Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Dispuut van dorpsbeheerders met het Kapittel van Kamerijk

Kan iemand hulp bieden bij het leesbaar maken van bijgevoegde tekst (of een deel ervan) uit 1793 aangaande de discussie over het al dan niet afbreken van de (te hoge en daardoor duur in onderhoud) toren van dorpskerk ?
Dank bij voorbaat.
J. Leysen

Reacties (5)

René van Weeren zei op wo, 05/12/2021 - 00:05

Helaas herken ik de termen in de titel niet. Het document lijkt overigens uit meerdere bladen te bestaan, maar hier is alleen de eerste pagina afgebeeld

 

* Generaele

** het jaartal lijkt er later tussengevoegd te zijn

 

Gen*. convocatie der {} ende
{} gehouden binnen
Vorsselaer desen 3 julii 1793

 

Die secretaris van alhier leght ten desen over
missive van den heere Josse, rentmeester van het
cappittel metropolitaen van Cameryck, bij hem
ontfangen, over de reparatie van den thoren
de dato 21 junii ^1793^** lestleden, waarbij blijckt datter
apparentie is van de spille van den thoren
af te brekenm ende eende nieuwe op te setten, ende
aenfesien men vermeynt dat desealve niet
versleten is, ja, selfs wynige reparatie noodigh
heeft, over welck afnemen der spille ende reparatie
nochmaels questie is geweest, als blijckt bij propo-
sitie de dato 3 april 1759 alhier voorenstaande
ende over welcke reparatie soo aen steenwerck
als andersints proces is ontstaen geweest tusschen
die gemenyntnaeren van Vorsselaer ende die
geestelijcke thiendheffers deser gemeynte, waer-
inne soo verre is geprocedeert dat aen die van
het cappittel metropolitaen van Cameryck bij
vonnisse provisineel de dato 10 julii 1760 is geordonneer[t]
de reparatien aen steenwerck ende bellefort te
doen, aen welck steenwerck als nu wederom
de reparatie niet geschieden ende principalijck
ter plaetse alwaer de reparatie ter jaere 1761
is geschiet, mits den gebruyckten steen,
als sijnde niet hart genogh is geweest ende
als nu wederom een wynigh door de slaghregens
comt te manqueren, ende want hierover dient
genomen te worden behoorelijcke resolutie van
het afbreken der spille te voorcomen, soo wort
deselver ten desen versoght:

Johan Leysen zei op wo, 05/12/2021 - 19:02

Beste René,
Heel erg bedankt voor de aandacht die u aan mijn vraag besteedde. De enkele technische termen waar u zich zorgen over maakt kunnen we hopelijk wel verklaard krijgen. En het klopt dat de brief uit meerdere (2) pagina's bestaat. Het tweede blad is gisteren blijkbaar 'zoek' geraakt. Ik doe hierbij een nieuwe poging om het voor te leggen in de hoop dat ook dit tekstdeel voor mij leesbaar wordt.
Vriendelijke groet,
J. Leysen

René van Weeren zei op wo, 05/12/2021 - 22:01

Op dit tweede blad komen de termen uit de aanhef ook voor: gegoyeden ende innegesetenen.

De namen van de aanwezigen (geheel onderaan) ben ik niet helemaal zeker van.

 

Resolutien
Dat men aen den heere Josse sal voorstellen
om bij twee experten te nemen van den kant
van dese gemeynte ende twee bij die van den
kant des cappittels ofte directeurs hunner
goederen, de spille ende steenwerck te laeten
examineren, mits men vastelijck vermeynt sulcx
afbreken niet noodigh te sijn als konnende
sonder groote kosten worden gerepareert.
Dan, in gevalle den selven heere ofte sijne
principalen hetselve niet verstonden aen
te nemen (des men niet verwacht) ende
dat sij verstonden met het afbreken der
spille maer voorts te gaen, in dien gevalle
is geresolveert van requeste te presenteren
in den souv[ereine] Raede van Brabant ten eynde
van interdictie ende te becomen ordonnantie\
tot het doen der noodige reparatien, ten
welcken eynde wethouderen worden geauthori-
seert om eenen ofte twee te committeren
om te vaceren naer de stadt Brussel,
tot aenstellen van advocaet ende procureur
in saecke ende om deselve ten definitiven
te vervolgen cum ratificatione actorum
et agendarum*, mede om provisionelijck teghens
alle aenbestedingen door notaris te doen
protesteren. In forma actum** binnen Vorsselaer
ter extraordinaire vergaederinge van wethouderen,
gegoeydens ende innegesetenen, dato ut supra***,
present alle de schepenen, den heer pastor
Peeter van Schelpoel, Guill Van Dijck, S[eigneu]r Anthonis
Jan Vekemans, Peeter Raeijmaecker, F.R. Vught
ende meer andere

 

* met machtiging tot wat behandeld en gedaan moet worden

** in deze vorm gedaan, bedoeld om aan te geven dat dit als een officieel document wordt beschouwd

*** gegeven als boven, verwijzend naar een eerder vermelde plaats en datum

René van Weeren zei op wo, 05/12/2021 - 22:03

Samengevat lijkt het kapittel voorstander van afbraak van de torenspits, terwijl volgens de inwoners van Vorsselare reparatie afdoende en goedkoper is, mits dit met goede materialen gebeurt. Hierbij wordt verwezen naar een eerder soortgelijk conflict, waarbij uiteindelijk ook besloten is tot reparatie, maar te zachte steen lijkt te zijn gebruikt\.

Johan Leysen zei op do, 05/13/2021 - 16:46

Beste René,
Dank zij jouw inspanning en behulpzaamheid is a.h.v. deze 'ontcijferde' tekst nu een tot nog mysterieus hiaat in de bouwhistorie van het kerkgebouw inzichtelijker geworden. Hartelijk dank voor het delen van je talent en inzicht !
J. Leysen

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.