Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

DELFT 1612

Graag hier ook een beetje hulp, betreft akte van 1612 in Delft.

eerste deel kon ik nog iets uit opmaken.

 

procuratie
op huyden De XIXsten Aprillis ano 1612
compareerde voor my Jehan Melyn de
Jonge Openbaer notaris bide hove van Hollandt
geadmitteert, mitsgaeders voorden naerbeschreven
getuyghen, capiteijn Cornelis Servaess
Lantschot
van der Veren in zellin
jeghenwoordich wonende
binnen deser stadt delft My Notario bekent
als erffgenaem van franssz vander eyck in syn
leven cappiteyn, tot Oostende overleeden 

Reacties (4)

René van Weeren zei op do, 04/06/2023 - 22:49

Op huyden den XIXe aprillis a[n]no 1612
compareerde voor mij, Johan Molijn de
Jonghe, openbaer not[aris], bij den Hove van Hollandt
geadmitteert, mitsgader voor de naerbeschreven
getuyghen, cappiteyn Cornelis Servaessz
Lantschot, van der Veere in Zeelant, jegenwoordch
binnen deser stadt Delft, mij notario bekent,
als erffgenaem van P[iete]r Franssz van der Eyck,
in sijn leven cappiteyn, tot Oostende overleeden#
#, Paulyntgen Franss[en] / sijn wettighe huysf[rouwe] / toonster deses,
special[ijck] om[m]e uut sijn constituanter naeme
en[de] van sijnentweghen te moeghen v[er]coopen,
tot gelde te maecken de helfte va[n] alsulcke ontfangbrieven
als hem comp[aran]t door doode ende overlijden
van voorn[oemde] Van der Eyck aennbestorven ende
competeren[de] es, en[de] dat aen alsulcken persoon oft
persoon[en] ende voor alsulcke som[m]e van penn[ingen]
als sij gheconstitueerde best, raetsaem en[de]
oirbaer bevinden sal te behooren, de pen[ningen] daer-
voorens belooft te ontfanghen, quijtscheldinge
haere ontfanck te doen, quytantie te
geven, # wettel[ijck] transport / ende waringe daervan te doen, sijn compa[aran]ten persoon en[de] goedren te
v[er]binden en[de] voorts etc[etera] alwaer etc[etera] beloven[de]
etc[etera]. Aldus gedaen en[de] v[er]leeden binnen der
stadt Delft ten comptoire mijns, not[ari]s,
ter pres[en]tie van Frans Corstiaenssz, backer,
en[de] Jacob van Oudewaeter, clerck mijns not[ari]s, als
ghetuyghen hyertoe v[er]socht sijnde, ten daege en[de] jaere
alsbo[ven].

't merck van / Cornels Servaessz*
[getekend: Frans Corstyaensz]
[getekend: J.C. Molijnt, nots.]
[getekend: J. van Oudewater]

René van Weeren zei op do, 04/06/2023 - 22:50

De ondertekening Molijnt moet natuurlijk Molijn zijn

Pauwel zei op vr, 04/07/2023 - 01:04

In r. 1 lees ik 'Up huyden', in rr. 7 en 26 'Delff'.
In r. 24 zal toch 'alwaert' staan?

HANS VAN LANDSCHOOT zei op vr, 04/07/2023 - 21:09

René en Pauwel 

beiden dank je wel voor de tekst te willen bewerken.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.