Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Graag nazicht 1427 Antwerpen

12/08/1427 Bouden Snoye meester Gheert de Wilde x Beatruys Wilmaers gegeven Willem van Holten huys geh tHof te Roewelle achter der Predicaerenmuer gest Craywijc.

Sr # 13 f°400 r001

 

1. Boud(en) Snoye bek(en)de alse tande(r) tide()n meest(er) Ghert de Wilde ende

jouff(rouw)

2. Beatreys Wilmaers sin wett(ich) wief ten halve(n) gegeven Wille()m van Holte(n)

3. een huysinghe mett(en) hoove gr(onde) boomgaarde gehete(n) thof te roewelle ach(ter)

4. strate(n) aen p(re)dicteren mu(e)re(n) gest(aen) Craeywiic twelc in he(n) geloefde(n) te

5. w(ae)rne ende te cl(aer)ne op VII oude gr()ooten ob(ligavit) en()de and(er)s niet , na

bewijs(en) alsulk(en)

6. scepen brieve(n) va(n) A(n)tw(er)pe(n) daer af sla.. Soe geloeft de voers Boude(n)

7. lote(n) dat meer lote vors huysinghe met alle(n) haer toebehorte(n) gh..

8. dan de vors VII oude gr(ooten) tj(aers) ob(ligavit) ende hi wille(n) ad sua eenige(n) cost

9. last ofte schade(n) daer by late(n) dat hi hen dat altiit op reghte en(de)

10. voldoe(n) sal en(de) se et suis …..voers meest(e)r Gheert geloefde

11. Boude(n) en(d)e sin goede hier af scadeloes tontheffe(n) ende te q(ui)ten en(de) scepen ..

 

Reacties (3)

Michel G. zei op ma, 05/29/2023 - 16:41

 
Pfff.... 'k bleef wel regelmatig haken achter jouw haakjes, hoor Guido!
Ik maak er het volgende van:

1. Bouden Snoye bekende alsoe tanderen tijden meester Gheert de Wilde ende joncfrouwe
2. Beatreys Wilmaers sijn wettich wijf terve hebben gegeven Willem van Holten
3. een huysinghe metten hoeve gronde boegaerde geheten tHof te Roewelle achter
4. ontrent den predicaeren muere gestaen Craeywijc twelc sij hem geloefdenp te
5. waerne ende te claerne op VII oude grooten erflic ende anders niet , na uutwijsen alsulken
6. scepenen brieven van Antwerpen daer af werden. Soe geloeft de voers. Bouden
7. waere dat meer uuten voirs huysinge met allen hoeren toebehoerten ghinge
8. dan de voirs VII oude grooten tsjaers erflic ende hij Willem aut sui eenigen cost
9. last ofte schaden daer bij leden dat hij hen dat altijt oprechten ende
10. voldoen sal cum se et suis maer de voirs. meester Gheert geloefde
11. Bouden ende sijn goede hier af scadeloes tontheffene ende te quitene cum se et suis

 

Guido Snoeys zei op ma, 05/29/2023 - 18:32

Oei,

Ik kreeg de aanbeveling om bij afkortingen haakjes te gebruiken.

Het doet wel wat afbreuk aan de leesbaarheid niet ?

l7 waere dat meer uuten ...dar kan ik er niet van maken.

De 'oB' als erflic moet ik onthouden, is logischer.

Bedankt Michel, licht in de duisternis.

Guido

 

 

 

Michel G. zei op ma, 05/29/2023 - 20:25

Afkortingen mogen ook - zoals dat heet - "stilzwijgend opgelost worden", hoor Guido. Dat verbetert inderdaad ook de leesbaarheid. In geval van twijfel over een woord of afkorting zou je daar wél haakjes, in combinatie met een vraagteken, kunnen gebruiken.

Regel 7 lees ik letterlijk als volgt: "wae' dat meer wte' ..."

De "o" van "oB" zijn in feite de letters "e" en "r".

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.