Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

fragmentje uit een proces inzake een erfenis

Eerste pagina lukte vrij behoorlijk, hier toch een aantal minder duidelijke passages ...

Alvast dank voor de hulp!

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op ma, 10/26/2020 - 08:16

Er komen nogal wat exotische woorden in dit fragment voor, maar die zijn te vinden in Middelnederlandse woordenboeken. Hier de tekst:

 

overghegheven aen Jan van Havere, aldoe clercq
van becommerde sterfhuysen deser lande.

Welck sterfhuus alsoo is ghebleven totten trackete
van den treves anno 1609 alswanneer Jan Wilvoets
de Jonge, eenighe soone van den voorn. overledene,
die aldoe in Hoolant woonachtich was, alhier
int lant ghecommen es ende hetzelve zijn vaders
sterfhuus gheannevaert heeft in lasten ende
baeten, ende overzulcx alle de schulden van den-
zelven sterfhuuse die ghoet waeren ende gheheescht
zijn gheweest, betaelt ende ghoet ghedaen heeft
ende daernaer ooc zijne wedewe.

Dienvolgende alsoo den voorn. Jan Wilsoets met het
apprehendeeren van d'horie van denzelven sterfhuus
ende betaelen van de schulden van diere es
gheworden eyghenaere van alle ende yghelijcke
de ghoederen ten zelven twee sterfhuusen
achterghelaeten ende overbleven in plaetse
die zouden ghebleven hebben in becommerthe
ende dat consequentelijck niemande anders
hem en behoorde daervan meester ghemackt,
nochte dezelve goederen aenghetrocken t'hebben

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.