Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Felix Archief Antwerpen >>>> Zundert 1499

Nog een ander stuk die ik verder probeer te bewerken.
Alle hulp voor deze moeilijke stukken is welkom. Dank bij voorbaat.


Jan de Lantmetere cuyper ende Katline Berthouts alias Goetheyns/
.............gaven ter stont over ende bewijsde in ............./
ende manghelingen Anthoness Goetheyns de voorseijde Katline Berthouts brueder/
die ...................
................... inden jare/
anno 1480 op den 12ste dach in maerte haer Katline/
vercocht heeft ghehadt vanden 7 loopens rogh erfpachte dat/
men volcht die dienende van 7 loopen erfrogh min die/
*******************
wijlen Jan Jan Maes wettiche soen in den jaeren 1459/ 
op den 19de dach decembre wijlen Aernoud Reyne Simoens sone/
vercocht heeft ghehadt op een erfstede met huisinghen hovinghen gronden ende/
allen haeren begrippen tZundert inde Molenstrate ghestaen ende gheleghen houdende/
omtrent 2 loopen tsaemen ... ende jaerlicq....... Item/
noch den 9 loopen roghe tsjaers erfpacht van wijlen Pieter Bertouts/ 
Cornelius Bertouts  naturlicke sone ..... Pieter Goetheyns inden jare/
anno 1463 den 24ste dach van julio nopens wijlens Gieliss/
Jan Jan Lambrechts soene soen ghecocht heeft ghehadt, der de selve 9 loopen/
rogh .... den 20ste dach der selven maent van julio inden voorseijden jaeren van 1463/
jeghens Gielisse Jans Van Lantschot wettichen soene ghecocht hadde, voore hunne selven/
ende meden naem van zijnen broederen gecreghen heeft ghehadt, ende daeri...../
ende op eenen hof op Lantschot achter de schuere gelegen houdende omtrent 2/
loopen tsarijn lants luttel min ofte meer ende up meer ande gouden ende pande/
ende noch dat 4 loopen rogh erfpachte dat ... de voorseijde Anthonis Vuterreijcken/
ende geven moeste vanden ..... ende 3 loopen rogh tsjaers erfpacht/
daervan heffende es op ...../
met eenen stucke lants geheten de Wildert daer ... houdende/
 tsaemen 5 loopen tsjaers luttel min of meer gelegen tSundert op Lantschot/
ende op meer ander goed ende pande die wijlen Gielis Jans wettiche sone/
van Langschot voornoemt hier, ende de vooght ende..... Peters en Jans de/
 voorseijde Jans Van Lantschot wettichen soenen ende Katheline ende Lijsbeth desselfs /
Jans wettichen dochter metten voorseijde Gieliss haeren broeder ende voocht ../
metten rechten gegeven inden jaer anno 1463 8ste dag in januaris/
wijlen Corneliam wettiche dochter Gielis Gielis soene Van Langschot verclaerst/
hebben sculdich zijnde op te pande voor... ende de selve Cornelie den 1ste/
dach van maerte inden selven jaere van 1463 daer na den voorseijde wijlen/
Peter Cornelius Berthouts naturlicken soene vercocht heeft ghehadt .../
de voorseijde Katherine de voorseijde Paschienken van erfrogge van haeren ouders bleven/
verstorven ende jeghens ... tusschen hun/
gemaect te doen boven allen zijn ..... jaerlicq ...../
.... op te panden metter maten van brede ..../
............... so quam .../
vornoemde ons de voorseijde Anthone Goetheijns ende gaf ter ...../
....................... den voorseijde Janne/
de Lantmetere ende Katherine Berthoults alias Goetheijns ... dat .../
6  rogh tsjaers erfpachte dat wijlen Jan Van Oustaden Janssone/
inden jare anno 1458 14de dagh van maerte wijlen/
Pieter Cornelius Berthouts naturlicken soene voorseijt vercocht heeft ghehadt/
ende dat me heffende es op een huijsingh metten schueren hovinghen/
ende erfnissen met huerlieder toebehoorten ende upt ... daer aen ligghende/
die Janne ...  heeft houdende onder lant met ..../
tsaemen 15 loopen saet luttel min of meer ende up 2 loopen ..../
lants geheeten den Nyeuwen Inslach ... gelegen tSundert op/
Oustaden, ende  up meer ander goed ende pande ..... jaerlicq ..../
.....
.....
....
6 april 1499

