Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Een testament uit 1706 van Arnout van Pamel

Bijgaand het Testament van Arnout van Pamel. Er lijken wat zaken over Suriname in te staan. Wie kan helpen dit te ontcijferen? Veel dank voor de moeite.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 07/19/2021 - 14:31

In den name des Heeren, Amen.
In den jare na der geboorte onses
Heeren en Saligmakers Jesu
Christy 1706, op den 22 january, s'morgens 10 uyren,
compareerden voor mij Pieter
van der Meulen, openbaer
notaris, bij den Hove van
Holland geadmitteert,
t'Amsterdan residerende,
in presentie van nagenoemde
getuygen, /
d'heer Arnout van Pamel althans
heer ter stede, en sijn verblijff oft
woonplaats hebbende ten huyse van de
heer Jan Baptista van Malsen,
coopman, wonend op s'Heeregragt
bij de Hartestraet binnen dese stadt,
sijnde hij heer comparant mij notaris
bekent, siekelijk van lichaem, te bedde
leggende, dog sijn sinnen en
verstant magtig en volkomen
bequaem om te disponeren, zoo ons
notaris en getuygen bleecq,
ende verclaarde hij heere comparant
in alle deelen en poincten te approberen,
confirmeren en van waarde te houden
sijn beslooten testament en dispositie
van dato eerste April seventien hondert
en vier, waarvan de superscriptie voor
Abraham Kuickhuyts, secretaris
der collonie Suriname en seeckere
getuygen tot Paramaribo is gepasseert,
begerende dat hetselve in alle
deelen achtervolgt en
nagecomen zal moeten werden
en deselve dispositie amplierende en
wijders disponerende verclaarde hij
comparant aen juffr. Johanna Thereis
Cramers, huysvrouw van genoemde heer Jan
Battista van Malsen te legateren
en te maeken een som van een
duysent guldens eens, /
stelde en committeerde wijders hij
heer comparant tot executeur ende regeerde van sijn
goederen en effecten hier te lande
den gemelde heer Jan Baptista van
Malsen, met alle magt na regte
vereyst en eenigsints gegeven
can werden en oock verder met
magt omme sayken en verdere
coopmanschappe welke aen hem heer
comparant geconsigneert zoude mogen
comen, welke na sijn heer comparants overlijden
hier te lande mocht comen te
arriveren, deselve mede te aenvaerden
benficieren en ten meeste nutte te
vercoopen ende het provisie van dien
te verantwoorden en voldoen en
duergeven welke daertoe gerechtigt
zal sijn.
En dit alles mede buyten gehengh (toestemming) van de
all andere en specialijk van
alle heeren regteren en weesmeesteren
van desen stad en alle andere plaetsen
met te niet doening van al t'gene
daarjegens zoude mogen comen te
strijden.
t'Gunt voore staet
door mij notaris voorgelesen sijnde,
verclaerde hij comparant mede te sijn
desselfs uytterste en laeste wille,
begerende dat t'zelve na sijn
overlijden zal werden nagecomen en /
achtervolgt, t'sij als testament, codicille ofte
zoo en in
sulker voegen t'zelve best
na regten zal cunnen bestaen,
al waer't dat all zolemniteyt in desen
vereyst niet was onderhouden,
houdende alle deselve hier voor
geinsereert, versoekende het uytterste
beneficie te mogen erlangen en
consenteerd acte, t'welck aldus
passeerde cum cause voorn., ter
presentie van Cornelis Schol en
Gerbrant Boet als getuygen.
Arnoudt van Pamel
C. Schol
G. Boet
quod attestor
P. van de Meulen nots.

 

Jan zei op di, 07/20/2021 - 19:10

Beste Geert, hartelijk bedankt!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.