Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Fluitschip Benckel 1696 VOC

Graag wat hulp bij het bewerken van bijgevoegd document van de VOC.

Vooral de hoofding en middenste colon.

Onderstuurman Gerrit van Landschot, opeen ander schip is hij kapitein.

Dank bij voorbaat.

Reacties (4)

René van Weeren zei op vr, 09/09/2022 - 21:11

Beste Hans, vermoedelijk heeft de tegenoverliggende pagina in deze bron ook betrekking op hem, doorgaans werden er twee pagina's voor gebruitk, zou je die evt. ook kunnen posten?

Hans Van Landschoot zei op vr, 09/09/2022 - 21:29

René hier deel 1.

René van Weeren zei op vr, 09/09/2022 - 22:46

In't fluytschip Berckel A[nn]o 1696 voor Amsterdam
Gerrit van Lankschot, van Leyden, onderstierman
debet
adii 3e mey aan d'E[dele] Comp[agnie] over 2/m[aanden] gagie op d'hant ontfangen a f 32 p[e]r maant 1 f 64--
97/17 maert aan D[it]o over t saldo deeses ... f 272--
Somma f 336--
1704 29 december f 2234:17:5 op dat p[er] ordre van de Heer
Arent de Raat betaalt aan Sieuwert Roos
gesubstitueerde van zijn gemagtigde onder borgtogt
van Coenraad Wameling, camerbode, die belooft
de Comp[agnie] voor alle namaninge te bevrijden
renundierende de benefitien ordinis et excuttionis
van den effecte vandien wel onderregt sijnde
onder verbant als na regten, t[er] oirconde
getekent
[getekend: Siewert Roos] [getekend: C. Wamelink] f 2234.17.5
1709 2 july f 1334.8. op dato p[e]r ordre van d'heer Benj[amin] du Roy
betaelt aen hem selve toirconde get[ekent] f 1334.8
[getekend: G. v. Lanschot] f 3569.5.5

in linkermarge verwijzingen naar de signaturen van ander betalingen:
1181 No: 416
1240 No: 130

---

In 't fluystchip Berckel A[nn]o 1696 voor Amsterdam

Gerrit van Landschot, van Leyden, onderstuurman
Credit
97/17 maert d'E[dele] Comp[agnie] f 336:-:- ov[er] 10 1/2/m[aent] gagie à f 32 p[e]r m[aen]t v[er]d[ien]t
tseed[er]t 3 mey a[nn]o pass[at]o dat uyt Texel sijn
gezylt, tot reeden dat (God heb loff) ter
rheede Colombo sijn gearriv[eer]t de b[oecken?]
sluyten en continueert ... 1 f 336.-.-
1697 17 maert f 272 - rest van 10 1/2/m[aent] op de Berckel f[oli]o 9 f 272.-.-
1697 17 mey f 69 - rest van 2/m[aenden] op ditto p[er] annot[atie] f[oli]o f 69.-.-
1697 15 8b[ris = octobris] f 93-10-11 rest van 4/m[aenden] 28/d[agen] op De Bye f[oli]o 21 f 93.10.11
1698 ult[im]o [=laatste dag] feb[ruarii] f 80 - rest van 4/m[aenden] 15/d[agen] op ditto ... Boswijk f[oli]o 11 f 80.-.-
1698 -- junii f 128 - rest van 4/m[aenden] op Boswijk ... Nijptang f[oli]o 15 f 128.-.-
1699 -- may f 352 - over 11 m[aenden] op de Nijptangh Vrijburg f[oli]o 27 f 352.-.-
---- 4 9ber [=november] f 164:5:5 over 5 m[aenden] 4 d[aegen] op Vrijburgh  c: f 87 f 164.5.5
1700 9 jan[ua]rii f 80 over [leeggelaten]/m[aenden] op dito p[e]r annotatie f 80.-.-
---- 19 junii f 160 over 5/m[aenden] op Vossenbos f[oli]o 58 f 160.-.-
---- 2 octob[ris] f 316:5:5 over 3/m[aenden] 13 d[agen] op Westhoven f[oli]o 141a f 316.5.5
---- -- nov[embe]r f 48 over 1/m[aent] op Donkervliet f[oli]o 93 f 48.-.-
1701 2 jan[ua]rii f 96 over 2/m[aenden] op dito ... Bambeek f[oli]o 93 f 48.-.-
---- ult[im]o aug[ust]o f 380:16 over 1 m[aent] 28 d[agen] op Bambeeq c[ontan]t f[olio] 45 f 380.16.-
---- 28 dec[embe]r f 188:16 over 3 m[aenden] 28 d[agen] op dito ... Schelde Beverwijk f[oli]o 4 f 188.16.-
1704 ult[im]o aug[ust]o f 369:12 rest[an]t v[an] 9 m[aenden] 28 d[agen] op ... Bat[avia], sedert
2 [novem]b[e]r dat sijn gagie, die sedert de laeste ... van Bambeeq
heeft stilgestaen\, weder aenvank neemt f[oli]o 189. Voortgeb. c[ontan]t
op dese rede[n] werden hem ook 2/m[aenden] 2 d[agen] terugges[tort]
1705 -- aug[ustus] f 945.12 - rest van 12 m[aenden] op L. Bat[avi]a f 515 voortgeb.
1706 15 junii f 1145.12 - rest van 9 1/2 m[aent] op d[ito] dat
sijn gagie volgens resolutie van de hooge regeeringe van
Indiën stilstaat f[oli]o 359 f 1145.12.-
f 3569.5.5

