Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

erfpachtakte frederik hendrikplantsoen 88 te Adam

hallo,

 

mijn overgrootvader, Jan Fransen, bouwde ooit dit huis aan het frederik hendrik plantsoen 88, en nu wil ik de erfpacht vernieuwen, maar de akte is voor mij onleesbaar. Is er iemand die me hiermee kan helpen? een kleine vergoeding is uiteraard op zijn plaats

henri de sauvage

Reacties (20)

René van Weeren zei op vr, 07/30/2021 - 14:34

Beste Henri,

Ik denk dat een link naar de akte (indien beschikbaar) beter is, de afbeelding vergroot niet erg waardoor het lastig leesbaar blijft.

henri de sauvage zei op vr, 07/30/2021 - 15:16

ik kan je de akte als .pdf sturen als je me jouw email stuurt. ik weet niet hoe ik de link kan loaden.....

René van Weeren zei op vr, 07/30/2021 - 15:20

Dag Henri,

Je kunt de link naar de akte (als die tenminste openbaar beschikbaar is) kopiëren in de tekst van deze reacties.

henri de sauvage zei op vr, 07/30/2021 - 15:32

ik heb het als .pdf file gekregen van het kadaster, dus niet openbaar, weet jij hoe ik dat openbaar kan maken? of jouw direct toesturen?

 

René van Weeren zei op vr, 07/30/2021 - 15:56

Dag Henri,

Snap t. Heb inmiddels andere manier gevonden om m wat te vergroten. Zal proberen er vanavond of morgen naar te kijken.

René van Weeren zei op za, 07/31/2021 - 00:00

Uit de tekst blijkt dat dit niet de gehele akte is, er lijkt een stuk tekst voor en na bij te horen. In ieder geval de transcriptie tot zo ver, met een paar onduidelijkheden / onleesbaarheden voor mij, {tussen accolades} aangeduid.

 

