Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Financieel gaat het niet meer zo goed met de familie De Coocker, deel 1, 1648

Met schulden overladen komt de familie De Coocker bij de Desolate boedlkamer terecht. Het is een vrij lang document dus ik zal het in stukken uploaden. Wie kan helpen met de transcriptie? Alvast veel dank.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 07/27/2020 - 11:38

De akte is niet compleet!

Alsoo Pieter de Coocker de Jonge in sodanigen verloop ende
ongelegentheyt van sijne saecken is geraeckt dat hem niet
mogelijck en is sijne gemeene crediteuren van haer achter-
weesen ten vollen te cunnen voldoen, hadde daeromme
aen de deselve sijne crediteuren versocht ende doen versoecken
dat henluyden gelieven souden met hem in te gaen sodanig en
redelijck accoort als hij nae sijne jegenwoordige staet
conde te wege brengen, welck versoeck bij sijne voorsz.
crediteuren gunstelijck innegesien wesende, sijn eyntelijck
(naedat henluyden door de curatuers van den staete ende
gelegentheyt van den voorsz. boedel volcomen openinge was
gedaen met kennisse van de heeren commissarissen van de
desolate boedels metten voorn. haeren debiteuren geac-
cordeert ende verdragen in manieren naervolgende,
te weten dat die voorn. Pieter de Coocker de Jonge
aen yeder van sijne crediteuren, desen accoorde
geteeckent hebbende, voldoen ende betaelen sal
twintigh precento van elcx schult die yeder respective
compterend is, namentlijck vijfthien ten hondert met
borgen ende vijff op sijn credit, te weeten vijff
percento binnen negen maenden naer date van yeders
onderteeckeninge, item gelijcke vijff percento
binnen ses maenden daeraenvolgende, noch vijff ten
hondert binnen ses maenden daernae, ende de resterende
vijff percento op credit van den voorn. d'Coocker
in den tijt van twaelf maenden daeraenvolgende
voor welcke vijfftien ten hondert Frederick Jacobsz
Schimmelpenningh, woonachtich tot Alckmaer
hem bij desen gestelt onder renunciatie van de
benifficien ordinis et excussionis, als van den effecte
vandien welonderrecht sijnde, mitsgaders soodanigen
persoon die hem insgelijcks bij particuliere acte onder
den curateur berustende heeft verbonden ende
verobligeert, belovende de voorsz. vijftien percento
op payen als vooren selffs te voldoen indien daerinne
bij den voorn. Pieter de Coocker gebreck geviel,
waerjegens de ondergeschreven crediteuren van den voorsz.
de Coocker opgedragen, gecedeert ende getransporteert
hebbende, gelijck sij opdragen, cederen ende transporteren ende
bij desen ten behoeve van de voorsz. Frederick Jacobsz
Schimmelpenningh haer recht pro rato haer
achterweesen tot de goederen gelden ende uytstaende
schulden, actien ende gerechticheden den boedel van de voorn. de

Jan T. zei op ma, 07/27/2020 - 19:40

Veel dank, Geert!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.