Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

deel 5

wie kan mij helpen met het transcriberen van deze aktes van vermoedelijk erfdeeling. 

voor mij is het een groot raadsel.

alvast bedankt

 

 

Reacties (15)

René van Weeren zei op za, 07/04/2020 - 00:34

gelegen als voor, oostw[erts] ende westw[erts] de wed[uw]e en k[inde]ren
van Corn[elis] Beckers erve; suytw[erts] de vyer voorkinderen
van P[eete]r Geerits van Poppel mette ^erve hier jegens gedeelt^ ende noortw[erts] Bastiaen
van Poppel erve,

Item noch op een parcheel soo saeylant als weyde gen[aem]t
Den Ouden Inneem, gelegen als voor groot ontrent ander-
halft buynder, oostw[erts[] 's heeren vroente, suytw[erts] Sebastiaen
van Poppel erve, wetsw[erts] Adriaen P[eete]r Timmermans erve
en noortw[erts] 's heeren straet,

Item noch op een parcheel soo saeylant als weyde, gen[aem]t
het Hoffenberghs Heyvelt gelegen als voor, oostw[erts] ende
suytw[erts] d'erffgenaemen van Corn[elis] Adriaen Goris Canters
erve, westw[erts] de wed[uw]e en k[inde]ren van Corn[elis] Beckers erve
ende noortw[erts] de wed[uw]e en k[inde]ren van Adriaen Jan Timmer-
mans en meer andere erve,

Item noch op een parcheel saeylant, gen[aem]t den Lyntacker
groot ontrent vijff loppens[e]n gelegen als voor, oostw[erts] den
gebuerwegh, suytw[erts] en noortw[erts] Jan van Rijmenam
tot Oosterhout erve ende westw[erts] de wed[uw]e van Geerit
Jan Timmermans erve

Item noch op een parcheel saeylants groot omtrent
twee loopens[e]n gelegen als voor in de Warande, oostw[erts]
de vyer voorkinderen van P[eete]r Geerits van Poppel mette
erve hier jegens gedeelt, suytw[erts] de wed[uw]e en k[inde]ren
van Jan van den Corput erve, westw[erts] Bastiaen van
Poppel erve ende noortw[erts] 's heeren vroente,

Item noch op ee parcheel bosch groot ontrent een
halff buynder, gelegen als voor in de Reijense Bosschen
oostw[erts] d'erffegen[aemen] van Adriaen Heijblom erve, suytw[erts] de
voorsz[eyde] vyer voork[inde]ren van P[eete]r Geerits van Poppel mette
erve hier jegens gedeelt, westw[erts] de schouwley
aldaer, en moortw[erts] de wed[uw]e ende k[inde]ren van Pauwels
Vermolen erve

 

Item noch op een parhceel beemden, groot ontrent

 

René van Weeren zei op za, 07/04/2020 - 00:39

Hieronder de volledige akte, maar uit de laatste zinnen blijkt dat er nog bladen moeten volgen. Spelling wijkt iets af van de losse stukken dankzij voortschrijdend inzicht :)

 

Idem scabini* {=voor schepenen}, quamen Jan Bastiaensz van
Poppel als voight van ende over de vyer
naergelaetene onmondige voorkinderen van
P[eete]r Geeritsen van Poppel, met naemen de selve
k[inde]ren, Corn[elis], Adriaenthen, Catelijn ende Jenneken,
in sijnen eersten houwelijck verweckt aen Mariken
Bastiaen Hulsten zal[ige]r alsoo ter eenre, ende
Anthonij Jan Claes Elants als voight van ende
over de vijff naergelaetene onmondige naer-
kinderen van den voorgemelten P[eete]r Geerits van
_____
van Poppel met naemen de selve k[inde]ren, Hendrick, Nicolaes,
Mariken, Anthonij ende Jan, alsoo ter andere sijde
in sijnen tweeden houwelijck verweckt aen Elsken Jan
Claes Elants sijne naergelatene wed[uw]e alsoo ter
andere sijde, kende ende lijde de comp[aran]ten voorgen[oemt]
ieder in den naeme en q[ualitey]t als vooren, d'erffgoederen
naerbes[creve]n de voorg[enoemte]n weeskinderen aengecomen naer
doode en afflijvicheyt van van den voorgen[oemte] P[eete]r Geerits
van Poppel hennen vader zal[ige]r soo die den selven soo van
sijne ouders hadde vercregen alsmede die hij soo
van sijne oud
mette voorsz[eyde] Mariken Bastiaen Hulsten
ts[ame]n hadden aengecoft alnu onder den anderen door
tusschenstreecken van den heere schouteth ende schepe-
nen van Ghilse en Rijen, te hebben geschift, gescheyden
en geerffdeelt, in manieren als volght,

In den eersten soo is den voorgen[oemte] Jan Bastiaensz van Poppel
als voight ende then behoeve van de voorsz[eyde] vyer voor-
kinderen ter eenre, bevallen ende geerffdeelt,
Eerstel[ijck] op eene keucken ende camerken naest de
straet, metten ganck en cleyn camerken naest den
put, welcken ganck niet en sal mogen gebruyckt werden
uuytte camer ten sij met believen die in de keucken
woonen, ende den stal ende het gebint in de
schuer, naest de wed[uw]e van Corn[elis] Beckers ende
het torffhuys alles gelijck het affgepaelt ende
gestaen en gelegen is onder Ghilse tot Herven.

