Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

geschil Hermen van Dael en Hanrick Jans Broickman

Bijgaande akten trof ik aan in het archief van de schepenbank van Cuijk. Kan iemand mij helpen bij de verdere transcriptie en verklaring van de tekst. Bijgaande akte heb ik tot nu toe als volgt getranscribeerd:

 

Hermen van Dael aenw  verschijnt hier in rechte

tegen Handrick Jans Broickman en spreeckt hem aen

voor xx guld soo voor mrdr  loon van ontvangen kwetsuren

en mede voerden bycop int accorderen mette meeste

en noch daerenbovens voor smerten ende versuijm ende mede

voor omtrent xii gulden in de herberge bedlegerig ter

saecke deser kwetsuren verteert. En competeer hem niet

weniger als xxx guld ter saecke. Ende eijst smert en versuijm

concludeert alsoo tot condemnatie van geen (?)

…. ofte so veel min ofte meer ende aenbiedinge conde

ende coste . . .

. . . . . . . .

 Er volgen nog enkele fragmenten

Reacties (7)

Eric zei op do, 11/21/2019 - 12:09

Het vorige fragment was van 13 juni 1613. Hieronder vond ik nog een volgende akte. Mijn trascriptie tot nu toe luidt als volgt:

Hermen van Dael antww . . . . . verz . . .  antwoort

. . . Hanrick Jans Broickman ende mede burgers (?)

Hanrick Jans Broickman . . . .

 

 

Eric zei op do, 11/21/2019 - 12:14

akte nr. 3 van 17 oktober 1614. Volgens mij staat er:

 

Conden

Handrick Broickmans  . .  vertw

tegen

Hermen van Dael . . .  aenw

 

Arnt Bloemarts  . . . . verclaert bij eede dat

alsoo Handrick Broickmans gequetst hadde

Hermen van Dael vers. (voorseijd), . . . . .  daer  . . . .

. . . . . . . . ,  . . .  .  veraccordeer, dat Handrick vers. (voorseid)

Hermen

 

n.b.: Arnt Bloemarts was een advocaat uit Grave.

Eric zei op do, 11/21/2019 - 12:16

En de laatste akte die ik vond over deze kwestie, van 18 april 1617.

 

Hermen van Dael . . .  . & Handrick Jans

Broickmans sijn dingelrichtig (?) geweest

ende malcanderen trecht verlaten (???)

 

herman zei op vr, 11/22/2019 - 12:08

Eric, dit is wat ik er van maak: 

 

Hermen van Dael aenw  verschijnt hier  (hem )in rechte

tegen Handrick Jans Broickman en spreeckt hem aen

voor xx guld soo voor mrdr ( meesteren)  loon van ontvangen kwetsuren

en mede voerden bycop int accorderen mette meeste( meester)

en noch daerenbovens voor smerten ende versuijm ende mede

voor omtrent xii gulden in de herberge bedlegerig ter

saecke deser kwetsuren verteert. En competeer hem niet

weniger als xxx guld ter saecke. Ende eijst smert en versuijm

concludeert alsoo tot condemnatie van geen (?)

( condempnatie van geestenpenningen)ofte so veel min ofte meer ende aenbiedinge (aanbedingten) conde

ende coste . . .

. . . . . . .

Akte 2

Hermen van Dael aenr ( aaenrichter?), versuijckt antwort

op Hanrick Jans Broickman ende mede burgers (?)     burgen (burgen = borg stellen)

Hanrick Jans Broickman  sal ten naesten antwoirden en burge stellen

 

Akte 3

Conden

Handrick Broickmans  . .  verw(eerder?)

Tegen(s)

Hermen van Dael . . .  aenr  (aenrichter?)

 

[toelichting de afkortingen achter de namen betekent volgens mij zoiets als aanklager en aangeklaagde. Precieze afkorting ken ik niet)

 

Arnt Bloemarts (geestmeester) verclaert bij eede dat alsoo Handrick Broickmans gequetst hadde Hermen van Dael voorschreven, ( daer om(m)e aen sijnen huijse sijn ) veraccordeer(t), dat Handrick voorschreven soude geven sijnes best inthouts [ XII gl ?] inbegrepen en daarvan int gelaech is, dat daarmede alle dingen soude doot ende teniet wesen en voor den goede vrientschap ende nabuerschap onderhouden

 

 

 

Akte 4

Hermen van Dael ( aanrichter?).ende Handrick Jans Broickmans sijn dingelrichtig  geweest ende malcanderen trecht verlaten ( ’t recht verlaten –oftewel de zaak is hiermede afgedaan)

 

Eric zei op zo, 11/24/2019 - 11:20

Beste Herman, zeer bedankt voor je hulp. Ik denk dat je transciptie wel correct is. Arnold Bloemarts ben ik eerder tegen gekomen als advocaat te Grave en dan zou het niet zo gek zijn dat hij Handrick zou bijstaan in zijn procedure voor de scheenbank van Cuijk. Hier wordt hij geestmeester genoemd. De (heilige) geestmeester of armmeester was verantwoordelijk voor de armenzorg. Mogelijk was Handrick armlastig en werd hij daarom door Arnold bijgestaan. Mijn conclusie is dat Hermen van Dael in eerste instantie 30 gulden schadevergoeding eiste, omdat Handrick hem had verwond, dat Arnold Bloemarts namens Handrick 12 (of staat hier xxi gl, dus 21 gulden?) aanbood en dat er uiteindelijk een schikking is getroffen. Nogmaals dank voor je hulp.

herman zei op zo, 11/24/2019 - 13:13

Graag gedaan

Geert Ouweneel zei op di, 11/26/2019 - 10:05

Ik heb ook nog een poging tot transcriptie gedaan. Een enkel woord kan ik niet thuisbrengen.

 

Hermen van Dael aenr. verschijnt hem in rechte
tegens Hanrick Jans Broickman ende spreeckt hem aen
voor 20 gulden soo voor meesterloon van ontfangen questuren
ende mede voor den bijcop int accorderen metten meester,
ende noch daerenboven voor smerte ende versuym ende mede
voor omtrent 12 guldens in de herberge bedlegerich ter
saecke deser quetsuren verteert, ende competeert hem niet
weiniger als 30 gulden ter saecken der voorsz. smert ende versuym
concludeert alsoo tot condempnatie van de geyste
penningen ofte soo veel min ofte meer ende aenbedingen, condemneert
mette costen etc.

Hermen van Dael aenr. versuyckt antwoordt op Hanrick Jans Broickman ende mede burger.
Hanrick Jans Broickman sal ten naesten antwoirden ende burge stellen.

Condemnatie
Hanrick Broickman verweerder
tegens
Hermen van Dael aenr.
Arnt Blomaerts gedaechde verclaert bij eede dat
alsoo Hanrick Broickmans gequetst hadde
Hermen van Dael voorsz., deselve daerover aen
sijnen huyse sijn veraccordeert, dat Hanrick voorsz.
Hermen soude geven sijns beste inthouts 12 gulden
inbegrepen ende gereckent int gelaech ende dat daermede
alle dingen soude doot ende te niet wesen ende
voordaen goede vruntschap ende nabuerschap onderhouden.

Hermen van Dael aenr. ende Hanrick Jans
Broickmans sijn dingplichtich geweest
ende malcanderen trecht verlaten.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.