Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Elbert Roelofs zoon verkoopt een huis in 1593. Maar hoe precies?

Elbert Roelofs zoon verkoopt een huis bij de Zeedijk in Amsterdam op 29 januari 1593 aan Gheert Joachims, maar verder vind ik het moeilijk te ontcijferen. De akte bestaat uit twee pagina's Wie kan helpen? Bijvoorbaat veel dank!

Reacties (5)

Rene van Weeren zei op do, 05/14/2020 - 23:50

Beste Jan, hierbij de eerste pagina, typefouten voorbehouden. Interpunctie en hoofdlettergebruik als in hedendaags gebruik.

 

Gheert Joachims
Op ten XXIXen dach in januarii anno XVcXCIII
hebben Elbert Roeloffszoon unde Gherijt Janszoon
Cop uuyt crachte van zeeckere acte van auctorizatie
van den heeren van den gerechte unde advyse van den
heeren Burgermeesteren ende Weesmeesteren deser
stede in den name van Cornelis, des voorsz[eyde] Elbert
Roeloffszoons onbejaerde zoone, daer de voorscr[even]
Gheryt Jansz[oon] Cop geordonneerde voocht off is
voor d'eene helft ende Marye, Cornelis Fransz[oon]s
nagelatene dochter, geadsisteert met Cornelis de
Vlamingk, haren voocht in desen gecooren coor
d'ander helft vercoft. Ende Gheert Joachims
met Joaxhim Dircxz[oon], haren zoon ende voocht, heeft
gecoft een huys ende erfve, zijnde twee wooningen
onder een dack met een kelder onder beyde der
wooningen, staende in de Wijdestege bij de Zeedijck,
bij d'Oudezijtssluys, daar lendenen van zijn Nyas
Henricx in 't Aepgen an de noortzijde, en[de] 't huys
daer 't Roode Haesgen uuythangt toebehoort hebbende
Harman Otszoon, schemaker an de zuytzijde,
streckende voor van de straet tot achter an de
graft ofte burchwal toe met eenen opslach
achter an de graft gemeen, mette huyssingen
die an de westzijde van d'Oudezijtssluys staen,
in allen schijne als 't voorsz[eyde] huys van twee wooningen
mette voorsz[eyde] kelder ter voorsz[eyde] plaetse gelegen es
beheympt ende bety[m]mert staet, belast met drie
Wilhelmus schilden 's iaers onteygen daer op staen[de]
naerluyden den pachtbrieven daervan zijnde.
Ende dit de beterschap voor de somme van drie
duysent zeven hondert zes ende twintich Karolus
guldenen van twintich stuivers 't stuck, te betalen
op gewoonlicke huysdagen als te meye eerstcomen[de]
een derde paert ende t'Alderheyligen ende meye
dan daeraenvolgende telcken dage van gelijcke
darde paert, welverstaende dat de copere van des[en]
huyse van twee wooningen ende kelder voorsz[eyt]
an den twee lesten termijnen als Alderheyligen

Jan Thijm zei op vr, 05/15/2020 - 08:11

Beste Rene, wat een snelle en uitgebreide reactie! Veel dank.

 

Als ik het goed begrijp wordt het huis verkocht door Elbert Roelofszoon en Marye, de dochter van Cornelis Fransozen. Marye wordt vertegenwoordigd door Gherijt Janszoon Cop, die of deels haar voogd is of slechts optreed namens haar voogd Cornelis de Vlamingk.

Kopers is Gheert Joachims, die wordt vertegenwoordigd door haar zoon en voogd Joaxhim Dirckzoon. Klopt dat?

 

Elbert Roelofszoon wordt aangeduid als "onbejaerde zoone". Betekent dat dat hij ongehuwd is? 

 

Bijgevoegd de tweede pagina. Misschien bevat die nog een opl

Geert Ouweneel zei op vr, 05/15/2020 - 08:40

drie ende tnegentich, ende Meye vier ende
tnegentich op renten zal mogen houden de somme
van twee duysent karolus guldenen tegens
den penninck zestien, welcke twee wooningen
ende kelderen nae Meye eerstcomende noch van
jaer verhuyrt zijn voor de somme van twee
hondert acht ende tzeventich karolus guldenen
die de copere tot zijnen prouffijte ontfangen zal.
Ende zullen de vercoopers ende copere
malcanderen aen wederzijden goede ende
souffisante borgen stellen naer coustume
deser stede. Ende zijn voorder copersse tsamen
ende een voor all borgen gebleven Joachim Dircx-
zoon voorsz. ende Cornelis Pieterszoon cum
presentibus alle de weesmeesteren.

 

Otto Vervaart zei op vr, 05/15/2020 - 16:34

Onbejaard  betekent hier minderjarig, zie het Woordenboek der Nederlandse Taal op http://ivdnt.org, vandaar ook de aanwezigheid van de weesmeesters bij deze transactie.

Jan Thijm zei op vr, 05/15/2020 - 19:01

Veel dank, Otto en Geert. Ik ben weer een stapje dichter bij het ontrafelen van een "mysterie"

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.