Item noch op een parcheel soo hoff, dries, boomgaert
als saeylant groot ts[ame]n ontrent een loopens[e]n gelegen
als voor, oostw[aerts] Hendrick Jan Goossens erve, suytw[aerts]
ende westw[aerts] de wed[uw]e ende k[inde]ren van Corn[elis] Beckers
erve ende noortw[aerts] de naerk[inde]ren van P[eete]r Geerits
van Poppel mette erve hier jegens gedeelt,

Item noch op ontrent dartigh roeden erve in den
Coolhoft gelegen als voor, oostw[aerts] Bastiaen van
_____

van Poppel erve, suytw[aerts] Henr[ick] Jan Goossens erve, westw[aerts]
de voorsz[eyde] wed[uw]e en k[inde]ren Corn[elis] Beckers erve, ende
noortw[aerts] de voorsz[eyde] naerk[inde]ren van P[eete]r Gerrits van Poppel
mette erve hier jegens gedeelt,

Item noch op een parcheel soo saeylant als weyde en
heyde gen[aem]t Den Nieuwen Inneem, groot ontrent ander-
halft buynder, gelegen als voor aen de Schans,
oostw[aerts] en noortw[aerts] de wed[uw]e en k[inde]ren Corn[elis] Beckers erve,
suytw[aerts] Adri[aen] P[eete]r Timmermans erve, ende westw[aerts]
Paulus Peymans en meer andere erve,

Item noch op een parcheel saeylants groot ontrent
vijff loopens[e]n gelegen als voor in de Broeckacker,
oostw[aerts] Sebastiaen van Poppel en meer andere erve,
suytw[aerts] 's heeren goederen aldaer, westw[aerts] de wed[uw]e ende
k[inde]ren van Corn[elis] Beckers erve ende noortw[aerts] den
gebuertwege aldaer,

Item noch op een parcheel saeylant groot ontrent twee
loopens[e]n gelegen als voor in de Warande, oostw[aerts]
Anthonij van Pelt erve, suytw[aerts] de wed[uw]e ende k[inde]ren
van Jan van den Corput erve, westw[aerts] de vijff naer-
k[inde]ren van P[eete]r Geerits van Poppel mette erve hier jegens
gedeelt en noortw[aerts] 's heeren vroente,

Item noch op een parcheel weyde groot ontrent
vijff loopens[e]n gelegen als voor onrent den ouden
dijck, oostw[aerts] ende noortw[aerts] de wed[uw]e en k[inde]ren Corn[elis]
Beckers erve, suytw[aerts] den ouden dijck ende westw[aerts]
de wed[uw]e en k[inde]ren van Peeter Vrancken erve,

Item noch op een parcheel bosschen groot ontrent een
halff b[uynde]r gelegen als voor in de Reijensche Bosschen,
oostw[aerts] de erffgen[aemen] van Adriaen Heijblom en meer an-
dere erve, suytw[aerts] d'erffgen[aemen] van Michiel Joosten erve, westw[aerts]
de schouwley aldaer ende noortw[aerts] de vijff naerk[inde]ren
van P[eete]r Geerits van Poppel mette errve hier jegens
gedeelt,
______
Ende eyndelijck noch op een parcheel beemden
groot ontrent een buynder gelegen int Ghilse Broek
op de Hooge Maede, oostw[aerts] Jan P[eete]rs de Herdt erve
ende westw[aerts] de schouwley aldaer,

Belast dese cavel, met een loopen rogge 's jaers aen den
armen tot Ghilse op het voorsz[eyde] vijffde parcheel groot
vijff loopens[e]n gelefen in de Broeckacker uuytgaende
sijnde voorts alle vrij mette gerechten heeren chijns
sonder meer,

Ende sal dese cavel in vergelijckinge van cavelinge
aen de vijff naerk[inde]ren van P[eete]r Geerits van Poppel moeten
uuytreycken en betaelen de somme van t[er] negentigh
gulden eens,

Hier tegens soo is den voors[zeyde]n Anthinij Jan Cales
Elants als voight en ten behoeve van de voors[zeyde] vijff
onmondige naerkinderen van Peeter Geerits
van Poppel ter andere sijde bevallen ende ge-
erftdeelt,
Eerstel[ijck] op eene kamer ende kelder mitsgaders
hooghvamer daer boven scheydende op de ganck
van de keucken ende op het gebint ende over-
steegh naest de straet in de schuer, op de schaeps-
koye ende brouwerije ende stoockerije met
alle de toebehoorten van dien, ende op den hoft
ende het driesken ende op het landt daer teynden
aen gelegen, gestaen en gelegen onder Ghilse te
Herven, oostw[aerts] de wed[uw]e en k[inde]ren van Adriaen
Corn[elis] Anssems erve suytw[aerts] de voorsz[eyde] vyer
voork[inde]ren van P[eete]r Geertits van Poppel mette erve
hier jegens gedeelt, westw[aerts] de wed[uw]e Corn[elis]
Beckers erve en noortw[aerts] Bastiaen van Poppel
erve,

