Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

erfdeling Arnt van Boekcholt 1565

Ik heb een begin gemaakt met de transcriptie van bijgaande akte, maar vind deze toch erg lastig. Vermoedelijk staan er nu al fouten in mijn stukje. Als iemand hierbij wil helpen, ben ik daar erg blij mee. Het is een akte van erfdeling tussen de kinderen van Arnt van Boeckholt, schlotis van Grave, en Jenneke Toumans. 

 

Wij Floris van Boeckholt, Arnt van Boeckholt Arntszn, Jacob Touman ende Jan Touman doen condt ende tugen myt desen erfmagescheijtz brieff, dat wij als vrienden ende bloetzverwanten tusschen den naegelaeten kynderen Arntz van Boeckholt, scholtis tertytz der stadt Grave, ende Jenneken Toumans sijnder echter huijsvrouwen,  . . . . . .    Arnts ende Reijner van Boeckholt gebroeders, ende Jenneken van Boeckholt, naegelaeten dochter Janss van Boeckholt, Arntz ende Reijner voirseide broeders bij juffrouw (?) Johanna . . . . .  . . . . . . ., ende Derck (?) Maernix nagelaeten sone . . . . van Bouckholt Arntz van Bouckholt, scholtis ende Jenneken Toumans  . . . . .  dochters ende Willem

 

