Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Groot Rennenberg 1643

Bron: http://westbrabantsarchief.nl/collectie/voorouders/deeds/b1baa706-4865-…

 

Bronvermelding

Notaris Jan van Wesel, Minuutakten van andere akten, 1643, archiefnummer boz - 0050, Notariële archieven Bergen op Zoom, inventarisnummer 0038, blad 18-19, aktenummer 8

Gemeente: Bergen op Zoom

Periode: 1643

 

Niclaes Janssen de Keijser
comparant Neelken Anthonis
comparant Anthonij Janssen de Keyser
vierschaar wonende te Bergen op Zoom
overleden Symon Lievenssen Daijer (vishandelaar)
(rentmeester van de geestelijke goederen)
comparant Reynier Reynierssen Keurvorst (tabakshandelaar)
getuige Jan Reijgermans (hoedenhandelaar)
getuige Abraham van Horenbeke (apotheker)

 

Aanvullende referentie:

https://www.hendrickdekeyser.nl/huizen-van-hendrick/de-hele-collectie/n…

Reacties (10)

Jeff Gerber zei op di, 01/09/2018 - 06:03

I am doing horribly so far.  Not much looks like regular words to me.

 

1. Op heden den ? Januarij anno 1600 drijenveerting, com-
2. pareerde voor mij Jan van Wesel Notaris opentaer ? mel?
3. getungen naegewenpt, Neelken Anthonis, weduwe cest-
4. maels van falr. Symon Lievenssen Daijer, Vis?h cooper
5. gaessilteer met Anthonij Janssen de Keyser haren E? op in
6. desen geturen membein, Ende bokerde nudls desen final
7. ende uijter zandt verucht te hebben aen ende tet tekune
8. van Reijnier Reijnierssen Keurvorst, coopman van Toback, den Wolcken
9. zien mede compareerde tekende g?echt t hebben, Een -
10. zuns, ende erie met den houe, grende, getrlye, is allen
11. den tebhoorten, met oock allen tyen daer min op is aen-
12. eert, ende nageltay is, des huijse ?, gevakupt
13. den grooten Rennesberg, gestaen op de Visosmrck
14. alhier, ?sen dese gemerken, oost, ende Huijden heen-

Herman Geurts zei op di, 01/09/2018 - 17:20

Blazijde 18:

1Op heden den xviii den Januarij anno 1600 drijenveertig, com-
2. pareerde voor mij Jan van Wesel Notaris openbaer […] met
3. getuijgen naegenoempt, Neelken Anthonis, weduwe erts-
4. maels van saliger Sijmon Lievenssen Daijer, Vischcooper
5. gaessisteert met Anthonij Janssen de Keyser haren sone, en in
6. desen gekoren momboir, Ende bekende mits desen finale
7. ende uijter handt vercocht te hebben aen ende ten behoeve
8. van Reijnier Reijnierssen Keurvorst, coopman van toeback, denwelcken
9. hiermede compareerde, bekende gecocht te  hebben, Een -
10. huis ende erve met den hove, gronde, gevolge? ende allen
11. den toehoorten, met oock allen tgene daer inne op en aen-
12. eert, ende nagelvast  is, des huijse aencomende?, genaempt
13. den grooten Dentelberch?, gestaen rnede gelegen op de  op de Vissmerckt
14. alhier, tusschen dese gemerken, oost, ende zuijden Heren-

15 strate, west ’t Hof van Bergen? ende noorden ’t huijs

16 Den Cleinen Kantelberch, wesende los ende vrij, sonder

17 ergens mede belast te sijn, behalvens een renthen van

18 omtrent ses stuijvers aen renthen vande geestlijcke goederen

19 ende de ordinaire verpondingen, welcke renthen ende verpon-

20 dingen den cooper tot sijnen lasten moet nemen., midts  [cor……]

21 allen het capitael van renthen, aen de maste? vande nabelooften

22 cooppenningen tegens des penninck sesthiene , en sal den

23vercooperse de verloopen, soo van renthen, als van de

24 verpondingen frijveren?, waren ende claren totten dagen vande

25opdracht gecocht het voorschreven huijs ende erven

26 metten toebehooren als boven, voor de somme van drij duijsent

27 sestehondert carolusguldens eens, te betalen in dese drije

28 paijementen: te weten twee duijsent carolusguldens ter opdracht

 

Herman Geurts zei op di, 01/09/2018 - 17:30

correctie:

r 13 den grooten Rentelberch, gestaen mede gelegen op de Vischmerckt

r 16  den cleinen Rentelberch, wesende los ende vrij ,sonder

Herman Geurts zei op di, 01/09/2018 - 18:53

bladzijde 19

29 gereedt, achthondert carolusguldens binnen eenen jaar daarnaart

30 ende de resterende achthondert carolusguldens binnen eenen anderen

31 jaere daer aen. Waer voren den cooper specialijck sal

32 moeten verbinden de voorschreven huijsinge, ende voorders ge…….?

