Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Deel van vonnis Hof van Holland 1539

Beste allemaal,

Opnieuw heb ik een vonnis van het Hof van Holland gevonden in het langlopende erfenisgeschil rondom de rijke boedel van Daniel van Zijl uit Oudewater. Op de eerste anderhalve pagina van het vonnis wordt de feitelijke situatie uitgelegd, wat mij weer belangrijke informatie oplevert over deze familie. De relevante tekst start aan het einde van regel 4 op de rechter pagina. Ik kan denk ik 80% transcriberen maar mis een aantal woorden/zinsdelen die ik in de tekst hieronder met [??] aanduid. Wie kan mij helpen de tekst te completeren?

‘dat wijlen Daniel van Zijl woonend ‘t Oudewater binnen sijnen leven bij eene Mechtelt Bastiaens dochter, sijn joncwijff [i.e. dienstmeid], wesend beyde ongehuwt, geprocreëert hadde twee kinderen, een soen ende een dochter. En daer na in den jaere XVc ende XXII, willend de voorsz[egde] twee kinderen [te] legittimeren, hadde [hij] deselve Mechtelt getrout na[ar] de wet van der heylige kercke en [??] gemeenschap van goeden hadde die voorsz[egde] Daniel van Zijl willend zijn kinderen ten eersten en [??] en magen [??] voorsien mette voorsz[egde] Mechtelt [??] sekere huwelixe voorwaerden. Ende daerbij [??] byteyden indien hij afflijvigh worde voor de voorsz[egde] Mechtelt dat die selve Mechtelt [??] soude wesen met een [??] oft duwarie van vijff ponden grooten Vlaamsch tjaers haer leven lanck geduerend, willende dat sij deselve rente uijt sijnen [??] goeden jaerlicx heffen en belenen soude. En hadde voorts gewilt bij de voorsz[egde] huwelixe voorwaerden dat de voorsz[egde] Machtelt daermede tevreden wesen soude en afstandt doen van alle sijn goeden. Maar dat deselve goeden die hij metter doot [??] soude [??] en erfen souden aen sijne voorsz[egde] kinderen. [??] nochthans dat indien sijne kinderen ofts kinds kinderen tot eenigen tijde [??] sonder eenige [??] geboerte achter te laten dat alsdan alle die goeden van die voorsz[egde] Daniel van Zijl gecomen [??] gaen ende erfven souden aen die gerechten erfgenamen van dieselven Daniel’s broeder blijckende bij de huwelicxe voorwaerden daer van sijnde gepasseert voor schepenen van Oudewater in dato den IXen in junio anno XV ende XXII. [Deel tekst over testament dat ik oversla] Zeydt dat corts [??] huwelixse voorwarden en testament [??] was de soen van voorsz[egde] Daniel, noch onmondigh sijnde, ov[er]leden. En onlancx daarna was mede overleden de voorsz[egde] Daniel van Zijl [??] metter doot achterlatend Katherijne van Zijl sijn eenige dochter en verweerders huysvrouwe, zijn eenigh erfgenaem van alle sijne goeden. Ende veel en schoone goeden landt en [??] eeuwige erffrenten en losrenten, gelt, silver [??] en [??] juweelen, cateelen en inboel en hooylandt en veel [??] waerding weesende in als ten tyde van den voorsz[egde] Daniels’s overlijden over die vyftienduysent [?] guldens, alle welcke goede nae het overlijden van den voorsz[egde] Daniel [??] waeren geweest bij den [??] verweerders huysvrouwe [??] en gebracht onder de weescamer van Oudewater. [??] die voorsz[egde] Katherina van Zijl met [??] gewoont hadde sonder weeten en consent van haeren voochd ende vrunden [i.e. verwanten] den voorsz[egde] verweerder getrout die gepoocht hadde allen die goeden oock [??] in sijnen handen te raken sonder cautie soufficiant te willen stellen die goeden te repareren in gevalle Catharina van Zijl sijn huysvr[ouw] gebuerde te sterven sonder kinderen oft haer kinderen weeder sonder kinderen achter te laeten.’                           

Ik zet de tweede scan in een "antwoord" hieronder. Veel dank voor jullie hulp!

Dirk   

Reacties (4)

Dirk zei op vr, 06/02/2023 - 12:30

En bij deze de tweede scan. 

