Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Erfdeling 1673

Kan iemand helpen vertalen aub (het is nog al wat)

Reacties (2)

René van Weeren zei op vr, 02/05/2021 - 00:45

Onder voorbehoud van typo's...

* met haar voogd
** uit naam van hun echtgenote
*** standaardformule in het Latijn, waarbij de schuldenaars hun huidige en toekomstige bezittingen als borg stellen
**** hier is de schrijver vermoedelijk abusievelijk de achternaam deels vergeten

 

 

Compareerden voor schepenen ondergen[oem]t Jasper
Aertsen van Hese, Hendrick Jansen van Hooff als
man ende momboir van Chatalijne Aertsen van
Hese, Adriaen Lambrecht Naeijkens, als
man en[de] momboir van Maria Aertsen
van Hese, ende Jenneken Aertsen van Hese, wed[uw]e
van wijlen Willem Lambrecht Naeijkens,
cum suo tutore*, alle erffgenaemen van
wijlen Peter Aertsen van Hese, ende kenden en[de]
lijden onderlinge met maelkanderens uit
minnel[ijck] overcoomen en[de] veraccordert te
sijn bij maniere van scheydinge ende deylinge
van [den] goederen door den voorn[oemd]e Peter Aertsen
van Hese metter doot ontruymt, in manieren
als volcht, te weten dat de respective kinderen
van [den] voorn[oemde] Jasper Aertsen van Hese, voor
hunnen portie uit versterff van voorn[oemd]e Peter
erffel[ijck] sullen hebben en[de] besitten een somme van
sevenhondert ende vijftich g[u]l[den] capitael, in
aldulcke derthienhondertvijfthienn g[u]l[den] capitael
als de voorn[oemd]e Peter Aertsen van Hese zal[ige]r
aen de gemeynte van Hilvarenbeeck heeft
uytgeseth op interesse tegens den penn[ingh]e twintich in 't jaer
volgens twee schepenegeloften en[de] schultbrieven
daervan sijnde, in dato den 26 feb[ruarii] en[de] 26en aprils
respective van desen jare 1673, van welcke
voorseyde sevenhondert en[de] vijftich g[u]l[den] den voorn[oemd]e
Jasper sijn leven lanck geduyrende sal trecken
ende genieten den waesdom, ofte ^jaerlijckxen^ interesse,
behoudende de kinderen het erffrecht, volgens den
teneur ende inhoude van [den] testamente van [den]
meergen[oemd]e Peter Aertsen van Hese, soo parthijen
verclaeren, sullende de voorn[oemd]e kinderen van
Jasper Aertsen van Hese, met de voorsz[eyde] seven-
hondert en[de] vijftich g[u]l[den] moeten afstaen, sonder
voorder uit versterff van [den] voorn[oemd]e Peter nu
ofte emmermeer te pretendeeren, nemende
de interesse van [den] meergem[elde] 750 g[u]l[den] cours tot
proffijt van [den] voorn[oemd]e Jasper metten 26en februarii
ende ses en[de] twintichsten april respective eerstcoomende,
op welcke voorn[oemd]e somme van sevenhondert ende
---
vijftich g[u]l[de]n die voorn[oemd]e Hendrick Jansen van Hooff
ende Adriaen Lambrecht Naeijkens, beyde no[m]i[n]e
uxoris** voorsz[eyt], mitsgaders die voorsz[eyde] Jenneken
Aertsen van Hese, met ^haren gecooren momboir^ als voorsz[eyt]
ten behoeve van [den] voorsz[eyde] kinderen volcoo-
mentl[ijck] hebben vertegen ende gerenunchieert met
affgaen ende verthijden inne manieren etc[etera] tsaemen
op alle schepenebrieven vurwaerden en[de] bescheden etc[etera],
geliivende als schuldenaers principael super se etc[etera]
habita et habenda, guarandiam etc[etera]***, overmits
welcken voorsz[eyde] accoirde in plaetse van deylinge die
voorn[oemd]e Jenneken Aertsen van Hese erffel[ijck] sal hebben
ende in proprieteyt besitten
de somme van vijfhondervijffentsestich car[olus] g[u]l[den]
in derthienhondert ende vijfftich g[u]l[den] capitaek, als
den voornoemden Peter Aerts van**** zal[ige]r heeft uytgeseth
op interesse aen [den] gemeynte van Hilvarenb[eeck], hier-
voorens berder v[er]melt, volgens twee
schepenegeloften en[de] schultbrieven in dato voorsz[eyt],
nemende den interesse cours tot proffijt van [den] voorn[oemd]e
Jenneken metten 26 februarii en[de] 26 april van den
