Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

dorpsreglement lith 5

laatste blad

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 03/03/2022 - 14:25

deel onsen officier off schoutet ende dat ander derden deel den
kuermeesteren ter tijt wesende.

Van gelijcken seelen die cramers ende andere henne ghenerende
met eenicherhande waer off comanscoop daertoe zij gewychte
gebruycken moeten haer ghewychten ter visitatien brengen om
experientio te nemen off dieselve swaer genoch ende oprecht
zijn.

Om deese voersz. twee puncten ter executie te stellen seelen die gesworen
allen acht off vijfthien daegen henne eens laeten veynden in den
huyse van den ondersaeten die gewichte off maeten useren ende
gebruycken, dieselve visiteren off zij metten teeken vandyen haer
oyck geteekent ende oprecht, daertoe den delinquant constringeren
van den voersz. drye oude schilden sonder eenich faveur, gunste
off dissimulatie te gebruycken.

En waer't dat gebuerden dat die delinquant andermael bevonden wordt
valsche maeten of ghewychten gebruyckt te hebben, sal hij voer die reyse
onsen schoutet ende gesworen dobbel amende ende penen betaelen.

Ende wert dieselve in verachtinghe van onse ordonantien ende den
penen off broecken daerop gestatueert dorden mael bevonden fraude
ende valsheyt gecomitteert te hebben, sal hij alsdan staen ter correctien
arbitrair om nae eysch van sijnder mesdaet in exempel van anderen
gecorrigeert te wordden sonder remissie off gratie te doen.

Oyck dat die gesworen off scatter gesynt ende opgehaelt hebben uuyt
der goeder luyden staeden eenighe uuytlendighe beesten en sullen moegen
laeten ghaen voer ende al de heeren heeft zijn gerechticheyt daeraff,
te wetene twee mijn brabants geëstimeert tot 7 ort brabants,
behalven den gesworen ende den schatter sijn gerechticheyt gelijck
des van oudts een recht is.
/
Ende dat soe wanner die beesten t'zij van binnen off van buyten verstaen
zijn in des heeren vroent, soe sal die heere dieselve beesten bestaeden
in sulcker vuegen ende manieren ende als men in den naesten dorpen
boven ende beneden doet.

Dat oyck nyemant, wy hij zij, en sal moegen die beesten in zijn schade bevonden
bynden aen sijnen tuyn ende myssie off andersins in hoecken off buickele
moegen stellen dan in des heeren vroent off helde opdat die goede
luyden henne beesten moegen vinden, opte pene van eenen ouden schilt.

Item willen, ordineren ende bevelen onsen schoutet ende schepenen dat
zij seelen doen ruymen ende opgraven die oude Maese eenen yegelijcken
tegen sijn erfve ende daer egheen erfve bevonden en wordt, daer sal men
metten gemeynen nabueren met eenen ghemeynen werck henne te
hulpen commen nae gebuerlijcke rechten, ende die Maese voersz.
soe wijt op te graeven in derselver wijden als zij daer begrepen leet
ende eyscht ende dat tot nutschap ende proffijt van den nabueren
ons dorps Lytte, opdat die schuyten ende twee schepen nemen een
onvervarst van malcanderen moegen wysselen ende malcanderen
ruymen, opte pene van twee oude schilden, ons ende onsen schoutet
te verbueren, ende off daer eenighe wederspenninghe bevonden wordden,
dyes nyet doen en wilden, soe sal onse officier sulckx doen opgraven
ende dat op dobbel coste ende pen wy voer gestatueert.

Allen deesen voersz. poincten, articulen, ordinantien ende statuyten ende
een yeghelijck van henne, willen wij deeken ende capittel voersz.
daertoe bij onsen officier off schoutet, ter tijt wesende, met extreme devoir
ende diligentie tegen die transgresseurs, overtreders of rebellen off bij sijnen
substituyt geprocedeert te wordene, dieselve bij allen myddelen van
recht daertoe dienende tot observatie vandyen ende betaeling van den
amenden ende penen daerop gestatueert constringerende, sonder daerinne
te gebruycken eenighen faveur, gonst off dissimulatie, want wij
alsoe gedaen willen hebben. In orkonde der waerheyt hebben hieronderaen
deesen ons capittels seegel ter saeken doen hangen den 22en dach der
manet Novembris anno 1557.
Upt bevel mijn eerwerden heeren
deken ende capittel boven geschreven.
[volgt onleesbare ondertekening]

jos cuijpers zei op do, 03/03/2022 - 16:32

Geert, ik vind het geweldig !! Hartelijk bedankt !!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.