Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Erfdeling 1655 (2 pagina's)

Beste lezer, 

 

Ik heb een erfdeling gevonden die erg interessant is voor (het vervolg van) mijn stamboom. 

Het is voor mij enigszins leesbaar, maar net niet voldoende..

Dit is de link: 

https://hetutrechtsarchief.nl/collectie/609C5BC2CF8F4642E0534701000A17FD

Het staat in pdf online, dus ik kan het helaas niet aangehechten. 

 

Mocht iemand het wèl kunnen lezen, dan zou ik heel dankbaar zijn...

Hartelijke groet, Sanne

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 05/30/2022 - 12:46

Op huyden den lesten April anno 165 ouden stijl
compareerden voor mij Lucas van Vuyren, openbaer
notairs, bij den Ed. Hove van Utrecht geadmitteert
en de getuygen ondergeschreven, hiertoe gerequireert,
Adriaen Adriaensz Verkerck ende Leonardt
Adriaensz Verkerck, voor hunzelven ende hij
Leonardt Verkerck oock als man ende voochdt van
zijne huysvrouwe, mitsgaders Niesgen Gerrits
Pijsel, weduwe van zaliger Cornelis Adriaensz
Verkerck, mede voor haerzelven ende als moeder
ende mombersche over haere onmundige kinderen
van den voorsz haeren overleden man behouden, Aertgen
Sebastiaens van Culemborch, weduwe van zaliger
Pieter Verkerck, oock voor haerzelven ende als
moeder ende mombersche over haere onmundige
kinderen van denzelven haeren man zaliger behouden,
mitsgaders Aert den Berger ende Leonardt
Verkerck voornt. als mombers over de voorkinderen
van den voorsz. Peter Verkerck, Joost Sebastiaensz
van Culemborch ende Goyert Hermansz,
mede voor hunzelven ende hij Goyert oock
als vader ende voocht over zijne onmundige
kinderen bij hem verweckt aen Geertruyt
Adriaens Verkerck, zijne overleden huysvrouwe, Jasper
Verkerck, Ghijsbert Verhaer, Willem Ghijsbertsz
Verhaer ende Jacob den Beet, tezamen neffens
Sebastiaen de Keyser eenige erfgenamen
van zaliger Elias Adriaensz Verkerck ende
Gerrichgen Sebastiaens van Culemborch,
gewesene echteluyden, ende verclaerden alzoo
den voornoemde Sebastiaen de Keyser in de
scheydinge ende deylinge der naergelaten
goederen van de voorsz. overledenen aengenomen hadde,
eerst eende huysinge, staende aen den Bagijnhove,
aen de noortzijde op de hoeck van de strate daer
den Heerenwech daerdoor men nae de Breestraet
gaet boven enen Henrick Jansz van den Berch, beneden /
naestgelegen zijn, ende daertoe noch zeeckere
huysinge ende erve, behoort hebbende aen den Bagijn-
hove, staende ende gelegen aen de Breestraet, streckende
voor van dezelve straet tot achter aen de voorsz.
huysinge, zulcx de overledenen voornt. d'zelve mitter
doodt ontruymt hebben, ende dat den gemelde
Sebastiaen de Keyser hun comparanten van
haerludyer aenparten ende gedeelten in de voorschreven
huysingen hadde vergenoecht ende voldaen. Soe ist
dat zijluyden daervan t'zijnen behoeve bij desen
zijn renuntierende ende vertijende zonder dienaengaende
op hem eenige actie off pretensie ter werelt te
behouden, constituerende voortsz. zij comparanten onweder-
reopelick Hendrick van Nypoort omme te compareren
voor den Ed. Gerechte der stadt Utrecht ende
aldaer t'gene voorsz. in haerluyder namen te reitereren
ende bekennen, mitsgaders den voorsz. de Keyser
van alles te quicteren, belovende alle t'zelve vast
en van vollen weerde te houden, onder t'verbant ende
submissie als nae rechte, versoeckende ende consenterende
hiervan acte. Gedaen t'Utrecht ter presentie van Cornelis
van der Meer, ende Maerten Jansz als getuygen hier-
toe versocht
[volgen de ondertekeningen]

 

Sanne zei op ma, 05/30/2022 - 14:45

Hallo Geert, 

 

Ook heel hartelijk bedankt voor deze transcriptie!

De hele familie wordt opgenoemd, dus dat is heel waardevol. 

 

Hartelijke groet, Sanne

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.