Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

erfbrief 1512

Hieronder mijn transcriptie van een erfbrief uit 1512. Graag eens nalezen aub. Op lijn 13 staat een woord waar ik niet uit kom. Als ik zou moeten gokken, dan zou ik zeggen: geheel. Iemand die dit zeker weet?

 

//1//Wij fransoijs van pamele ende joos everbout redenaers ten proosschen doen te wetene allen lieden dat kam

//2//voor ons als voor redenaers klaes kersteloot vrijlaet ghaf halm ende wettelicke ghifte loy f(ilius)

//3//jans asschericx proostlaet te adrianeken zijns dochters behouf van vier lijnen ende veertich roeden

//4//proostlands lettel meer of min ligghend binnen ambocht ende prochie van vlaerdslo zuudt vander kerke

//5//tusschen maerten f(ilius) pieters peere met zijn mede pleghers land ande oostzijde adriaen volcgraven een

//6//ghemet ande westzijde streckende metten zuudhende an jans van venage land en ande kind(eren)

//7//j(onke)r merlebecq landt ende metten noordhende up de leet ende klaes kersteloot voorseide

//8//den wedde aldaer ende beloofde den voorseide loy f(ilius) jans asschericx te adriaenkens zijnder dochters

//9//behouf de voorseide vier lijnen ende veertich roeden proostlands lettel meer of min ligghende

//10//ter stede vooren verhielt te wetten te waranderen wech ende land vrij quite ende ongecalengeert

//11//met zijnder rechten proostscult diere jaerlicq uute gaat dienen ghelt in twee hooftmanscoopen

//12//te wetene een ghemet veertich roeden lands in svoorseide loys hooftmanscoop ende een lene lands in roelandt

//13//jooris hooftmanscoop … te sculden gheldende te svoorseide adrianeke f(ili)a loy f(ilius) jans asschericx vrijen

//14//eyghendome jeghens elcken menssche al zonder faude in kennissen der waerheden zo hebben

//15//wij redenaers boven ghenaampt desen chaertere gheseghelt met onsen zeghelen huut hanghende

//16//dat was ghedaen int jaer duust vijfhondert ende twaelve upden viere ende

//17//twintichsten dach van sporcle

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 12/26/2019 - 11:43

Beste Andreas, hieronder mijn poging van transcriptie. Ik kon een enkel woord meer vinden.

 

Wij Fransoys van Pamele ende Joos Everbout, redenaers [rentmeesters, ambetenaren] ten proosschen, doen te wetene allen lieden dat kam
voor ons als voor redenaers Klaes Kersteloot vrijlaet [land dat vrijgesteld was van dijklasten] ghaf halm [bezitsoverdracht van grond] ende wettelicke ghifte Loy f.
Jans Asschericx proostlaet te Adriaenken zijns dochters behouf van vier linen [landmaat van 100 roeden] ende veertich roeden
proostlands, lettel meer of min, legghende binnen ambochte ende prochie van Vlaerdslo, zuudt van der kerke,
tusschen Merten f. Pieters peere met zijn medepleghers land, an de oostzijde Adriaen Volcgraven tien-
ghemet ende westzijde streckende metten zuudhende an Jans van Venage land ende an de kinderen
Jan Merleberx landt, ende metten noordhende up de leet ende Klaes Kersteloot voorsz.
die wedde aldaer ende beloofde den voorsz. Loy f. Jans Asscherix te Adriaenken zijnder dochters
behouf de voorsz. vier linen ende veertich roeden proostllands, lettel meer of min, leggende
ter stede vooren verhaelt te wetten, te warenderen [waarborgen], te wech ende land vrij quite ende onghecalangeert 1)
met zijnen rechten proostscult diere jaerlicx uute gaet dienen ghelt in twee  hooftmanscopen,
te wetene een ghemet veertich roeden lands in s'voorsz. Loys hooftmanscoop ende een line lands in Roelandt
Jooris hooftmanscap voorsz. te sculden gheldende te s'voorsz. Adriaenken filia a Loy f. Jans Asschericx vrijen
eyghendomme jeghens elcken menssche, al zonder fraude. In kennisse der waerheden zo hebben
wij redenaers boven ghenaempt desen chartere gheseghelt met onsen zeghelen huuthanghende.
Dat was ghedaen int jaer duust vijfhondert ende twaelve up den viere ende
twintichsten dach van sporcle [sporkele: Februari, de sprokkelmaand].

1) calaenge, calange: 1. aanspraak, eis, vordering; 2. ruzie, twist, onenigheid; 3. probleem, moeilijkheid, lastigheid, bezwaar; 4. vergadering

Andreas zei op do, 12/26/2019 - 13:04

Geert, ook deze keer bedankt voor je moeite. Een extra paar kritische ogen is nooit slecht en komt de transcriptie ten goede. De bijkomende verduidelijkingen maken het document leesbaarder.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.