Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

document testament 1621

hallo iedereen,

https://archief.amsterdam/indexen/deeds/9d6d21e2-adea-666d-e053-b784100…

 

is dit het testament van Pieter Claasz. Pars en zijn vrouw Truijtje Gerritsdr.?

 als dat zo is, zou iemand hem dan misschien willen transcriberen?

 

gr. Jasper

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 05/09/2023 - 11:26

In den naeme des Heeren, Amen. In den jaere van de
geboorte desselfs ons Heeren ende Salichmaecker Jesu
Christy duysent ses hondert een ende twintich, opten
vierden Maert, impererende de hoochgeboornste ende
grootmachtichste vorst ende heer Ferdinandus, de
tweede Roemsche keysers van dier naem, altijt vermeerder
s'rijcks, int darde jaer sijnder keyserlijcke electie,
compareerde voor mij Palm Mathijsz, openbaer /
notaris tot Amsterdam residerende, bij den Hove van Hollant
op nominatie der voorsz. stede geadmitteert, ter presentie
van de ondergeschreven getuygen, de eersaeme Pieter Claesz
Pars, coopman binnen deser stede, mij notario wel bekent,
gaende, staende, gesont van lichaem, sijn verstandt, uut-
spraecke ende memorie wel machtich ende volcomentlijck
gebruyckende alst uuterlijck bleeck, ende claerlijck scheen,
dewelcke, considererende ende aenmerckende was de
fragiliteyt ende brosheyt der menschelijcker natuer, die
immermeer blijvende is in een staet, ende dat de
natuerlijcke doot alle menschen seecker is, ende de uyre
vandien seer onseecker, willende ende begerende daeromme
d'selve onseeckere uyre voorcomen mits testamentelijcke
dispositie, heeft inder bester forma sijn testament,
uuterste ende laeste wille gemaeckt ende geslooten
in manieren naevolgende, bevelende sijn siele in de
onbegrijpelijcke barmharticheyt Godst Almachtich,
ende sijn lichaem de Christelijcke begraeffenisse.
Alvooren heeft hij testateur gerevoceert, wederroepen
ende te niete gedaen, gelijck hij revoceert, wederroept
ende te niete doet bij desen, alle voorgaende testamenten
ende dispositien van uuterste wille bij hem voor date deses
eenichsints gemaeckt, hoedanich deselve oock souden mogen
wesen, ende specialijck den testamente met sijn huysvrou
in Engelandt voor den notaris Jochum Mathijsz, in date
den darthienden May 1607 gepasseert, willende
deselve off geenige vandien geen vorder cracht meer
hebben off effect sorteren sall, dan alleen desen sijnen
tegenwoordigen, ende opnieus disponerende heeft hij
testateur voor eerst geprelegateert ende vooruut besproeken,
gelijck hij prelegateert ende vooruutbesproockt bij desen
aen Claes Pietersz Pars, sijn soon, alle de clederen van /
linnen ende wollen, t'sijn testateurs lijve behoorende,
met een uuthangenden coopere bort, genaempt de Gulde
Pars, mettet ijser t'welck daertoe behoort, voorts alle
t'geweer van hellebaerden, roers, rappiers, t'welck op de
geweercasse leyt met de geweercas ende alle t'gene
daerop ofte in leyt, dat de voorn. testateur toebehoort.
Item twee groote conterfeytsels, den een van hem testateur
ende een van sijnder huyvrou Truytien Gerrits saliger gedachtenisse, beyde
bij Frans Pietersz van Haerlen geschildert int jaer 1608,
noch de groote bijbel daar P.C. met goude letters
op staet, met den nederlantsche cronyck met witt francijn
becleet met sijn testateurs wapenbort, heeft voorts
gewilt dat Susanneken Pieters, sijn testateurs jongste
dochter, vooruut hebben sall het tinne becken mettet lampet,
een oude kevy ofte casse, gecomen van sijn testateurs
ouders ende van sijn bestevader, voorts t'lange tresoor daer
sijn testateurs huysgesints linnen altoos in gelegen
heeft, ende t'hooge smalle casken daer hij testateur dagelijcks
sijn linwaet in heeft leggen, met een nieu ekens
kasken, een uuttrecktaeffel met een glase cas ende
de glaesen die daerin sijn, noch twee silvere croesen daer