Hans Van Landschoot zei op za, 09/10/2022 - 13:59

René, alvast van harte bedankt voor jou hulp. Ik heb hier een tweede van Gerrit Van landschot als kapitein. Aan de hand van jou vb heb ik dit tamelijk kunnen bewerken. Misschien even checken en kleine aanpassingen , waarvoor dank.

 

in 't fluit schip Diemen voor de Camer Amsterdam Anno 1711

Gerrit van Landschot van Leijden schipper
DEBET
18 Janu 11:aan d'E[dele] Comp[agnie] over 2/m[aanden] gagie  a 66-: p[e]r maant 1 f 132
aug 10 aan d'E[dele] Comp[agnie] over 2 saldo deses f 330 : 462
den 29 October 1715 p[e]r ordre vande Heer
A.v. Geuwen aan Alida Bennands zijn vrouw verleent een maanddeel van
drie maanden, als p[e]r acte aande Liasse 134 en 142
op het boekje gebragt


1715 29 Octob. f198:- betaelt aan Alida Bernands zijn vrouw opde Maanteel borge 2. G. Vasseur f 198

Alida Bernard
De vrouw is van hem gesepareert
volgens vonnisse van Heeren Scheepene
dato volgens aengeven van trijnte Schimmempennijngs inde Spinhuijssteegh ....


1718 27 october f 3922.19 op dato p[e]r van d'Heer vanden Bergen, betaelt aen Johannes van Geuns als
gem. van Anna Susanna van Landschot sijne eenige
suster ende erffgenaem ab in testato en in die qualeteijt
sijne boedel aenveert onder benefitie van Inventaris
volgen mandement vanden Hooge Raeden en Hollanat
de dato 3 Novemb. 1701. onder borgtoght van Jacobus
Rijnsburgh wijncooper woont opde Boen graff bij de
klock Gieterij, en Derk Wijlaeken mr. Cleermaeker woont
wiedeboomstraet bij de Noorderkerk, die noemen een ieder

in solidum de Comp[agnie] wegens dese betaelingh te rudemnaeren renuncierende de benefecien br..., devisionis
et excussiomis, vanden effecte wel onder regst toirconde get[ekend]
totaal = f 3620.19
J. Reijnsburgh - D. Wijlaecken


CREDIT
10 Augustus aan d'E[dele] Comp[agnie] f 462: voor 7 m gagie
a 66:: p[e]r. m[aan]t: bij hem verdient sedert 11
Janu[arij]: A: stant, dat uijt Texel zijn gezeijlt tot
heeden, dat den Alder hooghste zij gedanckt op
Batavia Reede gearriveert zijn. deb: sluijten
de cont. f 462
.... f 330 wegens de in gediende schult f 330
10-7-1712 f 510.7  ... van 11 m[aanden] .... f 111   510.7
15-7-1713 f 803 over 12 m[aanden] 5 d[agen] op bogaart f 122  f803
3-8-1714  f 831.12  over 12 m[aanden] ..... f 5  831.12
3-7-1715  f 726 over 11 m[aanden] op de  f 5   726
14-12-1715 f 420 over 5 m[aanden] op .... dat  sonder testament te maeken is overleden,
sijn ;... op .... ook gegoed f 60 f420
de codicillaire procuratie aghter sijn doot ..... f 3620. 19


.... 1716 folio. 292
sijn nalatenschap aande
weeskamer tot Amsterdam
overgemaakt: vide beantwoorde
Memorie in dato 26 Maart 1720

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.