Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Gevecht tussen een Haarlems wachtschip en schippers van Leiden en Amsterdam op het Haarlemmermeer in 1507?

Goedemorgen!

Vanwege eerdere succesvolle hulpacties op dit forum doe ik bij deze een poging voor een nieuw stukje tekst. Ik kwam voor een onderzoekje naar tolwachten in het jaarboek Haerlem van 1981 een artikel tegen dat interessant is voor het onderzoek waar ik mee bezig ben. Hierin wordt verwezen naar het gemeentearchief Haarlem (thesaurier rekening 1507). Het zou gaan om een gevecht op het Haarlemmermeer tussen Amsterdamse schippers en de bemanning van een Haarlems wachtschip. Er staat een voetnoot, nummer 21, waarbij verwezen wordt naar de thesaurier rekening van 1527, 128v. Die pagina kan ik alleen niet matchen met dit verhaal. Op een andere pagina kom ik echter informatie tegen die hierop betrekking lijkt te hebben. Wie van jullie kan mij vertellen of de pagina in de bijlage betrekking heeft op dit gevecht. Dat zou namelijk na lang speuren toch het gewenste resultaat opleveren. Het gaat om het stuk dat linksonder begint en op de rechterpagina eindigt. Ik kom tot het volgende, iets met:

by dag en nacht als andere....omtrent den Bilderdam, Uythoorn, Paddengat, Den Heylichen Wech ende anderen... ende wacht gehouden hebben ...op de scepen ende schuyten... tusschen Leyden en Amsterdam... Haerlem.... om te beletten de doorvaert...... van de scepen... mitsgaders... toegerust hadden

Verder bedragen van wat betaald is, maar ik haal er onder andere niet uit dat het op het Haarlemmermeer is en dat er een gevecht is geweest, maar de informatie die ik zelf kan vertalen past wel in het plaatje.

Alle extra informatie is welkom en wederom benieuwd of iemand het laatste puzzelstukje kan plaatsen!

Met vriendelijke groet,

Ralph

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 01/27/2024 - 18:54

[Te beginnen linksboven:]
cedullen met ordonnantie van burgemeesteren
upten rugge geteyckent, die men alhier
overlevert, die voorsz. somme van        5£ 12 stuyvers

Jan van der Crake ende Geryt Thomasz, als
gesworen brootwegers binnen deser stede,
betaelt die somme van drie ende twintich
stuvers ende een halve, ter cause van gelijcke
somme bij hemluden verleyt ende betaelt voor
een nyewe balanche ofte waghe dairmede men
dagelijcxs als zij ommegaen visiteren in den
backershuysen het broot weecht, is dairom
hier alst blijctcbij huerluyden quitancie mit
ordonnantie van burgemeesteren up den rugge
geteyckent, die men hier overlevert die voorsz.
somme van        23 stuvers


Jan Harmansz ter cause van d'eerste
tijdinge bij hem dese stede gebrocht van die
doot van Merten Imbrechtsz van Mechelen
dairmede vijf ponden t'sjaers lijfrenten die
hij opte voorsz. stede hadde ofgestorven zijn
betaelt alst blijct bij zijn quitancie die men hier
overlevert, die somme van         6 stuvers

Jan van Dam betaelt die somme van zeven
ende twintich ponden van veertich groten
vlaems t'pondt, ter cause van den vacarien
arbeytsloon ende resycosten bij hem verdient,
verleyt ende gegeven diverschen geselien
die mit hem tot diversche stonden soewel
bij daghe, nachte als anders geweest hebben
omtrent den Bilredam, den Uuythoorn, het
Paddegat, den Heyligen Wech ende anderen
plaetsen ende aldaer wacht gehouden hebben
upte scepen ende schuyten die tusschen Leyden
ende Amsterdam varen sonder duer Haerlem
te commen om te beletten die duervaert van den-
selven scepen ende schuyten aldair als dit al
breeder blijct bij een declaracie van denselven
reys ende oncosten, mitsgaders verleyde
penningen hieraen gehecht, inhoudende meerder
somme dan hiervoorn verclaert is, diaivan hij
nochtans mtis dat hem die burgemeesteren
deser stede die voorsz. somme van 27 £ ten
prijse voorsz. toegeseyt hebben ende toegenomen
mede te vreden is, ende dit van den voorsz.
vacarien, arbeytsloon, resycosten ende verleyde
penningen bij hem tot versoucke van den voorsz.
burgemeesteren verleyt ende gedaen zedert den
jaere van zessentwintich totten 24en dach
van Septembri anno 1528
dat hem dese administracie opgeseyt worde,
daerom hier als blijct bij zijne quitancie
mit acte van ordonnancie van burgemeesteren
opten rugge geteykent, mitsgaders die
voorsz. declaracie t'samen aen een gehecht,
die men hier overlevert, die voorsz. somme
van             27£

Roetert Melisz ende Maerten Wouterszoen

 

 

Ralph van der Lans zei op za, 01/27/2024 - 19:52

Beste Geert,

Heel veel dank voor de volledige vertaling! Overduidelijk bewijs dat er wachtschepen tussen Amsterdam en Leiden voeren die ervoor moesten zorgen dat de gebruikelijke tolroute via het Spaarne en Haarlem gevolgd moest worden en dat men sluipverkeer tegen ging door de inzet van deze wachtschepen. Ik ga nog wel verder in de rekeningen speuren op zoek naar het gevecht dat plaatsgevonden zou hebben. Ik heb daarbij veel aan jouw vertaling, want dat helpt weer om andere woorden te kunnen begrijpen.

Fijne avond!

Met vriendelijke groet,

Ralph

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.