Voorkomende als Sectie Q nommer 5200, groot
een are achtenzestig centiaren
en voor de comparanten ten derden zijde zijn
der van hen hoofdelijk voor het geheel voor de
bij deze op hen als als erfpachters gelegde ver-
plichtingen aansprakeljk:
Acht terreinen, liggende te Amsterdam, aan
den Amaliastraat, het Frederik Hendrikplant-
soen en de Gerard Schaepstraat, op den perceels-
gewijzen Kadastralen legger dezer gemeente
voorkomende als Sectie Q, nommers:
5195, groot een are negenenveertig centiaren
5196, groot een are vijfenveertig centiaren
5197, groot een are drieendertig centiaren
5198, groot een are vijf centiaren
5199, groot een are vierenveertig centiaren
5201, groot een are tweeenvijftig centiaren
5202, groot zevenentachtig centiaren
5203, groot een are tweeentachtig centiaren.
De comparanten ten derden zijde verklaarden
laatstgemelde acht terreinen in erfpacht aan
te nemen en zich hoofdelijk voor het geheel van
de bij deze op hen als erfpachters gelegde ver-
plichtingen aansprakelijk te stellen.
Alsdan gemelde terreinen zijn aangeduid op
de aan deze acte gehechte kaart met roode
kleur, welke kaart door der partijen voor echt
werd erkend en ten blijke daarvan door hen
werd geteekend.
De comparanten ter eerster zijde verklaarden
dat de gemeente Amsterdam eigenaar van
gemelde terreinen is {} geene {}
of titels van eigendom of overschrijvingen ten
name der gemeente Amsterdam ter hypotheek-
kantoren bestaan of aan hen bekend zijn.
Vervolgens verklaarden de comparanten dat
deze uitgofte in erfpacht is geschied voor den
tijd van vijfenzeventig jaren, aangevangen den
eersten augustus negentienhonderdvier en eindi-
gende den eenendertigsten juli negentienhonderd-
negenenzeventig tegen betaling door de erf-
pachters aan de gemeente Amsterdam als eige-
nares van de erfpacht uitgegeven geven{?} van
een jaarlijkschen canon ten bedragen van perceel
Sectie Q nommer:
5195 van tweehonderddrieentwintig gulden f 223.50
vijftig cent
5196 van tweehonderdzeventien gulden vijf- f 217.50
tig cent
5197 van tweehonddertwaalf gulden tachtig cent f 212.80
---
5198 van tweehonderdtweenvijftig gulden f 252.
5199 van driehonderdeenendertig gulden vijf- f 331.55
en vijftig cent
5200 van tweehonderdachtennegentig gulden f 298.80
tachtig cent
5201 van driehonderdzesendertig gulden vijf- f 336.35
en dertig cent
5202 van tweehonderdacht gulden tachtig cent f 208.80
en 5203 van tweehonderd eenennegentig gul- f291.20
den twintig cent
onder de voorwaarden waarop gronden in erf-
pacht kunnen worden uitgegeven door de ge-
meente Amsterdam, welke zijn vastgesteld bij
besluit van den gemeenteraad van Amsterdam
van den drieentwintigsten september achttien-
honderdzesennegentig, nommer 525 voor zo-
veel noodig goedgekeurd door de Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland bij besluit van den
achtentwintigsten octboer achttienhonderd-
zesennegentig, nommer 29, van welke voor-
waarden door het gemeentebestuur van Amster-
dam een gedrukte{?} exemplaar onder de minu-
ten van den nootaris Jacobus Gerardus Ber-
lage alhier is gedeponeerd blijkens acte van
depôt den elfden augustus achttienhonderd-
achtennegentig door genoemden notaris
Berlage te Amsterdam verleden, van welke
acte van depôt en voorwaarden een afschrift is
overgeschreven ten hypotheekkantore te
Amsterdam den tweeentwintigsten augus-
tus achttienhonderdachtennegentig in deel
1631, nommer 117 en bovendien onder de vol-
gende bijzondere voorwaarden en bepalingen:
1.
dat de terreinen zullen worden bebouwd en dat
de bebouwing van de terreinen moet geschie-
den volgens door Burgemeester en Wethou-
ders van Amsterdam vooraf in alle opziochten
goedgekeurde plannen en voltooid moet zijn
binnen twee jaren na het verlijden der erf-
pachtsakte, terwijl in die bebouwing en in
de bestemming der bebouwing geene verandering
mag {} worden gebracht zonder
nadere schriftelijke vergunning van Burge-
meester en Wethouders van Amsterdam.
2.
dat de terreinen langs de aangrenzende erven
door de erfpachters en voor hunnen rekeningen moe-
ten worden afgescheiden en afgescheiden gehou-
den ten genoegen van Burgemeesters en Wethou-
 

René van Weeren zei op za, 07/31/2021 - 00:02

kleine correcties: uitgofte = uitgofte, octboer = october

henri de sauvage zei op za, 07/31/2021 - 09:53

dank je wel, in de link die ik had geupload zijn de andere paginas ook te zien

henri de sauvage zei op za, 07/31/2021 - 10:03

perfect, en ongelofelijk dat je dit kan ontcijferen!! ik hoop dat je de andere paginas ook nog wil doen, ze staan nu in de link. als ik het zelf bekijk dan begint de sectie over nummer 88 ergens op de tweede pagina van de eerste foto

René van Weeren zei op za, 07/31/2021 - 16:00

Dag Henri,

Als je de andere pagina's als afbeelding kunt uploaden, dan zal het vermoedelijk lukken om het vanaf t gewone scherm te kunnen doen. Google Drive geeft geen toegang tot niet-geauthoriseerden en vereist daarom een Google-account....

henri de sauvage zei op za, 07/31/2021 - 16:03

pagina 1

henri de sauvage zei op za, 07/31/2021 - 16:04

pagina 2

henri de sauvage zei op za, 07/31/2021 - 16:05

pagina 3

henri de sauvage zei op za, 07/31/2021 - 16:05

pagina 4

De sauvage zei op ma, 08/02/2021 - 09:59

Beste Renee,

nogmaals dank voor het vertalen van de tweede pagina, denk je dat je de andere drie ook kan doen?

René van Weeren zei op ma, 08/02/2021 - 11:39

Hierbij vast pagina 1, rest volgt later. Betreft alleen het stuk van akte 35 op die bladzijde.