 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 04/13/2022 - 17:58

Wij Floris van Boeckholt, Arnt van Boeckholt Arntszn, Jacob Touman ende Jan Touman doen condt ende tugen myt desen erfmagescheytz- /
brieff, dat wij als vrienden ende bloetzverwanten tusschen den naegelaeten kynderen Arntz van Boeckholt, scholtis ter tijtz der stadt Grave, ende / Jenneken Toumans, sijnder echter huysvrouwen,  namentlick Arnts ende Reyner van Boeckholt, gebroeders, ende Jenneken van Boeckholt, naegelaeten /
dochter Janss van Boeckholt, Arntz ende Reyner voirsz., broeders bij joffrouw Johanna Krummels verwect, ende Derick Maernix nagelaete sone Eva /
van Bouckholt, Arntz van Bouckholtz, scholtis ende Jenneken Toumans voirsz., dochters ende Willem Moennix Jansz echte huysfrouwe, een mindelick /
erffmagescheyt, gededingt, geslooten ende eendrechtelicken uutgesproocken hebben, in manieren ende op vorwerden naebeschreven. in den yersten sall Arnt /
van Boeckholt Arntsz ende Jenneken voirsz. soen hebben ende behalden voir sijns kyndtz gedeelte enen camp landtz in der wyten gelegen, genompt /
hoichgeboiren, daer jarelix uutgaen sullen in lossrenten sess philippus gulden aen meyster Arnt van Boeckholt, noch sess gulden brabantsz aen Janxken /
Loiffsz, weduwe, noch sess philippus gulden aen suster Aelken van den Veldt, noch sess philippus gulden aen Pouwels Loiffz, noch sess gulden brabantz aen /
Jan Dass, noch vijff gulden brabantz aen dat capittel te Grave in Sinte Elizabeths kercke, tegen welcken uutgaende pachten Arnt voirsz. wederom /
heffen ende bueren sall twelff philippus gulden t'sjairs op Derick verleyen ende seevendenhalven philippus gulden t'sjairs in twe brieven op die stadt van den Grave, item /
sall Arnt voirsz. hebben ende behalden twee malder rogge t'sjairs die tot oiffel gegolden werden, ten tweeden sall Reyner van Boeckholt voirsz. voir sijn /
kynssgedeelte hebben ende behalden den bouwhoff op Calden oirt  myt sijnen toebehoeren, ende myt den beesten uut welcken bouwhoff jairlix gaen sullen sess /
malder roggen sonder loff, waertegen dat hij noch behalden sall een thiende uut eenen bouwhoff op Hall gelegen, toebehoerende den convent van Maryalandt, /
des sall Reyner voirsz. noch uut desen voirsz. hoff jaerlix gelden in lossrenten acht brabantz gulden aen schout Vossen huysfrou ende kynderen, item noch /
sess gulden brabantsz aen Thijss van der Heyden, item die rent van vijffentseventich brabantz gulden eens aen Herman van Erp, item noch die rente van /
tweendertich brabantz gulden eens aen Henrick in den Valck, item noch sall Reyner voirsz. boven desen uutganck betalen aen Ffrans Paedsen hondert gulden /
brabantz, item noch sall Reyer voirsz. hebben ende behalden anderhalff malden roggen op Derick Effelen tot Vanray uut eenen brieff van vierdehalff mal- /
der roggen, ten dorden sall Jenneken die weze wijlen Janss van Boeckholt voirsz. voer ar kyntssdeell hebben ende behalden eenen camp landtz tot Lynden aen /
dat brouck gelegen, genompt Reyffshoyven, uut den welcken erffelicken jaerlix sullen gaen aen dat huyss van Meer vier gulden brabantz drie stuyvers ende /
drie oirt stuyvers, waertegen Jenneken voirsz. wederom bueren ende behalden sall op Arnt van Boeckholt Arntsz, haer neve een erffrente van vijff gulden brabantz /
ende enen stuyvers brabantz des jairs, des sall die voirsz. Jenneken uut den voirsz. camp noch ghelden sess philippus gulden aen Arnt van Boeckholt Arntsz. /
aer neve voirsz,, te weten die helft van enen brieff van twelff philippus gulden t'sjairs, item noch sall Janneken vorisz. hebben ende behalden op de veer van Catwijck /
sess philippus gulden t'sjairs, item noch twe malder erffrogs op Jan Janssoen van der Heyden int Hollander Broeck tot Mijll, ende noch anderhalff erff malder roggen op /
Derick Esselen tot Wanraey uut enen brieff van vierdehalff malder t'sjairs, ten vierden ende ten lesten sall Derick Moennix naegelaten weze Eva van /
Boeckholt myt will ende consent Willem Moennix sijns vaders ende mombers hebben ende behalden van sijn kynssdeel enden camp landts, gelegen tot Lynden /
genompt dat Marbrouck myt den erffthijns van twee stuyver, twe penningen ende een mijt, daer uutgaende aen den heer van Ewijck, item noch sall Derick /
voirsz. uut den voirsz. camp jairlix gelden aen Bhertgen, des secretaris huysfrou drie malder rogs ende drie philippus gulden jairlix op een loff van hondert /
philippus gulden, ende noch sess philippus gudlen t'sjairs aen Arnt van Boeckholt Arntsz. sijn neve, te weten die helfft van twelff philippus gulden dair die /
weze van Jenneken van Boeckholt voirsz. die helft aff ghelt, item tegen dese sess philippus gulden voirsz. sall Derick voirsz. noch hebben ende behalden uut dat /
veer tot Catwijck sess philippus gulden t'sjairs, item noch sall Derick voirsz. hebben ende behalden in erffrog aen Aeb tot Wanraey twee malder aen Henrick Esselen /
Derickxsz een malder ende aen Derick Esselen voirsz. een halff malder uut den brieff van vierdehalff malder voirsz. t'sjaers, soedat Marbroeck voirssz. soe /
goet niet en is als Royffzhoyven voirsz. sal Derick voirsz, voire dat goetdoen van dien noch hebben ende behalden uut den veer tot Catwijck drie philippus gulden /
t'sjairs, item soe die vier partijen van den voirsz. erffgenamen noch hebben saemen gharff twe heinre ende twe stuyver thijnss eest bededingt dat Arnt van Boeckholt /
die alfte van den vier partijen voirsz. die voirsz. thijns parcelen behalden sall, ende des sall sij gehalden sijn te qwijten ende te loessen een obligacie van enen /
gulden t'sjairs aen Catarijn Meyster, Arnts suster, item oick myt bededingt dat Arnt voirsz. sall behalden Derick Touwers huyss, gelijck hem dat gevest is /
buyten becrot ende bestoering sijns brueders, neve ende nichte voirsz., item is noch te weten dat die huysinge ende erve van Arnt van Boeckholt ende /
Jenneken Touwmans voirsz. nu ter tijt aen Willem van Lith verhuert is, ongescheyden ende ongedeylt gebleven myt den last van twee erf malder roggen ende /
drie oirt geltz ende twee stuyver thijnss, allet onlosber ende tegen vijffthien brabantz gulden t'sjairs losrenten aen heer Ffloris van Boeckholtz zelliger natur- /
licke kynderen, item van sess philippus gulden t'sjairs aen Gurt die Verwer gegolden op een hanttteycken, item noch van eenen philippus gulden t'sjairs aen Jan van Mijll op een obligacie /
ende noch van tweentwintich brabantz gulden eens aen Gherit Voss ende sijn huyvrou op een obligacie, item voorder eest bededingt ende uutgesproecken /
so van als eenich van den vier partijen voirsz. op sijn aengedeylde guederen, eenige last, schade, hynder ende besteeringe crege boven die last van den /
uutgegolden pachten elck op sijn aengedeylde guederen boven gespecificeert, sullen sij partijen voirsz. samenderhant ende ter gelijcken porcyen malcanderen doen /
toecommenden sijnder schade ende bestoringe helpen dragen, sonder alle arch ende list, ende want wij Fflorys van Boeckholt, Arnt van Boeckholt Arntsz. /
Jacob ende Jan Touwman voirsz. als vrienden ende bloetzverwanten dese tegenwoirdige erffmagescheydinge gededingt, gesloeten /
hebben wij om aller vasterheytz wille tot oirconde der waerheyt een ygelick onsen segell aen desen erffmagescheytsbrieff gehangen, begeven in den jaire /
ons Heeren duysent vijffhondert vijff ende tsestich op den eenentwintichsten dach van November.

Eric van Daal zei op do, 04/14/2022 - 09:19

Beste Geert, heel erg bedankt weer voor je hulp.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.