33 sijn persoon ende goederen tot reale? ende parate executie.

34 De vercooperse sal int voorschreven huijs mogen blijven woonen

35 sonder huire te betalen tot ……. 1643 naestkommende ofte?

36 uijterlijck veerthien dage, oft drie weken daer vant, als wanneer

37 den cooper tselven huijs sal aenveerden, ende ………..moeten

38 doen, ende sullen den cooper volgen alle de serviteijten ende

39 gerechticheden, soo active als passive, de voorschreven huijsinge

40 competerende ende subject sijnde. Godspenninck

41 consent?, de gelagen ende alle andere aencosten, geen

42 uijtgesondert, halff ende halff, ende waarborgen der

43 vercooperse persoon ende goederen als naer recht?, consti-

44 tueerde voorders de voorschreven vercooperse Niclaes Janssen

45 de Keijser haren andere sone, omme in haren namen ten

46 ersten? aenstaande gekocht; de voorschreven huijsinge,(ingevoegd: inde maniere als voren), aen ende ten

47 behoeve van de voorschreven Reijmit Reijmits wettig op te

48 dragen, gelijck na dese vierschare echte? gerequireert

49 wordt, alles sonder arch of list, aldus gedaen ende

50 gepasseert tot Bergen opten Zoom voorschreven, ten dagen, maant en

51 jaren als boven, te presentie van jan Eijgermans hoedemeecker?

52 ende Absalom van Horenbeke appothecaris als getuijgen

53 ge……. teert.

 

Ondertekening: ( zover leesbaar, niet zeker van alle namen)

hantmerck   van Neelken Anthonis

Renier Reniersen churforst

j. m van Wesel ….

Anthoni Jansen de Keiser

Theus Jansen de Keijser

Rutger Mans ?

A van Hornbeeck

 

 

In marge : ten gelagen?  XXIIII = 24 gulden

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Rietvelde Johan zei op di, 01/09/2018 - 22:51

Een paar aanvullingen..

 

3. getuijgen naegenoempt, Neelken Anthonis, weduwe lest=-
4. =maels van saliger Sijmon Lievenssen Daijer, Vischcooper

11. den toebehoorten, met oock allen tgene daer inne op en aen-

20 dingen den cooper tot sijnen laste moet nemen., midts corthende

32 moeten verbinden de voorschreven huijsinge, ende voorders generale

35 sonder huire te betalen tot Sinxen 1643 naestkommende ofte

37 den cooper tselven huijs sal aenveerden, ende sijn proffijt moeten
38 doen, ende sullen den cooper volgen alle de servituijten ende

41 contant de gelagen ende alle andere oncosten, geen

46 eersten aenstaande gekocht; de voorschreven...

48 dragen, gelijck na dese vierschare rechte gerequireert

 

Jeff Gerber zei op vr, 01/12/2018 - 05:04

Herman Geurts and Van Rietvelde Johan, thank you both so much!  I am so happy with all the information you have shared with me.  It's really important for my project and fascinating.

 

With much gratitude and thanks,

Jeff Gerber

Jeff Gerber zei op di, 01/16/2018 - 01:20

KEIZER = KEURVORST?

 

This house purchase was from:

5. gaessisteert met Anthonij Janssen de Keyser haren sone, en in
6. desen gekoren momboir, Ende bekende mits desen finale

 

Keyser = Kiezer?

 

The purchaser now has the same title perhaps in a different word, "Keurvorst"?

 

Jeff Gerber zei op wo, 01/17/2018 - 04:47

Ik begrijp het, dank je wel!

 

"In de meeste gevallen zal zulk een bynaam wel afgeleid zijn van de opschriften of afbeeldingen op gevelsteenen en uithangborden, dus van de namen van de huizen. Huisnamen, gevelsteenen en uithangborden als:'de Keyser van Romen', 'de Koningh van Enghelant', 'de Bisschop van Munster', enz. kwamen oudtijds veelvuldig voor in alle nederlandsche plaatsen."

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.