Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Dit is terug veel te moeilijk...1423 Antwerpen verhuur

Willem van Marxem, Willem Willems zone van Marxhem verh Willem Snoys neve huyse te Eekeren Ettenhoven; duyfhuys; lant geh den Hoeghengouthouc; lant geh den Neerengouthouc metter strate dair neven gel.

Felix Archief Regesten Sr# 9 f033 r001

 

Ik zou een poging kunnen wagen maar de meeste woorden zouden te corrigeren zijn vrees ik , de kwaliteit van het stuk laat ook wel te wensen over ...

 

Veel succes specialisten ...

 

Guido

Reacties (9)

Geert Ouweneel zei op vr, 11/12/2021 - 11:06

Heb je een betere scan. Deze is bij geringe vergroting al onduidelijk. geef anders de link naar het origineel.

Guido Snoeys zei op ma, 11/15/2021 - 14:21

Hierbij de betere vergrote scan 3 x

Succes

 

Guido

Guido Snoeys zei op ma, 11/15/2021 - 14:21

nr 2

Guido Snoeys zei op ma, 11/15/2021 - 14:21

nr3

Guido Snoeys zei op ma, 11/15/2021 - 14:23

nr3

Michel G. zei op wo, 11/17/2021 - 08:03

Dag Guido,

Hierbij mijn poging tot transcriptie. Al is die verre van compleet. De bladzijde is ooit 2 maal omgevouwen geweest en heeft ook papierschade. Dit heeft als gevolg dat er nogal wat passages zijn waarvan de tekst quasi onleesbaar is of zelfs ontbreekt. Waar mogelijk heb ik [tussen rechte haken] de woorden of woorddelen aangevuld die daar m.i. ooit hebben gestaan. Waar het me echter een raadsel bleef, heb ik aangegeven met [...]. Een vraagteken staat achter woorden waar ik nog over twijfel. Al met al is er dus nog genoeg ruimte voor verbetering!
Folio's 32 en 33 zijn ook losse bladen en ik heb zo het gevoel dat ze zomaar lukraak ergens in dit register zijn geduwd. Je zou je zelfs de vraag kunnen stellen of ze oorspronkelijk wel bij dit register hoorden! Of valt het jaar waarin dit register is opgesteld in de periode waarin  Willem Snoeye handelingsbekwaam was? Let wel, ook op folio 33 verso staat een akte, die je voorheen al hebt laten transcriberen, waar eveneens Willem  Snoeye en Willem van Marxhem in verschijnen. Dus als f°33r° in een verkeerd register zit, dan zit f°33v° natuurlijk ook verkeerd.

1. Willem van Marxem, ^Willem Willems zoon van Marxhem ex una parte^ verhuerde Willem Snoye ^sinen neve^ ex altera parte, [een stede met]
2. huijse, hove, gronde, lant, eeusele, beemde [ende] alrehande parchelen van goeden ghe[legen tot]
3. Eekeren, Ettenhoven ende een ghemet in [Oorderen?] ghelegen, ghelijc die goede ghe[bleven ende]
4. verstorven sijn wilen jouffrouwe Lijsbeth van Marxhem ^sinen zustere wilen^ hoerer vader wilen Willem van [Marxhem],
5. de welke goeden de voirscreven Willem, van haere toecomende ende ghebleven sijn. Te he[bben]
6. in gherechter hueren te ghebruikene van Natalis ^laetstleden^, XII jaere langh ghe[duerende].
7. Elx jaers omme VI £ grooten Brabants tsjaers prout. Dandum alle jaere tot Natalis voir[screven].
8. Voirwerde dat de voirscreven Willem Snoye jaerlix betalen sal den heeren chijs dair uutgaende [....]
9. sonder afslach den voirscreven tijt van XII jare langh gheduerende ende houden oyc de voirscreven
10.  huijsinghe van allen onderwerke [...] van wante ende van dake sonder afslach. Item [...] 
11. oyc mede es voirwerde, dat Willem Snoye den voirscreven tijt langh gheduerende van XII jaren
12. hebben ende heffen sal alsulken renten als comen ende verschinen moghen, van alsulken goeden
13. als ^Willem van Marxhem^ hier af t'erve heeft ghegheven Gijsbrecht van Wieldrecht, dats te weten
14. een duijfhuijs met een half ghemet lants, ghelegen opte hoven aen de voirscreven stede, ende
15. dat omme X scellinge grooten tsjaers erflic, ende dat hij hier af verhuert heeft Jan van Marxem, dats
16. te weten sestalf ghemet lants parum magis aut minus gheheten den Hoeghen Gouthouc,
17. vier jaere langh gheduerende, sijn huere die XVIII scellinghe grooten. Voirt ees voirwerde dat
18. Willem Snoye int laetste jaere vierdalf ghemet, gheheten den Neeren Gouthouc, metten
19. straten dair neven gheleghen, oyc vierdalf ghemet houdende, laten sal van eenen jaere
20. [.....ssche?]. Item soe sal Willem Snoye tvoirscreven lant houden van allen onderwerke,
21. uut allen commer ende wes nyewe werc [...] [ghe...], [dair] af sal Willem Snoye de cost
22. verlegghen. Maer(?) dat sal hem af slaen vanden voirscreven VI £ grooten. Item soe sal [Willem Snoye]
23. 't huijs dat opten berch staet van westwaert af doen totten Camerweech toe ende dat
24. dat sal hij des sal hij weder moeten doen maken een aflate na den [...] huijsinghe
25. vanden huijse wel ende custbaerlic sonder eenich weechout dair aen te vertymmeren,
26. het en waere esschenhout oft kersselterenhout, ende sal die [...  ...] bynnen
27. sjaers moeten decken ^ende ghemaect hebben^ ende des ghelijx den kelre kelre [... ... ...] wante ende
28. van weghe wante ende van dake [...] des sal Willem Snoye weder hebben te helpen
29. 't huijs dat hij afbreken sal metten [...kenen?]. Oyc mede sal de voirscreven Willem Snoye
30. hebben al dat esschen hout kerselteren hout ende alle weec hout opt goet staende
31. sonder alleen een opgaende willighe. Item soe sal Willem Snoye de voirscreven huijsinghe
32. ende schueren decken ende houden van wanten ende van dake ghelijc een goet laet
33. sculdich es te doen. Obligavit seipsum et sua

Met vriendelijke groet,
Michel

Guido Snoeys zei op wo, 11/17/2021 - 09:49

Nooit gedacth dat je er iets van kon maken:

Samengevat:

Willem van Marxem verhuurt de nalatenschap van zijn zuster Lijsbet aan Willem Snoeye, zijnde:

- een huis , hove , lant enz.. en een gemet te Oorderen ?

Daarnaast krijgt hij de rente op enige bezittingen afkomstig van Jan van Marxem verhuurt aan Gijsbrecht van Wieldrecht.

Ook moet hij zoals een goede huurder een huis en schuur opmaken 'boven opten berch'

 

Is dat zowat de samenvatting ?? Het gaat hier blijkbaar over grote stukken grond en eigendom ...(van Marxem)

Grtn Guido

Michel G. zei op wo, 11/17/2021 - 20:11

Ja, dat is in het kort wat er staat. Alleen lees ik het zo dat Gijsbrecht van Wieldrecht een rente schuldig is en dat Jan van Marxem sestalf gemet land huurt.

 

De akte heeft nog wat feodale trekjes, want aan het eind schreef men: ... gelijk een goede laat schuldig is te doen

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.