Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Delft NA 15021618 trans

Good morning Geert

 

Thank you for the assistance yesterday. As always it very much appreciated.

Today a related NA from Delft dated 15/2/1618

Reacties (3)

Luke J zei op di, 02/08/2022 - 07:14

page two of the NA

Luke J zei op di, 02/08/2022 - 07:15

page one of the NA

Geert Ouweneel zei op di, 02/08/2022 - 09:10

In den name des Heeren, amen. Kennelijck sij bij
den inhouden van desen, dat in den jaere onses
Heerem duysent ses hondert achthyen op den
15e February namiddachs ontrent drye uren,
compareerde voor mijn Cornelis Coeckebacker,
openbaer notaris, bij den Hove van Hollandt
geadmitteert ende voor den ondergenoemden
getuygen, Aeltge Baertoutsdochter, een seer oude
vrou, weduwe laest van Dirck Sander, woonende
binnen der stadt Delft in de Dronckesteech,
ten huyse van Leendert Andriesz Goorter, den
ondergenoemden getugyen wel bekendt, de-
welcke eensdeels syeckelijck van lichame,
doch haer verstandt volcomentlijck gebruyckende,
als opentlijck bleeck, in aenmerckinge van de
sekerheyt des doots ende om d'onseeckerheyt
van de ure vandyen, uyt haer vrij eygen
gemoet ende wille, sonder van ymandt daer-
toe misleyt, soo sij verclaerde, heeft gemaeckt
ende geordonneert haer testament ende
uuyterste wille, in manieren als volcht.
Eerstelijck bevelende Godt Almachtich
haere ziele ende haer lichaem de
kerckelicke begravinge, heeft voorts
disponerende van haere tijtelijcke goederen
genomineert ende geinstituteert tot haere
erffgenamen Dirck Wyte, haeren broeder,
en bij sijn overlijden sijne kinderen off kindts-
kinderen,de kinderen van Cornelis Wyte,
de kinderen van Lijsbet Wyte, haere suster,
de kinderen van Maertge Wyte, de
kinderen van Aryaen Wyte, ende de kinderen
van Truitge Baertouts, alle haere susters
ende broeders kinderen, tot haere
erffgenaemen in haer achter te laeten
goederen, te weeten elcke staecke in /
een recht seste paert, sonder aenschou te
nemen offt haer testatrices broeder,
broeders off susters kinderen off
kintskinderen van den volle bedde
off van den halven bedde sijn, maer
wil sij testatrice dat alle haere
goederen aen de voorsz. ses handen sullen
worden gedeelt in aller manieren al
off sij altesamen haere volle broeder ende
volle broeders ende susters kinderen
waren, ende sullen de kintskinderen van
haere overleeden broeders off susters
comen onder haere staecke in plaetse
van haere overleden ouders bij representatye,
nominerende dye alle tesaemen tot haere
erffgenamen bij desen, ende soo haere
susters kinderen dye van den volle bedde sijn
haer tegen dese haere uyterste wille
eenichsins opposeerden ende de halve broeder
hare heele broeders ende susters kinderen
eenige moeyte off belet aendeden, dat sij
in sulcken gevalle oock versteecken
sullen sijn ende blijven eeuwechlijck van
t'geene sijluyden erffgenaem van hen uyt
crachte van desen souden hebben gehadt,
t'welck in sulcken gevalle aencomen sal
haeren voorsz. halven broeder, halve broeders
ende susters kinderen dye sij in sulcken gevalle
daerinne institueert bij desen. Alle het-
welcke sij testatrice verclaerde te
weesen haer testament, uyterste
wille ende laeste begeerte, d'welck sij
wilde ende begeerde dat na haer over-
lijden volcomentlijck naergecomen ende achter- /
volcht werde ende voortganck hebbe,
t'sij als testamente, codicille off
soo al t'selve na rechten ende goede
gewoonten best mach bestaen, al waer
dat alle solemniteyten na rechten van
nooden in desen niet onderhouden bevonden
mochten zijn, versoeckende aen mijn
notario hyervan instrument gemaeckt
te werden in forma. Gedaen ende
verleeden in Delft in presentie van
Arye Cornelisz, woonende aen den Nieuwen
Langendijck ende den voornoemden
Leendert Andriesz Goorter als t'sijnen
huyse als getuygen hyertoe versocht
ende gebeden.
X t'Merck van Aryen Cornelisz
Bij mijn Lendert Andereis Gorter
S. Coeckebacker, notaris publicq

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.