Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

deel 6

wie kan mij helpen met het transcriberen van deze aktes van vermoedelijk erfdeeling. 

voor mij is het een groot raadsel.

alvast bedankt

 

 

Reacties (4)

M.M.M. van Veen zei op vr, 09/25/2020 - 10:05

Hallo Anne, hieronder de uitgewerkte tekst van het document. Ik wilde het als Word-bestand meesturen, maar dat lukt niet. Tekst tussen haakjes kan twee dingen betekenen: of ik ben er niet zeker van, of het is een vertaling naar het hedendaags Nederlands. 

 

Een halft buijnder (= bunder), gelegen als voor int Broeck

omtrent de ondermolen, oostel(ijk) jacob stoffel Hermans

erve, suijtel(ijk) ----- westel(ijk) de

schouwleij ende noortel(ijk) de wed(uwe) ende (kris) van

adria(e)n jan peeters erve,

sijnde dese cavel vrij metter geregter heeren g(e)ijns

sonder meer,

Ende sal dese cavel in vergelijckinge van cavel-

linge ontfangen vande voors(eide) vijer (= vier) voor(kein / hein / voorheen?) van peeter

gerrits van pottel de somme van t’ negentigs gulden

eens,

 

Alsoe groot (etc) als de voors(eide) bedeelde goederen ter

plaese (= plaatse) voor(seide) gestaen, gelegen ende aftgepaelt sijn

wegen, stegen, alls van oudts et d’een den anderen d….

daer het van hoeden soude moge wesen ende

voerts (= voorts) onderhouden alle gebuerlijcke rechten,

voorts is wel expresselijck geconditioneert ende

besproocken, dat den oven die in het brouwhuijs staet

steun de twee put..n staender aen wedersijde vande

huijsinge, metter Brouwhuijs (etc) sal mogen ge(-)

bruijck worden, ende mede (tgs) sal meeten gere(-)

pareert en ondehouden worden, verders dat alle

pachten, renten in chijnssen (= cijnsen) jeder op wiens bedeelde

cavel sijn deselve sijn staende sal moeten betaelen

ende de straiten en wegen tegeris sijn aen bedeelde

landen, die het behest (beheft) mogen beplanent, sonder

nochtans de wegen daer door te mogen verhinderen

ofte beletten, Ende inden manieren bovenge(-)

schreven bedanckten partijen condividenten, malcande-

ren deser hender goederen scheijdinge en deelin(-)

ge der goederen voors(eide) remintierende ende

(st)ert hij ende dienvolgende daer van d’een op den

anderen bedeelde cavel en goederen over

ende weders over d’een to des anderen be-

hoeft met alle behoorlijcke remintiatie

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Machiel van Veen.

Geert Ouweneel zei op vr, 09/25/2020 - 12:00

Ik heb ook een transcriptie gemaakt. Er zijn wat verschillen met de inzending van Machiel van Veen.

een halff buynder, gelegen als voor int Broeck,
omtrent de oude molen, oostelijck Jacob Stoffel Hermens
erve, suytelijck ---- westelijck de
schouwley ende noortelijck de weduwe ende kinderen van
Adriaen Jan Pieters erve,
Sijnde dese cavel vrij metten gerechten heeren chijns
sonder meer.
Ende sal dese cavel in vergelijckinge van cave-
linge ontfangen van de voorsz vyer voorkinderen van Peeter
Geerits van Poppel de somme van t'negentigh gulden
eens.
Alsoo groot etc. als de voorsz. bedeelde goederen ter
plaese voorsz. gestaen, gelegen ende affgepaelt sijn,
wegen, stegen waterlaeten als van oudts en d'een den anderen
daer het van nooden soude mogen wesen ende
voerts onderhouden alle gebuerlijcke rechten,
voorts is wel expresselijck geconditioneert ende
besproocken, dat den oven die in het brouwhuys staet,
item de twee putten staende aen wedersijde van de
huysinge, metten brouwkuyl t'samen sal mogen ge-
bruyck worden ende mede t'samen sal moeten gere-
pareert en onderhouden werden, verders dat alle
pachten, renten en chijnssen ieder op weins bedeelde
cavel deselve sijn staende sal mogen betaelen
ende de straeten en wegen tegens sijn aenbedeelde
landen die het belieft mogen beplanten, sonder
nochtans de wegen daerdoor te mogen verhinderen
ofte beletten, ende inder manieren bovenge-
schreven bedanckten partijen condividenten malcande-
ren deser hender goeder scheydinge en deelin-
ge der goederen voorsz. renuntierende ende
verthijende dienvolgende daervan d'een op des
anderen bedeelde cavel en goederen over
ende weder over d'een tot des anderen be-
hoeff met alle behoorlijcke renunciatie

M.M.M. van Veen zei op vr, 09/25/2020 - 18:53

Je doet het beter dan ik, Geert. Ik heb toch weer wat geleerd.

P Dekker zei op wo, 01/03/2024 - 17:19

Dag heren, 

Ik ben het grotendeels met de tweede transcriptie eens, alleen de belendingen van de halve bunder gelegen in het Broeck omtrent de Oude Molen zou ik als volgt aangeven: oostwaarts, zuidwaarts, westwaarts en noordwaarts of zoals het in het document is vermeld: oostw., suijtw., westw.,noortw. Succes met al uw speurwerk en hulp aan anderen.

Piet Dekker

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.