sijn testateurs waepen ende merck in staet, item de
ses groote tinne schottelen die van eender groote sijn, met
een dosijn tinne talieren, heeft noch gewilt dat sijn dochter
Mayken Pieters haer eenige soon, Dirck Bortens d'Jonge
genaempt, vooruut sall genieten een conterfeytsel t'welck
geschildert wort bij Frans Pietersz van Haerlem ende
gelevert sall worden den eersten January int jaer
1622 als wanneer hij testateur
tseventich jaer out sall sijn, sijnde een conterfeytsel
die hooch sij als Pieter Claesz lanck is, welcke
conterfeytsel hij testateur will dat nae t'overlijden /
van de voorn. Dirck Bortens d'Jonge versterven sall op
sijn outste wettige kint, t'sij soon ofte dochter, ende op
haer kint ofte kinderen die sij naelaeten bij representatie,
ende bij gebreecke van deselve op de outste broeder ofte
suster desselfs Dirck Bortens kinderen vervolgens,
ende voorts de kints kinderen bij representatie ende deselve
mede ontbrekende dan voorts van den outste broeder ofte
suster naevolgende totte jongste mede
overlijdende sonder kint off kinderen nae te laeten sall
deselve schilderij komen ende versterven aen den voorn. Dirck
Bortens vader ende moeder, ende bij afflijvicheyt van de-
selve sijn vader ende moeder sall deselve conterfeytsel
versterven op Jan Willemsz Houtcooper ende sijn huysvrou
Janneken Pieters, ende bij afflijvicheyt van deselve op
hun outste kint, t'sij soon ofte dochter ende hun kint off
kinderen bij representatie, ende bij gebreecke van deselve
op d'outste van de kinderen van de voorn. Jan Willemsz
Janneken Pieters, sijn huysvrou, tot op de jongste toe, de kint
off kinderen altoos bij representatie in plaetse van de
ouders, ende bij affsterven van t'jongste sonder kint
off kinderen nae te laeten sal deselve conterfeytsel wederom
erven ende versterven aen sijn testateurs outste dochter,
die alsdan int leven is ende bij afflijvichheyt van haer
op de jongste dochter ofte haer kindere, sonder van sijn
testateurs bloede te mogen vervremden in geeniger
manieren, voorts bespreeckt hij testateur aen de
armen van de gereformeerde kercke tot Haerlem, daer
de diaconen uutdeelders van sijn, vijftich gulden, noch vijftich
guldens aen die die mette schael tot Haerlem voor de
armen omgaen, ende in de reste van sijne andre goederen,
roerende ende onroerende, present ende toecomende, egeen uutgesondert,
dien hij testateur metter doot soude mogen comen te ontruymen
ende nae te laeten, heeft hij testateur tot sijn /
eenige ende universale erffgenaemen geinstitueert ende
genomineert de kinderen van Neeltien Pieters, sijn dochter
was, bij representatie, met een hant in te tasten, in plaetse
van hun moeder, het kint van Jacob Pietersz sijn testauers
soon was, mede bij representatie in plaetse van sijn vader, item
Mayken Pieters, Janneken Pieters, Claes Pietersz, Sara
Pieters ende Susanneken Pieters ende bij afflijvicheyt van
een ofte meer kinderen voor hem testateur de kint off
kinderen die sij naelaeten bij representatie, in plaetse van hun
vader ofte moeder, om deselve goederen onder hen te deelen
ende daermede te doen hun vrij wille ende begeren. Alle t'welcke
hij testateur verclaert alsoo te wesen sijn testament, uuterste
ende laeste wille, willende t'selve als testament solemneel
off als codcil, gifte ter cause des doots onder den levenden
off als eenige andere laeste dispositie onverbrekelijck sal
werden onderhouden, niettegenstaende eenige beschreven rechte
ter contrarie, deselve derogerende bij desen, alles oprecht, versoeckende
aen mij notaris etc. Gedaen binnen der voorsz. stede ten
wooonhuyse mijns notaris, ter presentie van d'eersaeme
Gerrit Harbertsz, cleermaecker ende Hendrik Schainck,
als getuygen hiertoe versocht etc.
mede

jasper zei op di, 05/09/2023 - 19:22

Bedankt Geert. 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.