Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Enkele ophelderingen 1493 Antwerpen

1493 Gielis Luydinck zone wijlen Willem Luydincx bij Katline Bordoncx te Wilmersdonck verc Janne Huygen Peterss te Coestelle te Outserweele lant te Wilmersdonc aende Suytstrate comende metten noorteynde aende Suytstrate en suytwaert aenden waterganck.; Jacop vander Rijt molder Willemss x Peternelle Snoeys Peters dochter te Wilmersdonc; stede te Wilmersdonc opt Suytlant bijde moelen comende metten westeynde aen sheerenstrate.

InventarisNr. SR#103 f175 v002

1. Jacop vand(er) Rijt molde(r) Willemss(one) ende Peternelle Snoeys Peteren docht(er) eius tut(ore)

2. woenende te Wilmersdonc verc(ocht) Gielise Luydinck voers woonende oic aldaer ad fundo

3. stede met huyse hove lande gronde et pertinentiis omnibus houdende omtrent twee gemete ende anderhalf

4. vierendeel gest(aen) ende gel(egen) te Wilmersdonc voers opt Suytlant byde moelen tusschen

5. Cornelis Meeus erve ex una suytw(aerts) ende Peter Moerkens ……. erve ex altera noortw(aerts)

6. comende metten westeynde aen sherenstrate gelyc ende in alle der manieren Aert Aerd

7. Aertss(one) wijlen ende Zoete Michiel Wilssoens docht(er) eius uxor de voerscr (even) Aert

8. mette gronde pertinentiis omnibus inde jar(e) van XVII lestleden , XIX dage in december

9. den voorsc(reven) Jacope vander Rijt ende Peternellen sine wive , terve geg(even) heeft

10. na inhoud eene scepen(en) briefe die de voers Aert Aerts d(aer) af onder heeft ende

11. op te waerne op 1 viertele haveren erflic eenre capelrien vor(en) onser vrouwen inder

12. kerken van Wilmersdonc Item de gerechte X de ende dicagie ende XV s(chellingen) gr(oten) erflic die

13. de voersc(reven) Aerde Aerts ende Zoeten sijne wive / D(aer) jaerlicx uutgaenen ende anders nyet

14. Gebr(aec) yet aende waernisse ende claernisse voerscr(even) her(ebus) promisit satisfacere.ende se et sua

Reacties (1)

Michel G. zei op do, 01/12/2023 - 19:18

Knap Guido! 'k Heb er maar weinig aan toe te voegen.

1. Jacop vander Rijt molder Willemssoens ende Peternelle Snoeys Peters dochter eius uxor
2. woenende te Wilmersdonc vercocht Gielise Luydinck voers woonende oic aldaer een
3. stede met huyse hove lande gronde et pertinentiis omnibus houdende omtrent twee gemete ende anderhalf
4. vierendeel gestaen ende gelegen te Wilmersdonc voers opt Suytlant byde moelen tusschen
5. Cornelis Meeus erve ex una suytwaert ende Peter Moerlins ^erfgenamen^ erve ex altera noortwaert
6. comende metten westeynde aen sheerenstrate gelyc ende in alle der manieren Aert Aerd
7. Aertssoens wijlen ende Zoete Michiel Wilssoens dochter eius uxor de voerg stede
8. mette gronde et pertinentiis predictis inden jaere van XCII lestleden , XIX dage in december
9. den voors Jacope vander Rijt ende Peternellen sinen wive , terve gegeven heeft
10. na inhoud eens scepenen briefs die de voers Aert Aerts daer af onder heeft. Droech
11. op. Te waerne op 1 viertele haveren erflic eenre capelrien voer onser vrouwen inder
12. kerken van Wilmersdonc Item de gerechte X de ende dicagie ende XV schellingen groten erflic de
13. voers Aerde Aerts ende Zoeten sinen wive / Daer jaerlicx uutgaende ende anders nyet
14. Gebraec yet aende waernisse ende claernisse voerscreven hoc promisit satisfacere cum  se et sua

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.