Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Halve koehooft?

Beste mensen,

 

Na twee kleine vragen hier gesteld te hebben, waar ik heel fijn antwoord op heb gekregen, hoop ik dat jullie mij ook met het volgende kunnen helpen....

Ik heb namelijk een stuk tekst getuige verklaring gevonden, maar als ik het probeer te lezen, slaat het kant nog wal. Zo denk ik dat het over een half koehooft gaat, maar het zou net zo goed ergens anders over kunnen gaan. Ik heb al mijn best gedaan om het te transcribreren, en wie wil mij hiermee verder helpen? Zou het supergaaf vinden om met jullie hulp de volledige tekst te hebben en ook te begrijpen! :-) 

 

Pag 1

Comparerende voor  ….  ….. ……

Der stad Leijden Andries Claesens, Jos

Clasens ….. …… …….

Ter ….. van Frans Willemsz Binnendijck

Na order gehoort geadmitteerd …. ……

…. ….. op de volgende attestatie

Op Huijden der eersten? Januari  … fijfenveertig

Compareerde voor mij Frans …….

Notaris pubblica bij de hove van hollant

Op de nominatie? Van die van de geregte

Der stad Leijden geadmitteerd binnen

de zelver stad residerende mitsgaarder

voorde  ……. Getuijge Andries Claesens

ons omtrent eniger jaren Jos Claesens

ons omtrent eniger jaren, beijde bierdragers

………. Noothulp ons

………

…….

Frans Willemsz Binnendijck  wonende

Inde ambagte van Leijderdorp  getuijgt

Ende verklaart hebben ………..

…….., dat hij ……..

vande jaren  ….. vierenveertig

…… ter …………………………….

Tot Leijderdorp woont, met

……….. van Jos Claesens Timmerman

Wonende binnen deser stad …………

Hebben gezien en gehoord dat hij ……

 

Pag 2

Jos Claesens van de Hogt finalinghe

….. ….. Koehooft, voor de somme

Van dertig? Sponde? vlaams? Mits ende

Onder conditie dat de regt als sijn

…. Sonder der…… van t halve koe

Hooft, voor de somme van twaalf

Guldens verlangt hij ……………………………

Nog van t halve hoehooft bedong

Sijs …… te mochte hebben, was twee koe…….

Ende dat hij ook sijs …………………………

Zonder dat hij Hogt? In t koopen van

Halve koehooft niemand anders

Heeft herkend als die voornoemde

Jos Claesens alles gebonde sij

….. voor rekening gaarder

……………..dat hij heeft ten tijde

De …….. Jan Claesens sijns koeboer

Van der hogt, mede ……………

Hogt, als koeboer ……………………………

Niet erlangende ……………….bij dorps…………..

……….vooraf…….  en daartoe

Slaagt sijnde, na……… met…… te

……. Confronterende bij………..

……..van volmacht……….

Acte is somma …………………….

Gepasseert binnen de stad Leijden

……….

Van huijbrecht en Nicolaasdr ……..

Beijde als geloofwaardige getuijge

Hiertoe erfolgt diese ……………………

 

Pag 3

Ter protocolle mijns notaris …………….

………………. En mij notaris

Onderteijkent hebben onder……….

Met ……. Vooraf ………

….. en accorderende …………….. was geteijkent

……………………….

 

En dan staat er nog een stukje tekst waar ik alleen nog enkele woorden uit kan halen

Reacties (6)

Marleen zei op ma, 02/19/2018 - 18:31

deel twee was niet goed meegekomen

Albert Vandenberghe zei op ma, 02/19/2018 - 21:39

Marleen,

Wat ik van het eerste deel maak:

 

1.  Compareerden voor de onderges[chreven] schepenen

2.  der stad Leijden Andries Claessen, Jan

3.  Claessen, ende Steven de melande, omme

4.  ter versoucke van Frans Willemsen binnendijck

5.  naer der gehoort geexamineert ende gerecoleert

6.  te wrden op de volgende attestatie.