Reacties (5)

HANS VAN LANDSCHOOT zei op wo, 07/27/2022 - 19:51

Jan de Lantmetere cuyper ende Katline Berthouts alias Goetheyns/
.............gaven ter stont over ende bewijsde in ............./
ende manghelingen Anthoness Goetheyns de voorseijde Katline Berthouts brueder/
die ...................
................... inden jare/
anno 1480 op den 12ste dach in maerte haer Katline/
vercocht heeft ghehadt vanden 7 loopens rogh erfpachte dat/
men volcht die dienende van 7 loopen erfrogh min die/
*******************
wijlen Jan Jan Maes wettiche soen in den jaeren 1459/ 
op den 19de dach decembre wijlen Aernoud Reyne Simoens sone/
vercocht heeft ghehadt op een erfstede met huisinghen hovinghen gronden ende/
allen haeren begrippen tZundert inde Molenstrate ghestaen ende gheleghen houdende/
omtrent 2 loopen tsaemen ... ende jaerlicq....... Item/
noch den 9 loopen roghe tsjaers erfpacht van wijlen Pieter Bertouts/ 
Cornelius Bertouts  naturlicke sone ..... Pieter Goetheyns inden jare/
anno 1463 den 24ste dach van julio nopens wijlens Gieliss/
Jan Jan Lambrechts soene soen ghecocht heeft ghehadt, der de selve 9 loopen/
rogh .... den 20ste dach der selven maent van julio inden voorseijden jaeren van 1463/
jeghens Gielisse Jans Van Lantschot wettichen soene ghecocht hadde, voore hunne selven/
ende meden naem van zijnen broederen gecreghen heeft ghehadt, ende daeri...../
ende op eenen hof op Lantschot achter de schuere gelegen houdende omtrent 2/
loopen tsarijn lants luttel min ofte meer ende up meer ande gouden ende pande/
ende noch dat 4 loopen rogh erfpachte dat ... de voorseijde Anthonis Vuterreijcken/
ende geven moeste vanden ..... ende 3 loopen rogh tsjaers erfpacht/
daervan heffende es op ...../
met eenen stucke lants geheten de Wildert daer ... houdende/
 tsaemen 5 loopen tsjaers luttel min of meer gelegen tSundert op Lantschot/
ende op meer ander goed ende pande die wijlen Gielis Jans wettiche sone/
van Langschot voornoemt hier, ende de vooght ende..... Peters en Jans de/
 voorseijde Jans Van Lantschot wettichen soenen ende Katheline ende Lijsbeth desselfs /
Jans wettichen dochter metten voorseijde Gieliss haeren broeder ende voocht ../
metten rechten gegeven inden jaer anno 1463 8ste dag in januaris/
wijlen Corneliam wettiche dochter Gielis Gielis soene Van Langschot verclaerst/
hebben sculdich zijnde op te pande voor... ende de selve Cornelie den 1ste/
dach van maerte inden selven jaere van 1463 daer na den voorseijde wijlen/
Peter Cornelius Berthouts naturlicken soene vercocht heeft ghehadt .../
de voorseijde Katherine de voorseijde Paschienken van erfrogge van haeren ouders bleven/
verstorven ende jeghens ... tusschen hun/
gemaect te doen boven allen zijn ..... jaerlicq ...../
.... op te panden metter maten van brede ..../
............... so quam .../
vornoemde ons de voorseijde Anthone Goetheijns ende gaf ter ...../
....................... den voorseijde Janne/
de Lantmetere ende Katherine Berthoults alias Goetheijns ... dat .../
6  rogh tsjaers erfpachte dat wijlen Jan Van Oustaden Janssone/
inden jare anno 1458 14de dagh van maerte wijlen/
Pieter Cornelius Berthouts naturlicken soene voorseijt vercocht heeft ghehadt/
ende dat me heffende es op een huijsingh metten schueren hovinghen/
ende erfnissen met huerlieder toebehoorten ende upt ... daer aen ligghende/
die Janne ...  heeft houdende onder lant met ..../
tsaemen 15 loopen saet luttel min of meer ende up 2 loopen ..../
lants geheeten den Nyeuwen Inslach ... gelegen tSundert op/
Oustaden, ende  up meer ander goed ende pande ..... jaerlicq ..../
.....
.....
....
6 april 1499

