiren wordt noch voer alle die penningen die des toe
richte kommen willen oick des nodich ende versoicht zijnde alletoes sonder costen des coperen hyr van gerne beter vestnisse te doen
alst behoert, allent onder submissie ende verbintnisse der vercoperen transportante persoenen und guideren geene excempt allwaer
ende op watt plaetzen die oick gelegen moesten sijn omme allen hinder costen unnde schaeden bij slechter pandong unnd reeker
execution darafmie te mogen verseelen myt ende onder renunciatie van alle exceptien privilegien die beneficien van vrije
marckten offt andre diergelijcke subtiliteiten. Desen eenichsins contrarieerende darvan und alles te eenenmaele renuncieerende.
Allent exprest sonder argelist daer dit allent wie vorschr. also gerichtlijcken is gepassiert waren hyrmet bij an und aver als
cuirnoete unnd gerichtsluiden die achtbeere Henrick Jelmich ende Hermen Swam die oire oerckunde mede daruip entfangen.
Des in waerheit hebbe ick richter voerschr. mijn angeboeren zegell van gerichten weg onder an desen breeff doen hangen und mett
selbst handt gecorroboreert. Gegeven den twintichsten january jaers sestinhondert sest unde dertich alten calenders.
Johan Conders Richter
voerges[eyt]

Anton Vedders zei op vr, 02/09/2024 - 08:00

Rene,

de www.shm.nl is u zeer dankbaar !

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.