Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Een bijzonder manier om de nalatenschap te verdelend. Wie krijgt wat? 1653

Wie krijgt wat uit de nalatenschap? De familie lost het op met een loting.

Het grootste deel heb ik weten te ontcijferen. Wie kan helpen de transciptie af te maken?

Bij voorbaat veel dank!

 

Compareerden voor mij Jan Quirijnus Spithoff openbaer

notaris bij de hove van Holland geadmitteer

tot Amsterdam residerend ……

Jan Jansz Tijm huijstimmerman soo voor hem selve

em beneffens Aris Claesz Backer (mede Comparant)

voor …. Maritje en Willem Jansz Tijm

sijn eerste Comparants broeder en suster onmondig wees

kinderen van wijlen Teuntje Willems die …

…. was van ook wijlen Jacob Willemsz lichterman

Jan Egbertsz (?) van Adelaer voor en  … van Annetje 

Willems .. en Jacob Willemszs suster ….

… … voorsz Jacob Willemsz …. erfgenamen (?)

Inwoonden dese stede te …. van Pieter

Huijbertsz Boot huijsman tot Ouderkerck nagelaten

soon van Huijbert Pietersz Boot die een

… Neeltje Pieters Boot, in haer leve huijsvrouw

van Jacob Willemsz lichterman, …..

eenigs (?) erfgenaam van .. sijn petemoeye (?)

andere sijds welke Comparantes … inde voorn

re…. qualites mette … door assistente (?)

…. van …. ……

….. … .. .. sijn …. tot schifting (?)

schijdings en deylings van onroerende goederen ..

…. bij de voorn wijlen Jacob WIllemsz 

lichterman en Neeltje Pieters Boot desselfs huijsvrouw

int …. dood ontruijmt (?) ..

nagelaten sijnde alvoren de meubles (?) ….

goederen ….. goederen…

……

bij blinde loting …… van mij notaris

en d’oude… preferentie getrocken en toegevallen

als volgt

..lot no. 1 … in een huijs en erve staende en 

gelegen op Suijtsijde van Egelantieresgracht tussen

de twee eerste bruggen … /

Gerrit Barentsz met een .. gang in oostsijde

en ’t huijs ….. en ’t lot no.2 

met een gemeene muur en gemeene

lode gote ten westsijde

… half achter huijs …… van

voorn gemeene gang, … af de …

de .. … Barentsz is toebehoren

… dat d’eygenaar van dit lot no. 1 de

lichte in’t … achterhuijs sal moeten toppe (?) ,,,

hij is scheppe (?) …. …. van ’t lot no. 2

tot … van …van ’t … lot..

oft sijne successeurs. alhier … vrij en onbelast

Ende is dit lot no.1 te deels gevallen

Jan Jansz Tijm en soo voor hem als voor d’onmondige

en ander van  .. sijds ….

sijnde

..lot no. 2 is te deele gevalle de voorn

Pieter Huijbertsz Boot

Bestaan in een huijs en erve staen en gelegen in

westsijds van ’t beovenstaende huijs no. 1

op .. gemeende muur en gemeene lode 

goot … Jan het … als voogt

over … onmondige kinderen …. voor

van straet tot achteren in … Lely-

straet

…. … tweede woning met een … dat …

staende en gelegen buijten de reguliers poort op

’t …padt ofte van outs genaemd Symon Ruysch

padt bellent …..

….. alles vrij en onbelast.

 

Mits dat de geen die ’t boven.. lot no. 2

toe gevalle sal moeten aan …

van ’t lot no. 1 …. voldoen en betalen

de somme van vijf hondert gulden /

…. sijne Comparantes  .. mette  … lotings

te  cont… en malcander ….

te ….

Aldus gepasseert bij Amsteldame …

20 december xvi dry en vijftigt

…..

Ouderkerck …. mitsgaders …. Claesz

en Adriaan Dircxsz Huijslings als …..

getuijgen

 

[getekend]

Jan Jansz Tijm

Aryes Claesz Backer

Jan Egbersen van Adelaer

Pieter Huijbertsz Boot

....

Claes ....

....

