Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Erfpachtsbrief uit archief abdij Rijnsburg, 1549

Staart en zegel van brief gehaald. Ik kom een heel eind, maar net niet helemaal. Is er onder u iemand die mij een transcriptie kan leveren? Bij voorbaat dank!

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op wo, 01/27/2021 - 18:34

Ick, Louweerys Willemsz, schout in den ambocht van Stompick, doe condt allen luyden, dat voir mij ende buyeren in denselffden /
ambocht gecomen is Aelwijn Dircksz ende bekende mits desen voer hem, zijnen erven ende naecomelingen aengenomen te hebben in /
eewige erffpachte van de eerwaerdige vrouwe van Reynsburch mit haer convent, eerst een woeninge mit schuyer, barch, /
boemgaert, potinge ende plantinge met ontrent vijff margen houdt landts, gelegen in den voorsz. ambocht binnen wech nae uuytwijsen /
t'morgenboeck, streckende van de Stompwickse wech tot Symon Dircksz's landt, Oodziex Dircksz's landt ende Philips Dircksz's landt /
ende heeft belegen an dye oostzij de Rijnsburger vaert, an de westzijde dye wech genoempt Costverloren, noch derthien martgen landts /
bij den hoop sonder maet, gelegen buyten wech, streckende van de Stompickse wech tot dye vliet toe, belegen and dye oostzijde Dirck /
Korstijnsz van Alckmaede ende Oodzier Dircksz ende an de westzijde dye voorsz. Reynsburger vaert, ende die voorsz. Aelwijn Dicxksz /
heeft belooft alle jaers te brengen up die landen voersz, ses ende vijftich goede geladen schepen poortaerde off cleyn baggert ende thien /
schepen landts, ende houden die voersz. woeninge ende landen in goede reparatie, ende die voern. Aelwijn Dircksz ofte actie van /
hem hebbende sal erfflick ende eewelick alle jaers betaelen tot Sinte Lambrechts daghe vijff ende tnegentich karolus guldens, off /
paymente dyer waerde, waer off het eerste jaer van betalinge sal wesen Sinte Lambrecht in den jaere 1548, noch is /
gecomen voer mij schout voern. ende buyeren des voersz. ambochts Aem Jacobsz zijn wijffs vader , woendende tot Voerburch, ende is /
geworden waerborch voer alle t'gundt dat voersz. staet, dus zoe heeft Aelwijn Dircksz belooft zijn wijffs vader voern. van als /
scadeloos te houden, ende off daer gebreck viel in de jaerlicxe betaelinge voersz., soe sal Aem Jacobsz voern. mogen overnemen ende /
an hem houden die voersz. woeninge mitten landen voersz., mits betalende dye erffpachte jaerlicx als voersz. is. Alle dinck sonder /
arch ende list. Des thoirconde zoe heb ick Louwerys Willemsz, schout van den ambochte voersz. desen brieff uuythangende bezegelt /
mit mijnen zegel in presentie van de tegenwoerdigheyt van getuygen, als Jores Cornelisz ende Lenert Geritsz, buyerluyden /
in den ambocht voersz., hierover geroepen ende gebeden, ende is aldus gedaen int jaer ons Heeren duysent vijffhondert /
negen ende veertich upten 22en dach in [maand ontbreekt].

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.