herman zei op do, 07/28/2022 - 18:50

@ Hans, je schrijft ergens 6 voor sester. Een sester is echter een inhoudsmaat en geen getal.

Nog niet alles kunnen ontcijferen, maar heb nu even geen tijd meer.

 

Jan de Lantmetere cuyper ende Katline Berthouts alias Goetheyns/
van Ieper gaven ter stont over enen bewijsden in gerecht tot wisseling/
ende manghelingen Anthoness Goetheyns de voorseijde Katline Berthouts brueder/
die Reijnaert Aert Reijnaerts Monnicx soen inden jare/
anno 1480 op den 12ste dach in maerte haer Katline/
vercocht heeft ghehadt vanden 7 loopens rogh erfpachte dat/
men volcht die dienende van 7 loopen erfrogh min die/
*******************
wijlen Jan Jan Maes wettiche soen in den jaeren 1459/ 
op den 19de dach decembre wijlen Aernoud Reyne Simoens sone/
vercocht heeft ghehadt op een erfstede met huisinghen hovinghen gronden ende/
allen haeren begrippen tZundert inde Molenstrate ghestaen ende gheleghen houdende/
omtrent 2 loopen tsaemen verschinende jaerlicx purifacationis Marie . Item/
noch den 9 loopen roghe tsjaers erfpacht van wijlen Pieter Bertouts/ 
Cornelius Bertouts  naturlicke sone die ..... here Pieter Goetheyns inden jare/
anno 1463 den 24ste dach van julio nopens wijlens Gieliss/
Jan Jan Lambrechts soene soen ghecocht heeft ghehadt, der de selve 9 loopen/
rogh erflic den 20ste dach der selven maent van julio inden voorseijden jaeren van 1463/
jeghens Gielisse Jans Van Lantschot wettichen soene ghecocht hadde, voore hunne selven/
ende meden naem van zijnen broederen gecreghen heeft ghehadt, ende daeri...../
is op eenen hof op Lantschot achter de schuere gelegen houdende omtrent 2/
loopen tsarijn lants luttel min ofte meer ende up meer ande gouden ende pande/
ende noch dat 4 loopen rogh erfpachte dat ... de voorseijde Anthonis uute rreijcken/
ende geven moeste vanden ..... ende 3 loopen rogh tsjaers erfpacht/
daervan heffende es op een erfftende met huijsinge, handgereijet? pertinckenweij?./
met eenen stucke lants geheten de Wildert daer ane gelegen houdende/
 tsaemen 5 loopen tsjaers luttel min of meer gelegen tSundert op Lantschot/
ende op meer ander goed ende pande die wijlen Gielis Jans wettiche sone/
van Langschot voornoemt hier, ende de vooght ende toesiender Peters en Jans des/
 voorseijde Jans Van Lantschot wettichen soenen ende Katheline ende Lijsbeth desselfs /
Jans wettichen dochter metten voorseijde Gieliss haeren broeder ende voocht ../
metten rechten gegeven inden jaer anno 1463 8ste dag in januaris/
wijlen Corneliam {Cornelien?]wettiche dochter Gielis Gielis soene Van Langschot verclaerst/
hebben sculdich zijnde op te pande voorschreven en die de selve Cornelie den 1ste/
dach van maerte inden selven jaere van 1463 daer na den voorseijde wijlen/
Peter Cornelius Berthouts naturlicken soene vercocht heeft ghehadt ...gelijc/
de voorseijde Katherine de voorseijde Paschienken parcheelen van erfrogge van haeren ouders bleven/
verstorven ende jeghens `haeren bruederen met scheijdingen tusschen hun/
gemaect te deele boven allen zijn vest..... jaerlicq purificationis Marie../
.... op te panden metter maten van breda ....naer inhoudt/
der scepeniers ..mans? brieven daar af zijnde, quas traderunt? op en/
te waarne van alle commer  ende vall? ende meds desen soe quam medevoore ons de voorseijde Anthonis Goetheijns ende gaf ter stont te kende/bekende ove r sine./
bewijsde met  ..... wisselinge van manghelinge daer den voorgenoemde Janne de/

