Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

A fulling mill and a daughter after her father's death

Dear all,

who can help decipher this document? I am interested in all information regarding the property and this family. With many thanks in advance!

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 09/30/2020 - 15:07

Wij mr. Paulus Briel ende Johan Cornelisz van Bleyswijck, schepenen in Delf,
oirconden dat voor ons gecomen ende gecompareert is Machtelt Willems van
Linschoten, bejaerde dochter, woonende buyten de Oostpoort alhier, ende bekende
aen den heeren burgemeesteren ende regierders deser stadt, ten behouve van de-
selve stadt schuldich te wesen de somme van driehondert carolus guldens tot 40
grooten vlaems t'stuck, spruytende soo uyt verloope renten, recognitien, als
lantpachten, van welcke somme zij comparante jaerlicx belooft te betalen
intereste jegens den penning 20 ofte vijff guldens vant hondert int jaer,
daervan t' eerste jaer verscheenen ende ommegecomen sal sijn den eersten November
1653 ende soo voorts van jare tot jare geduyrende ter volder
betaelinge ende aflossinge der voorsz. somme toe, die zij comparante sal moeten
doen tot vermaeninge van de voorn. heeren burgemeesteren in der tijt sijnde,
in eender somme teffens, mits drie maenden te voorens gewaerschout sijnde,
vrij gelt sonder eenige cortinge, geen uuygesondert, onder conditie soo zoo zij
comparante den interest alle jaren betaelt binnen drie maneden naer den verschijndach,
dat zij sal mogen volstaen mettet betalen van interest jegens vier gulden ten hondert
int jaer, verbindende zij comparante voor t'geene voorsz. is eerst speciaelijck
seecker huys, volderie ende erff, staende ende gelegen buyten de Oostpoort
deser stadt, voorts haer persoon ende goederen, geen uutgesondert. alles sonder
fraude. Des ten oirconden hebben wij schepenen voornt. elcx ons zegel hieronder
aengehangen. Gedaen den 13en November 1662.
A. v. Dussen

In this documnet her father's death is not mentioned.

JJ Johnson zei op wo, 09/30/2020 - 19:49

Thank you very much, Geert Ouweneel!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.