 

190
Dagregister deel 165, nr. 18518, den veertienden
februari 1900vijf
Op den dertienden februari des jaars negentien-
honderdvijf
zijn voor mij, Fr4edrik Carel Pieter {Boterha}-
ven de Haan, botaris ter standplaats Amster-
dam, in tegenwoordigheid der na te noemen
getuigen, verschenen:
de heeren:
meester Wilhelmus Frederik van Leeuwen,
burgemeester der gemeente Amsterdam, wo-
nende aldaar
en meester Johan Allison {Boerma}, secretaris
van gemelde gemeente, wonende te Amsterdam,
tezamen als zoodanig het college van Burge-
meester en Wethouders der gemeente Amster-
dam vertegenwoordigende,
die in hunne genoemde hoedanigheid han-
delen volgens hunne verklaring ter uitvoering
van een besluit van de Raad der gemeente
Amsterdam van den vijftienden juni negen-
tienhonderdvier, nommer 554, goedgekeurd
door Gedeputeerde Staten der provincie Noord-
Holland bij hun besluit van den zevenden ju-
li negentienhonderdvier, nommer 45,
ter eerster zijde,
de heer Jan Fransen Janszoon, makelaar, wonen-
de te Amsterdam
ter tweeder zijde,
de heeren Abram {Klunsinge} en Jan Fransen
junior, bouwkundigen, wonende te Amsterdam,
ter derder zijde.
De comparanten ter eerster zijde in kwaliteit
vermeld verklaarden voor de gemeente Am-
sterdam in erfpacht uit te geven
aan den comparanten ter tweeder zijde, die ver-
klaarden in erfpacht aan te nemen:
een terrein liggende te Amsterdam aan het
Frederik Hendrikplantsoen, op den perceelsge-
wijze Kadastrale legger dezer gemeente
-----

de sauvage zei op ma, 08/02/2021 - 14:03

top zeg, dank je!! het gaat inderdaad alleen om de passages die betrekking hebben op de erfpacht van 190

René van Weeren zei op wo, 08/04/2021 - 00:13

De overige bladen maar in 1 keer (3 en 4). Een paar woorden onduidelijk, die staan tussen accolades {} en ook de achternamen zou je wellicht nog een keer moeten checken.

 