Otto Vervaart zei op vr, 06/02/2023 - 13:06

Beste Dirk, ik raad je aan toch de passage over het testament mee te nemen. Dit wordt ongetwijfeld niet zomaar genoemd, huwelijkse voorwaarden en een testament kunnen elkaar immers tegenspreken! Magen zijn verwante en/of aanverwante familieleden. Eens zien of ik verder tijd kan maken voor een bijdrage aan de transcriptie...

Geert Ouweneel zei op vr, 06/02/2023 - 13:41

‘dat wijlen Daniel van Zijl woonende ‘t Oudewater binnen zijnen leven
bij eene Mechtelt Bastiaens dochter, sijn joncwijff [i.e. dienstmeid], wesende beyde
ongehilict, geprocreert hadde twee kinderen, een soen ende een
dochter, ende daernae in den jaere XVc ende XXII, willende de
voorsz. twee kinderen legittimeren, hadde deselve Mechtelt getrout
na de wet van der heyliger kercken ende omme nyetemin te scouwen
gemeenschap van goeden hadde die voorsz. Daniel van Zijl willende
zijn kinderen ten vorsten ende underhandt ordine successive \ijn vrunden
ende magen voorsien mette voorsz. Mechtelt gemaict sekere huwelivxe
voorwaerde, ende daerbij opentlicken besceyden indien hij offlivich
worde voor de voorsz. Mechtelt dat die selve Mechtelt verbetert soude
wesen met een bijleven oft duwarie van vijff ponden grooten Vlaamsch
tjaers haer leven lanck geduerende, willende dat sij dieselve rente
uyt zijne gereetste goeden jaerlicx heffen en beuren soude, hadde voorts
gewilt bij de voorsz. huwelicxe voorwaerde dat de voorsz. Machtelt
daermede tevreden wesen soude ende afstandt doen van alle zijne
goeden, maer dat dieselve goeden die hij metter doot ruymen soude
devolveren ende erfven souden aen sijne voorsz. kinderen, welverstaende
nochtans dat indien zijne kinderen oft kints kinderen tot eenigen
tijde gebuerde te sterven sonder eenige blijvende blijckende geboerte
achter te laten, dat alsdan alle die goeden van den voorsz. Daniel
van Zijl gecommen altijts gaen ende erfven souden aen die gerechte
erfgenamen van denselven Daniel, breeder blijckende bij de huwelinge
voorwaerde daervan zijnde, gepasseert voor schepenen van Oudewater
in dato den IXen in Junio anno XV ende XXII.

Zeydt dat corts nae de huwelicxse
voorwaerde ende consummatie van den huwelicke was de soen van den /
voorsz. Daniel, noch onmondigh zijnde, overleden, ende onlancx daarnaer
was mede overleden de voorsz. Daniel van Zijl, confermerende t'vorsz.
testment metter doot, achterlatend Katherijne van Zijl zijn
eenige dochter als verweerers huysvrouwe, zijn eenich erfgenaem van
alle zijne goeden, ende veel ende diverssche schoone goeden landt
erfve eeuwige erffelicke ende losrenten, gelt, silver, gemunt ende ongemunt,
juweelen, cateelen, inboel ende huysraedt ende veel insculden wel
waerdich wesende in als ten tijde van des voorsz. Daniels overlijden
over die vyftienduysent rinsguldens, alle welcke goede nae
t'overlijden van den voorsz. Daniel geaenvaert waeren geweest bij den
voochden van den verweerders huysvrouwe onder goeden duechdelicken
innenventarys ende gebracht onder die weescamer van Oudewater, ende
nae? die voorsz. Katherina van Zijl met sekere eerlicke persoenen
gewoent hadde sonder weeten ende consent van haeren voochden
ende vrunden [i.e. verwanten] den voorsz. verweerer getrout die gepoocht hadde alle
die goeden ende rentebrieven in zijnen handen te crijgen sonder
cautie souffissant te willen stellen die goeden te restitueren in gevalle
Katharina van Zijl zijn huysvrouw gebuerde te sterven sonder kinderen
oft haer kinderen weeder sonder kinderen achter te laeten.’                           

 

Dirk zei op vr, 06/02/2023 - 15:23

Wat ben jij snel Geert! Heel veel dank! Hartelijke groet, Dirk

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.