Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Eigendomsbewijzen van een erfpachtsrente van 9 pond Hollands, gevestigd op 3 morgen land aan de Wliet in Soetermeer, 1515.

Hallo!

 

De aktefoto's zijn door de kwaliteit niet zeer goed leesbaar... Hier een regtekst, maar komt iemand er geheel uit?

Mouwerijn Wichmansz. erkent voor de schout van Soetermeer in erfpacht genomen te hebben van Cornelis Gerytz. 3 morgen land aan de Wliet in Soetermeer, voor 9 pond Hollands per jaar. 1515 september 1, secundum cursum curie. Met het zegel van Jan Kock Florisz., schout van Zoetermeer. Hierbij een transfix d.d. 1515 december 31, waarbij deze die pachtrente overdraagt aan de ziekenhuismeesters. Inv.nr. 1412, Cart. 3 (=inv.nr. 1357) fol. 35v., Cart. 4 (=inv.nr. 1358) fol. 48v. en Cart. 5 (=inv.nr. 1359) fol. 52v.

Reacties (4)

Jan zei op vr, 12/20/2019 - 21:50

De grotere charter, die hiervoor op de achtergrond staat.

Geert Ouweneel zei op zo, 12/22/2019 - 14:07

Hier mijn transcriptie:

 

tekst 1
Wij Jan van der Boeckhorst ende Jan Aerntsz van Beringen, scepenen in Leyden, oirconden dat voir den gerechte quam
Cornelis Gerytsz van Soetermeer ende gaff over die sieckhuysmeesters van Sinte Anthonis cappelle, staende
buyten Leyden bij de Hagepoort aen Willem Pietersz, Huych Jacopsz, Andries Huygensz ende Ghijsbrecht Kerstensz
eenen schoutenbrieff van Soetermeer daer desen brief doirsteken is mit recht ende mit vonnisse als recht is,
ende scepenen wijsden die sieckhuysmeesteren voirsz. ende die't naemaels wesen sullen tot des voirsz. armen
siecken behoeff daermede te winnen ende te verliesen in allen schijn off Cornelis Gerytsz voirn. selver
wair, ende wairt sake dat dese renten in den principalen brieff begrepen nit becommer, belast of bezwaert
wair boven t'inhouden van den voirsz. principalen brieff daer desen brieff dorsteken is dat gelovede Cornelis
Gerytsz voirn. die sieckhuysmeesters voirn. ende die namaels wesen sullen tot desen voirsz. armen, siecken
behoeff tot alre tijt of te doen op te rechten ende te beteren. In oirconden desen brieff besegelt mit onsen segelen
[de rest valt weg achter de vouw]

 

tekst 2
Ick Jan Kock Florisz, schout in den ambocht van Soetermeer oerconde dat voer mij gecoemen is Mouwerijn Wichmansz ende heeft voer hem ende
sine naecomelingen ontfangen van Cornelis Gerytsz in een eewighen arffpacht een stuck lants, groet wesende drie merghen, geleghen in den
ambocht van Soetermeer, voor neghen pont hollants t'sjaers vrijs gelts, te betaellen alle jaers up heylichmis ende den eersten
dach der betaellinge sal wesen heyligersmiss als men schijft dusent vijfhondert ende sestien ende soe voert van jaer tot jaer ende dit
voorsz. lant heeft beleghen aen die suytwest sijde Pieter Aerntsz, ende aen die westsijde die vliet, ende aen die noortsijde Wich-
man Meesz ende after aen dat oesteynde Cornelis Gerytsz, ende bij gebreecke der betalinge soe mach Cornelis Gerytsz offte houder
van desen brieff bij sinen wille dat verhaellen aen dit voirsz. lant ende voert noch te versien ende te verhaellen aen Mouwerus Wichman-
soen sin huys, arff, barch ende drie mergen lants daer Mouwerus voersz. nu ter tijt up woent ende heeft belegen aen die oestsijde
Simon Gerytsz, ende aen die suytwest side Aeres Matheesz, streckende afterwarts off tot den brinckwech toe, voert soe sel
ick Mouwerijn Wichmansz voirsz. Cornelis Gerytsz voersz. off den houder van desen brieff noch tot een onderpant bij gebrecke der
betalinge drie merghen lants geleghen in den ambocht van Soeterwoude ende heeft genleghen aen die nooertside Wichman Meesz ende
aen die weestsijde Jan Symonsz ende aen dat noorteynde Cornelis Gerytsz, streckende tot die meer toe, voert noch  te versien
ende te verhaellen aen alle Mouwerijn Wichmansz voersz. sijn gereste gueden die Mouweris voersz. huyden date van desen besitten-
de is offte hem naemaels vercrighen mach, te water offte mede in steden, dorpen off dairbuyten ende mysschien hier-
tieghen met verweren noch doen verweren mit t'ghene rechten arch ende lyst uutgesondert, hier stonden bij, buren uut den ambocht
van Soetermeer Mees Lauwerisz met Pieter Claesz [open plek] In kennisse der waerheyt soe hebbe ick Jan Kock
Florisz, schout van den ambocht van Soetermeer doer bede ende begerte van de buren voersz. mijn selfs seghell hier onder aen desen
bryeff gehangen, Gedaen int jaer ons Heren dusen vijffhondert ende vijffthien upten eersten dach van September secundum
cursis curie.

 

Jan zei op zo, 12/22/2019 - 22:02

Heel erg bedankt! Hier staat de laatste regel. klopt het dat in de voorlaatste zin "besegelt mit onsen segelen" dubbel staat?

Geert Ouweneel zei op ma, 12/23/2019 - 08:23

Tekst 1. 'Besegelt mit onsen segelen' staat er niet dubbel in. er staat namelijk:

In oirconden desen brieff besegelt mit onsen segelen
int jaer ons Heren duysent vijfhondert ende vijftien upten lesten dach in Decembri.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.