7.  Op huyden den XXIIIe januarij XVI sesenveertich

8.  Compareerden voor mij Frans Doude

9.  notaris Publicq bij den hove van Hollant

10. op te nominatie van die van den Gerechte

11. der Stad Leijden geadmitteert, binnen

12. der selver stede residerende mitsg[ader]s

13. voor den onderges[chreven] getuijgen Andries Claessen

14. out omtrent XXXV jaren, Jan Claessen out

15. omtrent XXXIX jaren beijden bierdragers

16. ende Steven de melende noothulp (?), out

17. omtrent XXVII jaren, de welcke bij

18. hare respective mannen waerheijden

19. in plaetse van eede ter versoucke van

20. frans Willemsen binnendijck wonende

21. inden Ambachte van Leijdersdorp getuijcht

22. ende verclaert hebben waerachtich te

23. wesen, dat sij de pasanten inde slachtijt

24. van de jaren XVI vierenveertich

25. sijn geweest, ten huijse van de ...eqt

26. tot Leijderdorp voorn[oem]t, met ende

27. beneffens eene Jan Carelsen timmerman

28. wonende binnen deser Stede, ende aldaer

29. hebben gesien ende gehoort dat die selve

beheerder Rien Wols zei op di, 02/20/2018 - 09:50

Het gaat niet over een koehoofd, maar over een koebeest.

Albert Vandenberghe zei op do, 02/22/2018 - 00:20

't vervolg, ook niet zonder fouten.

pag 2

1.  Jan Carelsen van de heqt finalicke

2.  cost een koebeest voor een somme

3.  van dertich ponden vlaems mits ende

4.  onder conditie dat den reqt(?) aen hem

5.  most houden den huyt vant selve koe-

6.  beest, voor een somme van twaelf

7.  guldens verclaren sij deposanten verder

8.  noch dat den voorn[oemde]n Jan Carelsen int

9.  copen vant selve koebeest bedongh

10. sijn keur te moeten hebben van twee koebeesten,

11. ende dat hij oock sijn keur heeft gehad,

12. ende dat de heqt int vercopen vant

13. selve koebeest niemand anders en

14. heeft gekent, als de voorn[oemd]e

15. Jan Carelsen alleen gevonden sij

16. deposanten voor redenen harer

17. wetenschappen, dat sij selfs ten tijde

18. de voorn[oemd]e Jan Carelsen sijn koebeest

19. vanden Heqt cost, mede vanden

20. heqt een koebeest costen ....ijders

21. niet verclarende presenterende sij deposanten

22. tgunt voors[chreven] es desnoot ende daertoe

23. versocht sijnde, naerden met eede te

24. bevestigen; Consenterende sij deposanten

25. hier van gemaect ende gelevert te werden

26. acte in forma aldus gedaen ende

27. gepasseert binnen de Stad Leijden

28. te voors[chreven] dage ende jare, ter presentie

29. van ...brecht ende Nicolaes de munt

30. Leyde als geloofswaerdige getuygen

31. hiertoe versocht die de minuten deses

pag 3

1.  ten prothocolle mijns notaris berustend

2.  beneffens compte en de mij notaris

3.  onderteijkent hebben. onderstont

4.  met welcke voors[chreven] minuten desen

5.  is accorderende ende was geteijkent

6.  Donde Not[ari]s pub[lic]q

7.  Ende hebben sij compte naer dudelicke

8. voorlesinge vande selve bij salemnelen

9.  eede hen wettel[lick] gestaeft ende afgenomen

10. getuycht ende verclaert de selve attestatie

11.    =ende daer bij te persisteren

12. geheel waerachtich te wesen, = mij tgeson

13. dert dat sij compte niet comen seggen

14. of Jan Karelsen of sijn medemacker

15. het beest gecost heeft of niet

16. veel min comen sij compte niet getuijgen

17. dat Frans Willems, Jan Karelsen

18. voor de man alleen als coper heeft

19. gehouden, maer dat wel te weten dat

20. Jan Karelsen nevens haer compte

21. inden beijde zijnde een rookoebeest

22. alleen heeft uytgekosen, seggende dat

23. beest sal ick nemen. Soo waerlick

24. most hem compten God almachtich helpen

25. Actum den achtsten marty xvi ses ende

26. veertich. ende was onderteijckent

27. D Walbeeck.  Willem Goes.

Marleen zei op do, 02/22/2018 - 14:25

Ik ben hier super blij mee! dank je wel Albert!

Albert Vandenberghe zei op do, 02/22/2018 - 21:11

Marleen,

"reqt" is de afkorting van requester, de vragende partij.

Het staat bij de oefeningen van Wat staat daer.

mvg.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.