Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

genealogische puzzel

wellicht kunt u mij helpen met het oplossen van onderstaande puzzel.

 

In den naeme des Heeren, amen. Bij desen jegenwoordigen
instrumente zij eene yegelijcken kennelijck ende openbaer dat
in den jaere naerder geboorte des zelfs ons Heeren duysent vijf
hondert vier ende tachtich die twaelfde indictie den 26en
dach Aprilis, regeerende d'alder deurluchtichste ende grootmogenste
Prinche ende heere heere Rudolphus die tweede gecoren keyser
van dien naeme int achtste jaere zijns rijcx, voor mij publ.
notaris ende den getuygen hier naer genomineert, persoonlijcken
gecompareert zijn d'eersame Jan Jacobsz, scheepmaker,
als bruydegom, bij hem hebbende Cornelis Jacobsz, medescheepmaker,
zijn broeder, poorteren tot Haerlem, ter eene, ende d'eerbare
Guerte Willemsdochter, als bruyd, geassisteert met Garbant
Nannincxsz, oock scheepmaker, haeren neve ende voocht
ten desen
gecomen met Erm. Symonsdochterhuysfrouwe van Aelbert Gerritsz,
Fijnebuyck, hueren moeje
 ter andere zijde, ende verclaerden
die voorn. comparanten aen wederzijden voor ende alleer den voorsz.
Jan Jacobsz ende Guerte Willemsdochter elckanderen trouwen ende
beslapen, dat zijluyden ter eren Goods ende met wille van
heuren respective vrunden voorn., sonderlinge den voorsz. Guerte
oock met welbelieven van Kenouwe Symonsdochter, weduwe
van Nanninck Gaertensz
, scheepmaker, mede haeren moeje
ende Pieter Dircxsz Hasselaer, haeren neve, zulcx mij notaris gebleken
ende bij henluyden jegens mij verclaert es, metten anderen in huwelijcken
state sullen vergaderen mette goederen ende onder den conditien ende
huwelicxe voorwaerden hiernaer bescreven. Et cetera

 

De vraag waarmee ik worstel is: is Guerte Willemsdochter afkomstig uit de bloedlijn van 1) Garbrant Nannincxsz (haar neef en voogd), zoon van het echtpaar Nanninck Garbrantsz Borst (overleden 1562) en Kenau Symonsdr. Hasselaer (Brouwer) of 2) Erm(gard) Symonsdr. Hasselaer, Kenau Symonsdr. Hasselaer en Dirck Symonsz. Hasselaer in de persoon van diens zoon Pieter, allen dochters en zoon van het echtpaar Symon Gerritsz Hasselaer (alias Brouwer) en Guerte Coensdr. Hasselaer, dr. van Coen Hasselaer en Ermgard Maerten Claesdr. van Ruyven.

 

Op basis van de prominente aanwezigheid van de familie Hasselaer ben ik geneigd aan te nemen dat het bloedlijn 2 moet zijn.

 

Graag zou ik uw deskundigheid in deze willen inroepen.

 

Joost Schoute

 

Reacties (1)

Otto Vervaart zei op za, 01/11/2020 - 14:21

Beste Joost, dit is inderdaad een meer genealogische dan paleografischr vraag! Het lijkt mij op het eerste gezicht dat er twee moeijen (tantes) van de "Hasselaerzijde" worden vermeld. Guerte dankt haar naam zeer waarschijnlijk aan haar grootmoeder Guerte Coensdr. Is er iets te vinden over de vader van de jonge Guerte, ik zie geen Willem in dit document? Was hij al overleden, en Guerte's moeder ook? Voor antwoorden daarop zijn andere bronnen nodig.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.