Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Erfdeling 1697

Beste lezer, 

 

Ik hoop dat iemand mij wil helpen met het lezen van een akte uit 1696. 

Het begin kan ik wel volgen, omdat ik ongeveer weet wat er moet staan :)

 

Over het begin heb ik wel een vraag: Er staat zoiets als (va. einde regel 6 en verder):

"..... ende gecompareerd, Adriaen zoon Johan van Casteren deure moeder als was Jenniken Hendriq van den Broeck ..."

Ik meen te weten dat Adriaan de zoon was van Johan van Casteren en Jenniken v.d. Broeck, zo kan ik dit ook interpreteren toch? 

 

Van de rest van de tekst kan ik wel woorden lezen, maar net niet de zinnen. Mocht iemand tijd en zin hebben, dan zou ik heel geïnteresseerd zijn wat er nou precies staat. Het gaat me dan met name over de opbouw van het gezin en de toponiemen. 

 

Aan het einde zie ik de handtekening van de schepenen, maar in de alinea daaronder gaat het weer verder met de naam 'Adriaen van Casteren', is dit een latere notitie?

 

de tekst staat op BHIC:

https://proxy.archieven.nl/235/726E91874D5B4951A7B20E4E2BC28F77

 

Maar ik heb de eerste pagina ook aangehecht, de opvolgende pagina's volgen zo. 

 

Harteljke groet, Sanne

Reacties (8)

