Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Document Staten van Holland 1667?

Goedemorgen,

Bijgevoegd document is in mijn bezit. Het betreft een document van de Staten van Holland en ik zie ook het jaartal 1667 voorkomen. Tevens wordt in het document Jan de With genoemd (ik denk Johan de With?) verder kan ik er niet veel uit lezen. Het document is in het Nederlands. Kan iemand mij vertellen waar het document over gaat?

met vriendelijke groet,

Hans Meulenkamp 

 

 

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 07/22/2023 - 13:07

De Staten van Hollant ende Westvrieslant doen condt allen luyden, dat wij achtervolgende /
onse opene brieven van relieff over t'versuym gepleeght int niet verheffen vant leen hiernaer geroert, in date den /
10en December des voorleden jaers 1667 (behoudens ons ende eenen iegelijcx recht) verlijdt ende verleent hebben, verlijen ende verlenen bij desen Hendrick Hoofft de /
Jonge, fiscael ter admiraliteyt tot Amsterdam, out [open plek] jaer, een derdendeel van de coorenthienden tot Schooten /
metter vlaschthienden aldaer, ende de helfft van de smalthienden tot Schooten, als hem Hendrick Hoofft de /
Jonge aengecoemen ende bestorven bij doode ende overlijden van joffrouw Agatha Hasselaer, sijn moeder, op dewelcke /
het voorsz. derdendeel van coornthienden tot Schooten metter vlaschthienden aldaer ende de helfft van de voorsz. /
smalthienden tot Schooten was gedevolveert bij doode ende overlijden van joffrouw Wendela Hasselaer, haer suster, denwelcke /
het toegevallen was bij blinde lotinge ende cavelinge van de naergelaten goederen, ende mits het overlijden van Jan Gerritsz /
van Schooterbosch op denwelcken dienthalven alsmede met noch gelijck gedeelte van de voorsz. thienden de /
brieven van investiture sijn gepasseert den eersten Mey anno 1619, ende geregistreert libro tresues B. capittelo /
Kennmerlant, folio 20 verso, te houden van ons bij den voorn. Hendrick Hoofft de Jonge, sijnen erven ende /
nacomelingen tot een goet onversterffelijck erffleen, daervoor wij het voorsz. derdendeel van de coornthienden /
tot Schooten, metter vlaschthienden aldaer, ende de helfft van de smalthienden tot Schooten verklaert hebben /
bij onse opene besegelde brieven in dato den 18en September lestleden, t'welck voortaen in onsen leenregistre /
gedesigneert sal werden met no. 692, ende voor den voornoemden Hendrick Hoofft de Jonge heefft hiervan /
ons hulde, eedt ende manschap gedaen Hendrick Hoofft, out-burgemeester der stadt Amsterdam, sijn vader /
vermogens procuratie den 24en September, mede lestleden gepasseert voor notaris ende getuygen binnen de voorsz. /
stadt Amsterdam, beneffens desen ende de voorsz. brieven van relieff, ende op onse verklaeringe van de voorsz. thienden /
tot een goet onversterffelijck erffleen in onsen leenregistre geregistreert ende dat in handen van onsen lieven ende /
getrouwen raetpensionaris ende bewaerder van onsen grooten zegele, Johan de Witt, als stadthouder /
ende registermeester van onse leenen, daerbij aen ende over waeren als onse leenmannen mr. Eewout /
Brand, onsen griffier van de leenen, mr. Jacob van den Bosch, commis van de voorn. lande ten comptoire /
van den gemelten osnen raetpensionaris, Simon Brand, procureur voort collegie van onse Gecommitteerde /
Rade ende Davidt Vinck, openbaer notaris. T'oirconden desen brieff besegelt metten zegele van /
[de rest van de tekst verfwijnt achter de vouw]
Bij de Staten van Hollant ende Westvrieslant
ter relatie van de stadthouder ende leenmannen voornt.
... Brand, 1660

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.