Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

eigendomsovergang 1753 pagina 2 en 3

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op wo, 10/14/2020 - 19:14

in t'regiment van den luytenant gene-
raal Constant de Rebecque, en de vrouwe Adria-
na Herbertina Bogaert, egteluyden en
zijnde gemelde procuratie op den 4 Augfus-
tus 1752 onder het zegel der stad Breda
gepasseert, item nog den gemelden notaris
Geesteranus als zig sterk makende ende de
rato caveerende voor den heer Jean Rudolph
Lerber, major van d'regimenten van den gene-
raal major Cornabé en de vrouwe Fran-
coise Catharina Boogaert insgelijcx egte-
luyden en zijnde en representeerde de
respective comparanten alle de gezamen-
tlijke naergelaaten kinderen, kindskin-
deren en erfgenaamen van wijlen de Wel
Edelen Gestr. Heer mr. Nicolaes Boo-
gert, in desselvs leeven heere van Beloys,
raad en oud burgemeester deeser stad,
mitsgaders bewindhebber van de Oostondi-
sche Compagnie ter camere alhier etc. etc. en
zijnde opgemelde acte van authorisatie en
procuratie aan ons scheepenen op t'ver-
ley van deese vertoont, ende verklaarden
in boovengemelde qualiteyten vercogt te hebben
en voor ons in vollen eygendom op te
dragen aan den voorn. notaris en procu-
reur Joris Geesteranus in zijn privé,
een huys ende erven van ouds ge-
naamt Het Roode Paart, staande ende
geleegen aan de westzijde van de Coorn-
markt binnen deese stad, belent ten
noorden den heer oud burge-
meester mr. Paulus Teding van
Berkhout en ten zuyden de erfge-
naamen van wijlen den heer burge-
meester Dirk Ingilby, voorts in /
aller manieren als t'voorsz. verkogte
jeegenwoordig beheynd, betimmert en
bepaalt staat, behoudens een yders
goed regt, van drop, ligt, tim-
meragie, waterlosinge en diergelijcke
volgens de oude brieven ende be-
scheyden daarvan zijnde, de jongste
in dato den 23 October 1736, daar na de
cooper hem zal moeten reguleeren,
zijnde dit vercogte belast met een
rentje van twee gulden sesthien
stuyvers twaelf penningen s'jaers,
troecomende de erfgenaamen van wijlen
N. van der Veeke, verschijnende jaarlijcx
den 2 February, het gunt den cooper
tot zijn lasten moet neemen zedert
den 2 February 1752, dog alzoo ter
secretarie alhier consteert dat gemelde
rente zeedert den 2 February 1716
niet is voldaan, en dat door wijlen
den heere van Beloys de verscheen-
en renten tot den 2 February 1735
zijn genooten, die zulcx vervolgens tot
den verschijndag des jaars 1752 hadden
moeten zuyveren, dog hetwelke ver-
mits de onbewustheyd aan wien zulx
betaald moet werden, niet is geschied,
zoo is deweegens bij den cooper gepro-
fiteerd de renten verscheenen zeedert
den 2 February 1716 tot den 2 February 1752
incluys, zulcxs den coper gemelte rente tot
zijnen laste is neemenden t'sedert den 2 February 1716,
voorts vrij en onbelast, niets daaerop staande als
den heer zijn regt of jaarlijkse
verponding tot dertien gulden
seeven stuyvers, beloovende zij

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.