Sanne zei op vr, 03/18/2022 - 13:32

pagina 2

Sanne zei op vr, 03/18/2022 - 13:33

pagina 3

Sanne zei op vr, 03/18/2022 - 13:33

pagina 3

Sanne zei op vr, 03/18/2022 - 13:33

pagina 4

Sanne zei op vr, 03/18/2022 - 13:33

pagina 5

Sanne zei op vr, 03/18/2022 - 13:34

pagina 6

Geert Ouweneel zei op vr, 03/18/2022 - 15:23

Wij Michiel Adriaen Gevers
en Adriaen Peeters van Eyndoven, sche-
penen der dinghbancke van Esch, gehoo-
rende onder den quartiere van Oysterwijck,
Meijerije van s'Hertogenbosch, tuygen dat
voor ons sijn gecomen ende gecompareert
Adriaen sone Johan van Casteren, daer
moeder aff was Jenneke Hendricx van den
Broeck, in haer beyde leven echteluyden,
gewoont hebbende binnen de parochie en
dorpe van Esch, voor een vierde part en
alnoch voor een vierde part bij coop ver-
cregen van sijne broedere Franciscus
van Casteren en oversulcx voor d'eene
helfte, mitsgaders Jan Jansse van de Sande
den Jongen en Jacob Ariens van Geren,
aengestelde ende beëedigde momboiren
ende toesienderen van Josephus ende
Clara, onmondighe kinderen van Johan
en Jenneke voornt. voor d'andere helfte,
hebben onderlinge tesamen en met
malcanderen gedaen en gemaeckt een
erffscheydinge ende erffdeylinghe van de
goederen nabeschreven, haer soo sij
verclaeren bij en overmits de doot ende
afflijvicheyt van henne voorsz. ouders
en broeder respective erffelijcke
aengecomen wesende.
Overmits welcker erffscheydinghe
ende erffdeylinghe soo is die voorsz.
Adriaen sone Johan van Casteren bij /
blinde lothe, van s'heeren wegen
gelecht, ten deele gevallen ende erffelijcke
aengecomen wesende een huys, schuer
en hoff, gestaen ende gelegen binnen
den dorpe van Esch ontrent de kerck,
tusschen erfenis Jan Jansse van de
Biggelaer aen d'eene zijde en tusschen
erffenis Adriaen van Casteren voornt.
aen d'andere zijde, streckende met den
eene eynde aen de gemeene straet
en met den andere eynde aen erffenis
van d'heer advocaet Niclaes van den Gevel, noch
de gerechte helfte noortwaerts in een
stuck weyvelts, groot ontrent int geheel
drie loopensaet, gelegen binnen den dorpe
voorsz. ter plaetse genaemt den Collenaer,
tusschen erffenis Anthony Gaspar
Veroude aen d'eene zijde en tusschen
erffenis Josephus en Clara, onmondighe
kinderen Johan en Jenneke voornt.,
hiertegens deelende aen d'andere
zijde, streckende met den eene eynde
aen Leunis dijck en met den andere
eynde aen erffenis hiernaer genoemt,
noch een parceeltie weyvelt, groot
ontrent acht roeden, gelegen tot Esch
voorsz., ter plaetse genoemt het Brunschot,
tusschen erffenis Aert Goyarts van Gestel
aen d'eene zijde en tusschen erffenis Anthony
Gaspar Verouds aen d'andere zijde, strec-
kende met den eene eynde aen erffenis /
der erffgenamen Jacob Slegers en met den
andere eynde aen erffenis de deylderen
in desen als sij seyden op welcke
goederen t'samen op alle schepenen
letteren daer eenigsint aff gewagh
doende tot behoeff van Adriaen van
Casteren voornt., hebben die andere
mede-deylderen wettelijck ende erffelijck
vertegen, helmelingen met maniere
indien gewoonlijck sijnde, behoudelijck dat
men hier uytgelden sal twee gulden vijff
stuvyers jaerlijcks in eene meerdere pacht aen de
kercke alhier, noch een sester rogge
jaerlijcks mede in een meerdere pacht aen de
pastorye alhier, ende noch een gulden jaerlijcks
in eene meerdere pacht aen vr. tot
s'Bosch, mitsgaders noch te onderhouden een
roey dijck aen de hooge brugge met de
helft vant hecken aen het huys en den
halve hecken post aen de smits, alles gaende
uyt het voorsz. huys en schuer
ende sal dese lothe tot vereffeninghe
deser deylinghe aen de tweede lothe
terstont bij het passeren deser deylinghe
moeten betalen eens eene somme
van tien guldens met conditie ut jufru.
Overnits dat soo sijn de voorsz.
Josephus en Clara, onmondige kinde-
ren Johan en Jenneke voornoemt
bij blinde lothen te deele gevallen ende
erffelijck aengecomen een stuck acker- /
lants, groot ontrent vijfftalf loopensaet,
gelegen binnen den dorpe van Esch, ter
plaetse genoemt den Weyacker,
tusschen erffenis Jacob Ariens van
Oers aen beyde zijde, streckende met
den een eynde aen de gemeene
straet en met den andere eynde
aen de gemeene mes wegh, noch
de gerechte helfte zuytwaerts in een
stuck weyvelt, groot ontrent drie
loopensaet, gelegen binnen den dorpe
voorsz., ter plaetse genaemt den Collenaer,
tusschen erffenis Anthony Gaspar
Veroude aen d'een zijde en met den
eene eynde ende tusschen erffenis Adriaen
van Casteren, hiertgens deelende
aen d'ander zijde, streckende met
den andere eynde aen Leunis dijck
als sij seyden supra qui, behou-
delijck dat men hieruyt gelden sal
ses gulden jaerlijcks aen den H. Geest
van Den Bosch en alnoch vier loopen
rogge jaerlijcks aen den H. Geest van Den
Bosch voorsz. en noch te onderhouden
een roye dijck in de hooge brugge,
alles gaende uyt den voorsz. acker,
ende sal dese lothe tot vereffeningh
deser deylinge trecken ende proffi-
teren van den eerste lothe terstont
naer het passeren deser deylinghe
eens een somme van tien guldens.
Met conditie hierinne toe /
gedaen dat sij deylderen den commer
hen in dese deylingh benoemt met de
gebuerlijcke lasten alsoo sullen gelden
ende betalen, houden ende onderhouden
dat den eenen van den anderen hinder
off schaede comen sal in geenderhande
manieren ende off eenighe commer
op imants portie met recht en quamen
te geraecken daer men nu niet van
en weet, die sullen sij deylderen malcan-
deren helpen dragen in twee gelijcke
portie off d'een den anderen aencopen
naer gemeene lantcoop en goeder-
mans seggen, de deylderen sullen
malcanderen de pachten en chijnssen
uyt het gemeen bij helpen betalen
tot den jaere XVIC sesentnegentigh
inclusive, oock de chijnssen op en aff
helpen winnen, oock malcanderen
ende allen anderen weg met recht
sijn hebbende moeten wegen, de
voorste d'achterste daer egeen andere
wegen sijn en alsoo ter naester velde
en minste schade, dese deylderen sullen
henne gedeylde goederen aenvaerden,
soo groot ende cleyn als die ter plaetse
voorsz. gelegen sijn, ende sulcx terstont
bij het passeren deser deylinge, gelo-
vende hij eerste deylder op hem ende
op alle sijne goederen, hebbende en
vercrijgende, ende die voorschreve
momboiren op verbintenisse der /
goederen van de onmondigen ins-
gelijcx present en toecomende dese
erffscheydinghe ende erffdeylinghe
dit vertheyen en conditien d'een den
anderen vast en stedich te houden,
sonder eenich tegenseggen,
alles onder argelist, en des t'oir-
conde soo hebben wij schepenen
voornoemt den gemeynen ons
schependoms zegel hier beneden
doen drucken en door onsen ge-
substitueerde secretaris teeckenen.
Gegeven desen eenentwintigste
Marty sesthien hondert seven en
tnegentig.
Michgil Araen Gevers
Aderyaen Peters van Eyndoven
In kennisse van mij
Aghuys substituut secretaris
2/17/1697

Sanne zei op vr, 03/18/2022 - 15:39

Hallo Geert,

ik kan niet geloven dat je dit zo snel kan lezen..! Heel erg bedankt, het bevat een schat aan informatie!

hartelijke groet en een goed weekend!

Sanne

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.