Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Erfdeling in 1595

Hallo allen,

 

Bijgevoegd een akte uit het algemeen protocol van Tilburg uit 1595. Volgensmij betreft deze akte een erfdeling van Gerrit Brock die getrouwd zou moeten zijn met Adriaen Jans van Boerden. Voor mij is deze akte zeer moeilijk om te lezen, dus is er misschien iemand die hiervan een transcriptie zou willen geven?

 

Alvast bedankt!

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 09/02/2020 - 09:09

Ik heb niet alles kunnen ontcijferen, maar dit helpt misschien al wat.

 

Kennelijck zij eenen yegelijcken dat voor ons schepenen ondergescreven
is gecomen ende gecompareert in henne propre pasoonen
Gherret ende Gherret gebroederen, soonen wijlen Gherret
Gherret van Brocken, die deselve wijlen Gherret met
Adriana sijne wettige huysvrouwe dochter Jan Janssoon
van Bemden verweckt ende vercregen hadde, ende
hebben bekent, bekennende mets desen overlange een
erffscheydinge ende deylinge gemaeckt te hebben van den
zelve erffelijcken goeden hemluyden van hennen vader ende moeder boven bescreven
aengecomen sijnde, in voegen ende manieren hiernae bescreven
volgende. Overmits dat welcke soe was ende is
den vorscreven Gherret d'Oude te deel bevallen, ende sal
hebben, houden ende erffelijck voor sijne portie besitten
een stuck saylants 4½ lopensaet oft daromtrent, begrijpende
nochtans ... Tilborch te plaetsen geheyten Oal aldaer
tusschen de ghemeyn strate d'een zijde ende tusschen
erffenisse Cornelis Janssoon van Beurden d'andere zijde ende
oyck d'een eynd hodende metten anderen eynde aen erffenisse
Lambert van Berckens met sijnen kynderen, noch een stuck
saylant, twee copensaet vel racite gelegen binnen de parochie
voirsz. te plaetsen geheyten Cornelacker op hooghe aldaer
tusschen erffenisse Cornelis Janssoon van Beurden d'een zijnde
ende tusschen erffenisse Cornelis Janssen van Groenenbeeck,
ende Gherret Wouter Gherret Sibben d'ander zijde, streckende
van de erfenisse Niclaes van Claes Ghoyans totten ackerwech
aldaer, ende noch een stuck erffs tot weye leggende
vier lopensaet ende ende 13 royen off daeromtrent begrijpende,
gelegen binnen de parochie voirsz. te plaetse geheyten In de
Suyper? aldaer tusschen erffenisse Niclaes Adriaen Stevens
d'een zijde ende tusschen erffenisse der kynderen van
Jan Schemen d'ander zijde, streckenden van de erffenisse
de weduwe Niclaes met Laureyssoon ende Lambert Jan
Bicket totte gemeyne strate ut decibat, op
welcke stucken saylant ende weye voirsz. de voirsz.
Gherret de Jonghe volcomentlijck heeft vertegen ten
behoeve van Gherret d'Oude sijn broeder met overgeven etc.
ende heeft gelooft Gherret voirsz. etc. ende
all commer ofte maeninge etc., uytgenomen dat die
voirsz. Gherret d'Oude hieruyt sal ghelden de helft
van eenen halven mudde rogghen tsjaers erffpacht
den provisionem der tafel van den heyligeest binnen Tilborch
te vergelden, ende noch eenen halven stuyver tsjaers
gewinchijns aen den hartoghe van Brabant op Ste Thomas-
dach tot Oisterwijck te betalen ende voirts all
schauwen te onderhouden soo alst etc., welcke pacht ende
chijns voirsz. deselve Gherret d'Oude alsoo sal ghelden
ende gelooft heeft s... et bone ende dat ende wel-
verstaende ofte hem eenige anderen somme etc. et ..
... Actum 22 February 1595.
... et Borchmans

 

Luc zei op wo, 09/02/2020 - 14:11

Hartelijk dank voor uw hulp Geert!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.