ders van Amsterdam
3.
dat op de terreinen en in in hetgeen daarop zal
worden gebouwd geenerlei inrichting zal mogen
worden opgericht of bedrijf zal mogen worden
uitgeoefend, waardoor naar het oordeel van Bur-
gemeester en Wethouders van Amsterdam gevaar,
schade, of hinder wordt veroorzaakt;
4.
dat de erfpachters en hunner rechtverkrijgenden
zoo krachtens algemeenen als krachtens bijzon-
deren titel zullen moeten gedogen dat voor het-
geen op de terreinen zich bevindt worden aan-
gebracht zoveele electrische geleidingen, dra-
den, isolatoren, {muuraanzetten} en steunijzers
(een en ander met toebehooren) als door Bur-
gemeester en Wethouders van Amsterdam wordt
noodig geacht; dat deze geleidingen, draden,
isolatoren, {muuraanzetten} en steunijzers worden
hersteld of iemand wanneer dit door Burge-
meester en Wethouders van Amsterdam wordt
gelast en voor verplicht zullen zijn om het-
geen aldus is aangebracht bevestigd te la-
ten, met dien verstande dat onder hetgeen
ingevolge deze voorwaarden moet worden ge-
doogd, niet is begrepen het aanbrengen van
telefoontorens;
5.
dat elke erfpachter bij niet nakoming van
een of meerdere sub 1,2 en 4 genoemde verplich-
tingen of bij overtreding van een eene of
meerdere sub 1 en 3 gestelde verboodsbepalingen,
of bij niet gedooging van het sub 4 bepaalse,
telkense eene boerte groot tienduizend gulden
verbeurt ten bate van de gemeentekas en te
betalen binnen veertien dagen na daartoe
strekkende vermaning van Burgemeester
en Wethouders van Amsterdam, met dien ver-
stande dat nimmer eenige uitdrukkelijke
ingebrekestelling noodig is.
6.
dat, onverschillig of het sub 7 bepaalde al dan
niet is nagekomen, de hier{...} op de erf-
pachters gelegde verplichtingen op alle opvol-
gende erfpachters toepasselijk zijn, en wel zo-
danig dat elke erfpachter door wien eene
of meerder sub 1,2 en 4 genoemde verplichtin-
gen niet is nagekomen, of een of meerder
sub 1 en 3 gestelde verboodsbepalingen is over-
treden ofwel het sub 4 voorgeschrevene niet
----
is gedoogd in geval er termen zijn tot toe-
passing der sub 5 bepaalde boete, hoofdelijk
met zijnen opvolgers in het erpachtsrecht tot
betaling dier boete aanprakelijk is.
7.
dat bij elke verdere overdracht van het erf-
pachtsrecht, in elke akte van overdracht de
hierboven gestelde voorwaarden en bepalingen
en het hierbij (sub 7) bepaalde moeten worden
opgenomen, op straffe van een boete van tien-
duizend gulden, door de nalatige erfpachter
verschuldigd ten bate van de gemeentekas
en te betalen binnen veertien dagen na daartoe
strekkende aanmaning van Burgemeester
en Wethouders van Amsterdam, met dien ver-
stande dat nimmer eenige uitdrukke-
lijke ingebrekestelling nodig is.
8.
De terreinen worden in erfpacht uitgegeven
in den staat waarin zij zich bevinden.
9.
De jaarlijksche erpachtsommen zullen bij
vooruitbetaling in twee halfjaarlijksche ter-
mijnen voor {} den eersten februari en den
eersten augustus van elk jaar telkens voor de
helft worden betaald.
De eerste termijn is betaald.
10.
Alle baten en lasten van den bij deze in erfpacht
uitgegeven grond zijn van den eersten augustus
negentienhonderdvier af voor rekening van de
erfpachters.
11.
Alle rechten en kosten op deze uitgifte in
erfpacht vallende (waaronder begrepen het
aan de gemeente te verstrekken op zegel geschre-
ven afschrift der erpachtsakte) en alle kosten
der Kadastrale opmeting van de in erfpacht
uitgegeven terreinen en de kosten van voor-
schrijving ten hypotheekkantore komen ten
laste van den erfpachters.
Tot reekening dezer verklaarden de compa-
ranten zich te verbinden volgens de acte en
domicilie te kiezen te Amsterdam ten Raad-
huize aldaar.
Waarvan acte.
Gedaan en verleden te Amsterdam op dato
als in der hoofden dezer is vermeld, in tegen-
woordigheid van Jan Klopper, candidaat-no-
taris, Anthonius Fredericus van Kampen,
---
zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam,
als getuigen, evenals de comparanten mij no-
taris bekend.
En is deze minuit door de heeren compa-
ranten, de getuigen, en mij notaris onmid-
dellijk na gedane voorlezing ondertekend.
(geteekend) van Leeuwen, J.A. Boerma, Jan
Fransen Jz., A. Klijnoogen, Jan Fransen jr.,
J. Klopper, A.F. van Kampen, Boterhoven
de Haan, nots.
No. 184 Geregistreerd te Amsterdam den der-
tienden februari 1900vijf, deel 257, folio 16 verso,
acte 3, twee bladen, geen renvooi.
Ontvangen voor rechte 1 1/2% van perceel 1 f 89.70,
van de perceelen 2 f 622.20, samen zeven-
honderdelf gulden negentig cent f 711.90
De ontvanger b.a. No. 1 (geteekend) Woltersma
Volgt het aangehechte stuk.
Kadaster Sectie A
Schaal 1 à 1000

[volgt tekening ligging percelen]

Voor echt erkend
(geteekend) van Leeuwen, J.A. Boerma, Jan
Fransen Jz., A. Klijnoogen, Jan Fransen jr.
No. 156. Geregistreerd te Amsterdam de dertien-
den februari 1900vijf deel 169, folio 59 recto,
----
vak 2, één blad, geen renvooi.
Ontvangfen voor recht een gulden twintig cent. f.1.20.
De ontvanger b.a. No. 1 (geteekend) Woltersma,
Voor afschridt (get.) Boterhoven de Haan, nots.
Voor eensluidend afschrift,
de bewaarder,
[getekend] v. Iterson

henri de sauvage zei op wo, 08/04/2021 - 15:35

super bedankt

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.