Lantmetere ende Katherine Berthoults alias Goetheijns  van Ieper dat .../
sester rogh tsjaers erfpachte dat wijlen Jan Van Oustaden Janssone/
inden jare anno 1458 14de dagh van maerte wijlen/
Pieter Cornelius Berthouts naturlicken soene voorseijt vercocht heeft ghehadt/
ende dat me heffende es op een huijsingh metten schueren hovinghen/
ende erfnissen met huerlieder toebehoorten ende opt erve daer aen ligghende/
die Janneke Gorijd nu in handen heeft houdende onder lant met weijde./
tsaemen 15 loopensaet luttel min of meer ende up 2 loopensaet./
lants geheeten den Nyeuwen Inslach ... gelegen tSundert op/
Oustaden/Onstaden, ende  op meer ander goed ende pande verschijnende jaerlicq purificationes./
Marie, ende .....op te panden metter maten van Breda,/

.......................................................................... van gelijck hen daer/

van zijnen ouders waren? verstorven, bij mede? voorschreven deijlingen ten/

deele bevallen is .. .. te waarne van alle commer..... /

HANS VAN LANDSCHOOT zei op do, 07/28/2022 - 19:55

Herman, ik was nog niet op de hoogte van die maten. Heb dit document al een tijdje geleden bewerkt, maar zat eigenlijk vast.

Michel G. zei op vr, 07/29/2022 - 12:38

Opmerkelijk zijn de namen (Van) Langschot en (Van) Lancschot.
Een andere naam die in Zundert en omgeving destijds voorkwam is "Van Onstaden" (en niet "Oustaden" zoals bij het Felixarchief wordt aangegeven).

Jan de Lantmetere cuypere ende Katline Berthouts alias Goetheyns/
eius uxor gaven ter stont over ende bewijsden in gerechter wisselingen/
ende manghelingen Anthonise Goetheyns de voorseijde Katlinen brueder/
die ses..... loepen erfrogs/
die Reynaer Aert Reynaer Simoencx(?) sone inden jare/
MCCCC ende LXXX opten tweelfsten dach in meerte haer Katlinen/
vercocht heeft gehadt vanden seven loopen rogs erfpachts dat/
men recht derdendeel van eenen loopen erfrogh min die zeven(?)//