jare XVIc vier en[de] tseventich ende hebben die voorn[oemd]e Jasper
Aertsen van Hese, mitsgaders Hendrik Jansen van
Hooff, en[de] Adriaen Lambrecht Naeijkens, beyde
no[m]i[n]e uxoris voorsz[eyt], met sterck{minge alsvoor opte
voorn[oemde] somme van 565 g[u]l[den] ten behoeve van de voorsz[eyde]
Jenneken volcoomentl[ijck] v[er]tegen en[de] gerenunchieert
met affgaen ende verthijden inne manieten etc[etera] tsaemen
op alle schepenebrieven, vurwaerden en[de] bescheden etc[etera],
geloovende onder verbintenisse en[de] andersints ut
supra, overmits welcken voorsz[eyde] accoirde
in plaetse van deylinge den voorsz[eyde] Hendrik Jansen
van Hooff, no[m]i[n]e uxoris voorsz[eyt], erffel[ijck] sal besitten
ende possideeren een parceel saeylandt, gelegen
alhier onder Hilvarenb[eeck], gemeynel[icjk] geheten Den
Reynier, in der groeten, vaegen en[de] maeten etc[etera]
tusschen erffenisse van [den] wed[uw]e Gerrit Helselmans
suytwaerys, Peter van Trier oostwaert, de
wed[uw]e en[de] kinderen van Willem Hendrick Lodewijcx
westwaert, streckende noortwaert aen erve
van [den] kinderen Adriaen Jan Melis, sijnde los ende
vrij van alle rechten, pachten en[de] chijnsen, ende
[vervolg in li-marge 2e blad]
alsoo Lambrecht / Naeijkens, ende / Jan van [den] Kieboom
als momboirs / van ^d'twee^ onmundige' / kinderen van wijlen
Willem Lambrecht / Naeijkens, v[er]weckt / met Jenneken Aertsen
van Hese, op / den 27en deser met / de voorn[oemd]e Jenneken
hebben aengegaen / seker contraict / in plaetse van staet
en[de] inventaris te le- / veren en[de] voor sche- / penen van [den] Baronnie
van Boxtel gepass[eer]t / van dato den 27en / april 1674 voorsz[eyt],
volgens dewelcken / de voorn[oemd]e Jenneken / aen [den] voorn[oemd]e onmundi-
ge kinderen sall / uytkeeren als / wanneer deselve
sullen sijn gecomen / tot geapprobeerde / staet ^eenhondertvijff en[de] twintigh g[u]l[den] eens^, ende dat
deselve Jenneken / daervoor tot  assu- / ratie van [den] voorn[oemd]e
kinderen heeft ver- / obligeert de / somme van vijff-
hondertvijff en[de] / tsestich car[olus] g[u]l[den], / deselve Jenneken
volgens inhoude / van [den] nevenstaende / accoirde in de
geloften op te ge- / meynte van Hil- / varenb[eeck] compete-
rende. Soo is't dat / de voorsz[eyde] momboirs / de inhoud van [den] voorsz[eyde]
accoirde alhier hebben doen en[de] laeten / annoteeren, ten eynde de opgemelte
penn[inghen] door de voorn[oemde] Jenneken nyet en sullen / ofte mogen worden gelicht, immers
dat de voorsz[eyde] 125 g[u]l[den] daervan / mogen blijven in staet, tot assurantie
van voorsz[eyde] kinderen. Aldus gedaen den / 28en april 1674, scab[inus] Mattheus Stalphaerts ter
relatie van Jan Aert Jacobs
---
[li-marge 1e blad]
N[ot]a voor Jasper / Aertsen van Hese, / uytgemaeckt
eene francijnen / brieff op zegel.
Idem voor Jenneken / Aertsen van Hese / copie authentycq

Op heden den 16en april / 1674, soo hebben Adriaen / Lambrecht Naeijkens
no[m]i[n]e uxoris ende / Jenneken Aertsen van / Hese, soo voor hun
selven als hun mede / fort en sterck maecken[de] / voor Jasper Aertsen
van Hese, geconsen- / teert, gel[ijck] sij compa- / ranten doen bij desen,
dat Hendrick Jansen / van Hooff no[m]i[n]e uxoris / sal ontfangen den
gehelen interesse / van [den] somme van der- / thienhondert ende
vijfthien g[u]l[den] capitael / opte gemeynte / van Hilvarenb[eeck] in dese
breder vermelt, te / weten op den 26en feb[ruarii] / en [den] 26en april 1674 te
verscheynen, ende / sulcx ten opsichte / die voorn[oemd]e Hendrick
van Hooff voor haer / in 't sterffhuys heeft /verschoeten. Actum
ut supra, quod attestor
[getekend: B. Pannekoek]

vH zei op zo, 02/07/2021 - 21:42

Heel erg bedankt René!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.