Jan Quiryns Spithoff

Notaris Publicq, 1653

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op ma, 08/03/2020 - 18:33

Gerrit Barentsz met een halve gangh aen de oostsijde
ende 't huys ende erve begrepen int lot no. 2,
met een gemeene muyr ende gemeenen
loden gote aen de westsijde.
item noch een half achterhuys ende de helfte van de
voorn. gemeene gangh daeraf de wederhelfte
de voorsz. Gerrit Barentsz is toebehorende.
Welverstaende dat d'eygenaer van dit lot no. 1 de
lichten int voorsz. achterhuys sal moeten stoppen die
hij is scheppende over t'erve van t'loth no. 2,
tot vermanen van de eygenaer van tselve loth,
ofte sijne sucesseuren, alles voort vrij ende onbelast,
ende is dit loth no.1 te deele gevallen
Jan Jansz Tijm voorsz., soo voor hem als voor d'onmon-
dige ende anderen van sijnder sijde daerin gereackt sijnde. /
T'lot no. 2 is ten deele gevallen de voorn.
Pieter Huybertsz Boot,
bestaende in een huys ende erve, staende ende gelegen an de
westsijde van t'bovenstaende huys no. 1,
op een gemeene muyr ende gemeene loden
goot ende an de andere sijde Jan Henricsz Leuven als voogt
over eenige onmondige kinderen, streckt voor
van de straet tot achter an de erven van de Niwe Ley-
straet.
Item noch twee woningen met een thuyn daer achter,
staende ende gelegen buyten de Regulierspoort op
t'stene padt, ofte van outs genaemt Symon Rijcken-
padt, belent ende streckende volgende de quijtscheldinge
daervan sijnde, alles vrij ende onbelast.
Mits dat degeene die t'bovenste loth no.2
is toegevallen, sal moeten an die
van t'loth no. 1 in gereden gelde voldoen
de somme van vijff hondert guldens. /
Gelovende sijluyden comparanten hen mette voorsz. lotinge
te contenteren ende malcanderen t'effect van elcx
te doen genieten, onder t'verbant als naer rechten.
Aldus gepasseert binnen Amsterdam voorsz. desen
20e December 1653, ter
presentie van Benningh Wijma ende Dirck Hendricx
Ouwerkerck, houtcopers, mitsgaders Claes Cornelis Ouwe Claes
ende Adriaen Dircxz, huysluyden als getuygen hier over
gestaen.
Jan Jansz Tijm
Aryens Claessen Backer?
Jan Egbersen van Adellaer
Pieter Huybertsz Boot
Bennyng Wijma
Claes Cornelisz O. Claes
Aryaen Dyrcksen
Dirck Heyndricksz Ouwerkerck
Quod attestor Jan Quirijns Spithoff nots. pub. 1653

 

Jan T. zei op ma, 08/03/2020 - 19:18

Beeste Geert, veel dank weer. Kan het zijn dat je de eerste pagina niet gezien hebt?

Geert Ouweneel zei op ma, 08/03/2020 - 20:48

Hier het eerste deel:

 

Compareerden voor mij Jan Quirijnen Spithoff, openbaer
notaris, bij den Hove van Holland geadmitteert,
tot Amsterdam residerende ende den getuygen naergenoemt,
Jan Jansz Tijm,, huystimmerman, soo voor hemselven
ende beneffens Aris Claesz Backer (mede comparerende)
voogden over Martije ende Willem Jansz Tijm,
sijn eerste comparants broeder ende onmondighe wesen,
kinderen van wijlen Theuntje Willems, die een
suster was van oock wijlen Jacob Willemse Lichterman,
Jan Egbertsz van Adelaer, voor ende in den name van Annitje
Willems, des voorsz. Jacob Willemszen suster, mitsgaders
ende vanwegen des voorsz. Jacob Willemsz vordere erfgenamen,
inwoonders deser stede ter eenre, ende Pieter
Huybertsz Boot, huysman tot Ouderkercke, nagelaten
soone van Huybert Pietersz Boot, die een
broeder was van Neeltje Pieters Boot, in haer leven huysvrouwe
van voorsz. Jacob Willemsz Lichterman, ende oversulcx
eenige erfgenmaen van deselve sijn petermoeye ter
andere sijde, welcke comparanten verclaerden in de voorn.
respective qualiteen metten anderen door assistentie
ende ten overstaen van de naergenomineerde persoonen
hiertoe versocht, te sijn getreden tot schiftinge,
scheydinge ende deylinge van de onroerende goederen ende
hypothequen bij de voorn. wijlen Jacob Willemsz
Lichteterman ende Neeltje Pieters Boot, desselffs huysvrouwe,
int gemeen beseten, metter dood ontruymt ende
nagelaten, sijnde alvoren de meublen ende roerende
goederen metten ander gedeelt ende yder sijn
gerechtigheyt genoten, welcke bovengemelde
effecten sijn geleyt in twee partijen ende
bij blinde lotinge ten overstaen van mij notario
ende d'ondergeschreven presenten getrocken, ende toegevallen
als volgt:
T'lot no. 1, bestaende in een huys ende erven staende ende
gelegen op suytsijde van de Egelentiersgract tusschen
de twee eerste bruggen, daer lenderen van sijn

 

Jan T. zei op ma, 08/03/2020 - 22:26

Schitterend! Veel dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.