wijlen Jan Jan Maes wittich soen in den jare MCCCC ende negenenvijftich/ 
opten negenthienden dach decembris wijlen Aerende Reyners Simoens(?) sone/
vercocht heeft gehadt op een erfstede met huysingen hovingen gronden ende/
allen haeren begrijpe tZundert inde Molenstrate gestaen ende gelegen houdende/
omtrent twee loopen tsaeye verschinende jaerlicx Purificationis Marie. Item/
noch die negene loopen rogx tsjaers erfpacht die wijlen Pieter Bertouts/ 
Cornelis Bertouts  natuerlicke sone die men heet Peter Goetheyns inden jare/
MCCCC ende drientsestich den XXIIIIsten dach van julio jegens wijlen Gielise/
Jan Jan Lambrechts soens soen gecocht heeft gehadt, die de selve negene loepen/
rogx erflic den XXen dach der selver maent van julio inden voorseijden jare van LXIII/
jegens Gielise Jans Van Lancscot wittigen sone gecocht hadde, vore hem selven/
ende inden name van zijnen broederen gecregen heeft gehadt, ende die men heffende/
is op eenen hof op Lantschot achter de schuere gelegen houdende omtrent twee/
loopen tsaeye lants luttel min oft meer ende op meer andere goede ende pande/
ende noch dat een loopen rogx erfpachts dat hen de voorseijde Anthonis uutreijcken/
ende geven moeste vande viere viertelen ende drie loepen rogx tsjaers erfpachts/
die men heffende is op een erfstede met huysingen hovingen et pertinentiis  ...../
met eenen stucke lants geheeten de Wildert daer ane gelegen houdende/
 tsamen vijf loepen tsaet luttel min oft meer gelegen tSundert op Lantschot/
ende op meer andere goede ende pande die wijlen Gielis Jans wittige sone/
van Langschot vore hem, ende de voeght ende toesiender Peters ende Jans des/
 voorseijde Jans Van Langschot wittigen sonen ende Katheline ende Lijsbeth desselfs /
Jans wittige dochteren metten voorseijde Gielise hueren broeder ende voicht hen/
metten rechten gegeven inden jare MCCCC ende LXIII achte dage in januario/
wijlen Cornelien wittiger dochter Gielis Gielis soens Van Langschot bekent/
hebben sculdich zijnde op te pande voirgenoemt ende die de selve Cornelie den iersten/
dach van meerte inden selven jare van LXIII daer na den voorseijde wijlen/
Peteren Cornelis Berthouts natuerliken sone vercocht heeft gehadt ...gelijc/
der voorseijde Katlinen de voorseijde parcheelen van erfrogge van hueren ouders bleven/
verstorven ende jegens hueren bruederen inder scheydinge tusschen hen/

gemaect te deele leen allen zijn verschenende jaerlicx Purificatione Marie/
ende die men op te pande metter maten van Breda leveren moet naer inhoudt/
der scepenen ende amans brieven dair af zijnde quas tradiderunt. Droech op./
Te Waerne van allen commer ende calangien mids desen. Soe quam mede/
vore ons de voorseijde Anthonis Goetheijns ende gaf ter stont vloeder over ende/
bewijsde inder selver wisselingen ende mangelingen den voorseijde Janne/
de Lantmetere ende Katlinen Berthouts alias Goetheijns cum uxore dat een(?)/
zester rogx tsjaers erfpachts dat wijlen Jan Van Onstaden Janssone/
inden jare MCCCC ende achtenvijftich vierthiene dage 14de in meerte wijlen/
Peteren Cornelis Beerthouts natuerliken sone voorseijt vercocht heeft gehadt/
ende dat men heffende is op een huijsinge metter schueren hovingen/
ende erfnissen met hueren toebehoorten ende opt erve daer aen liggende/
die Jannes Gorys nu in handen heeft, houdende onder lant ende weijde/
tsamen vijfthien loepen saet luttel min oft meer ende op twee lopen saet-/
lants geheeten den Nyeuwen Inslach cum pertinentiis gelegen tSundert op/
Onstaden, ende  op meer andere goede ende pande verschinende jaerlicx Purificationis/
Marie ende datmen op te pande metter maten van Breda/
leveren moet, prout littera desuper confecta quam tradidit ende gelijc hun dat/
van zijnen ouders bleven verstorven ende inder voorscreven deylingen te/
deele bevallen is. Droech op. Te waerne van allen commer ende calangien.

 

HANS VAN LANDSCHOOT zei op vr, 07/29/2022 - 20:07

Michel, Hartelijk dank voor de andere aanpassingen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.