Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

erfbrief uit 1506

In onderstaande erfbrief zijn een aantal woorden onduidelijk. Kan iemand de volledige tekst eens nalezen op fouten en de ontbrekende woorden aanvullen? Alvast dank.

 

opmerking 1: De onderste zin staat niet duidelijk op de scan. Daarvoor zou ik het document moeten openplooien, maar de vouw is zodanig stevig dat ik vrees voor beschadiging als ik dit doe.

 

opmerking 2: Ik weet dat het Christiaen moet zijn, maar er staat xpristiaen. Is de xp-combinatie een gekende variant op ch of is dit een persoonlijke interpretatie van de scribent zelf?

 

1 Wij jan van hekerke willem van haelwijn joris vanden berghe jan de grijse …

2 … joos van store ende maerten vanden velde schepenen slands van den vrijen doen

3 te wetenne allen den ghonen die deesen chaertere zullen zien of hooren leesen dat

4  camen voor ons als voor schepenen christiaen f. jans asscherijcx vrijlaet in sheer wou

5 terman ambocht ende jakemijne zijn wijf ghaven alm ende wettelicke ghifte

6 loy f. jans asscherijcx vrijlaet in vlaedsel ambocht van drie ghemeeten twee ende

7 dertich roeden lands lettel meer of min metten huusen ende boomen daer up staende

8 ende met al datter aertvast ende naghelvast an es ende toebehoort met eenen vrijen

9 uudtwech weghende over den grondt van den kijnderen jan de corte tooten weghe

10 ligghende ende staende tvoorseide lant huusen ende bomen binnen den ambochte ende

11 prochie van vlaedsello zuudt west vander kerke in diveersschen sticken al teen aen

12 tdandere tusschen den kijnderen jan de corte lant ande oostzijde den kynderen heinderijcx

13 van bellen lant ande westzijde ende ant noordthende met eenen smallen staertken

14 ende den kijnderen jacob coene landt ande noordtoostzijde thomaes wilzoets lant

15 ande zuudtwestzijde met viere ponden ellevene schellijnghen parisisen vrijelicke

16 renten sjaers den kijnderen van mijn heere van bellen te sculden gheldende christiaen

17 f. jans asscherijcx voorseit ende jakemine zijn wijf wedden loy f. jans asscherijcx

18 voorseit al dit voorseide lant huusen ende bomen metten vrijen uudtweghe alzoo

19 voors es te wetten te warendeerenne wech ende lant vrij lant quijte lant metter

20 voorscreven rente sculden gheldende te loy f. jans asscherijcx voorseit vrijen …

21 tjeghen elken … al sonder … ende malcuijten in kennessen der

22 waerheeden zoo hebben wij schepenen voorseit deezen chaertere gheseghelt met onzen

23 zeghelen uudt hanghende Dit was ghedaen voor den neghentiensten dach van

24 wedemaent int jaer ons heeren als men screef duust vijfue hondert ende zesse

 

Reacties (4)

Michel zei op zo, 12/22/2019 - 05:17

Dag Andreas,

 

Even een reactie op je vraag die je in je 2e opmerking stelde. Op de website van dbnl las ik ooit eens een artikel over abc-gedichten waarin onderstaand fragment stond:

 

" ... Er zijn twee heel verschillende manieren gevonden om toch de x te kunnen gebruiken. De eerste is dat de traditionele afkortingen voor c(h)ristus aangewend worden (xpc, xps, etc.). Ook voluit geschreven xpristus komt voor, wat buiten abc-gedichten trouwens ook niet zeldzaam is.

... Dat de naam Christian als xpristiana wordt geschreven, is evenmin ongewoon...".

 

Dus inderdaad: xpristiaen was destijds een niet ongewone schrijfwijze van christiaen.

 

Met vriendelijke groet,

Michel

 

Andreas zei op zo, 12/22/2019 - 14:50

ok bedankt voor deze toelichting

Opnieuw wat bijgeleerd.

Geert Ouweneel zei op di, 12/24/2019 - 15:47

Een poging tot transcriptie van mijn kant. Met enekele verschillen vergeleken met je eigen uitwerking.

 

Wij Jan van Kekerke, Willem van Haelwijn, Joris van den Berghe, Jan de Grijse, aliamus?
saeke, Joost van Store ende Maerten van den Velde, schepenen s'lands van den vrijen, doen
te wetenne allen den ghenen die deesen chartere sullen zien of hooren leesen, dat
camen voor ons als voor schepenen Christiaen Stans asscherycx vrijlaet in heer Wou-
termans ambocht, ende Jakemijne zijn wijf, ghaven alm ende wettelicke ghifte
Loy Stans Asscherycx vrijlaet in Vlaesel ambocht van die ghemeeten twee ende
dertich roeden lands, littel meer of min, metten huusen ende bomen daer up staende
ende met al datter aertvast ende nagelvast an is ende toe behoort, met eenen vrijen
uudtwech weghende over den grondt van den kynderen Jan de Corte tooten weghe
legghende ende staende t'voorseide lant, huusen ende bomen binnen den ambochte ende
prochye van Vlaedselle, zuuderwest van der kerke in diversschen sticken al t'een an
t'andere tusschen den kynderen Jan de Corte landt, an de oostzijde de kynderen Heinderycx
van Bellen lant, an de westzijde ende ant noordthende met eenen smallen staertken
ende den kynderen Jacob Corte landt an de noordtoostzijde Thomaes Wilzoets lant
an de zuudtwestzijde met viere ponden ellevene schelling parisisen vrijelicke
renten s'jaers den kynderen van mijn heere van Bellen te sculden gheldende Christiaen
Stans Asscherycx voorseit ende Jakemine zijn wijf wedden Loy Stans Asscherycx
voorseit al dit voorseide lant, huusen ende bomen metten vrijen uudtweghe alzoo
voorsz. es, te wetten, te warendeerenne wech ende lant vrij lant quyte lant metter
voorscreven rente te sculden gheldende te Loy Stans Asscherycx voorseit vrijen eyghendom
t'jeghen elken menssche al sonder foute ende malengien [achterbaksheid, arglist]. In kennissen der
waerheeden zoo hebben wij schepenen voorseit deesen chartere gheseghelt mit onsen
zeghelen uudt hangende. Dit was ghedaen uper den neghentiensten dach van
[rest verdwijnt achter de vouw]

Andreas zei op di, 12/24/2019 - 16:59

Geert,

bedankt voor je transcriptie. Ik ben blij dat je zowat alle onleesbare woorden hebt gevonden. Alleen het laatste woord van regel 1 en het eerste van regel 2 blijven een mysterie. Met deze 2 woorden geeft hij m.i. toelichting bij de 4 eerder genoemde personen, maar wat?

 

Het is wel degelijk loy f. jans, want op de achterkant van deze brief staat het voluit, namelijk loy filius jans.

 

Ik apprecieer het dat je de moeite nam zodat ik kan vergelijken met mijn poging. Dit was mijn eerste echte kennismaking met geschriften uit die periode, en dan voel je dat, naast het geschrift zelf, ook de gebruikte taal niet altijd simpel is.

Ik post eerstdaags een gelijkaardig document ter controle. Het handschrift hiervan was een grotere uitdaging.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.