Item noch op dartigh roeden in den Koolhoff, gelegen
_____

gelegen als voor, oostw[aerts] ende westw[aerts] de wed[uw]e en k[inde]ren
van Corn[elis] Beckers erve; suytw[aerts] de vyer voorkinderen
van P[eete]r Geerits van Poppel mette ^erve hier jegens gedeelt^ ende noortw[aerts] Bastiaen
van Poppel erve,

Item noch op een parcheel soo saeylant als weyde gen[aem]t
Den Ouden Inneem, gelegen als voor groot ontrent ander-
halft buynder, oostw[erts[] 's heeren vroente, suytw[aerts] Sebastiaen
van Poppel erve, wetsw[aerts] Adriaen P[eete]r Timmermans erve
en noortw[aerts] 's heeren straet,

Item noch op een parcheel soo saeylant als weyde, gen[aem]t
het Hoffenberghs Heyvelt gelegen als voor, oostw[aerts] ende
suytw[aerts] d'erffgenaemen van Corn[elis] Adriaen Goris Canters
erve, westw[aerts] de wed[uw]e en k[inde]ren van Corn[elis] Beckers erve
ende noortw[aerts] de wed[uw]e en k[inde]ren van Adriaen Jan Timmer-
mans en meer andere erve,

Item noch op een parcheel saeylant, gen[aem]t den Lyntacker
groot ontrent vijff loppens[e]n gelegen als voor, oostw[aerts] den
gebuerwegh, suytw[aerts] en noortw[aerts] Jan van Rijmenam
tot Oosterhout erve ende westw[aerts] de wed[uw]e van Geerit
Jan Timmermans erve

Item noch op een parcheel saeylants groot omtrent
twee loopens[e]n gelegen als voor in de Warande, oostw[aerts]
de vyer voorkinderen van P[eete]r Geerits van Poppel mette
erve hier jegens gedeelt, suytw[aerts] de wed[uw]e en k[inde]ren
van Jan van den Corput erve, westw[aerts] Bastiaen van
Poppel erve ende noortw[aerts] 's heeren vroente,

Item noch op ee parcheel bosch groot ontrent een
halff buynder, gelegen als voor in de Reijense Bosschen
oostw[aerts] d'erffegen[aemen] van Adriaen Heijblom erve, suytw[aerts] de
voorsz[eyde] vyer voork[inde]ren van P[eete]r Geerits van Poppel mette
erve hier jegens gedeelt, westw[aerts] de schouwley
aldaer, en moortw[aerts] de wed[uw]e ende k[inde]ren van Pauwels
Vermolen erve

Item noch op een parhceel beemden, groot ontrent

 

 

 

Anne zei op za, 07/04/2020 - 07:15

beste rene, mag ik je hartelijk danken, 

ik heb nog 2 bladen die bij deze akte horen, maar die krijg ik niet geupload. Zou u deze voor mij ook willen transciberen. 

Tijd dat ik dit ook onder de knie krijg.

 

mvg Anne

Anne zei op za, 07/04/2020 - 07:16

hierbij het laatste deel. 

Dank u wel 

René van Weeren zei op za, 07/04/2020 - 09:21

De laatste delen:

 

een halft buynder, gelegen als voor int Broeck
omtrent de oude molen, ootsw[aerts] Jacob Stoffel Hermens
erve, suytw[aerts] ........ westw[aerts] de
schouwley ende noortw[aerts] de wed[uw]e ende k[inde]ren van
Adriaen Jan Peeters erve,
Sijnde dese cavel vrij metten gerechten heeren chijns
sonder meer,

Ende sal dese cavel in vergelijckinge van cave-
linge ontfangen van de voorsz[eyde] vyer voork[inde]ren van Peeter
Geerits van Poppel de somme van 't negentigh gulden
eens,

Alsoo groot etc[etera] als de voorsz[eyde] bedeelde goederen ter
plaese voorsz[eyd] gestaen, gelegen ende affgepaelt sijn
wegen, stegen, ^waterlaeten^ als van oudts en d'een den anderen daer
daer het van nooden soude mogen wesen, dende
voorts is wel expresselijck geconditioneert ende
besproocken, dat den oven die in het brouwhuys staet
item de twee putten staende aen wedersijde van de
huysinge, metten brouwhuys t[e]s[ame]n sal mogen ge-
bruyck worden, ende mede t[e]s[ame]n sal moeten gere-
pareert en onderhouden werden, verders dat alle
pachten, renten en chijnssen ieder op wiens bedeelde
cavel sijn deselve sijn staende sal moeten betaelen.
Ende de straeten en wegen tegens sijn aenbedeelde
landen, die het belieft mogen beplanten, sonder
nochtans der wegen daer door te mogen verhinderen
ofte beletten. Ende in der manieren bovenge-
schreven bedanckten partijen condividenten, malcande-
ren deser hender goeder scheydinge en deelin-
ge der goederen voors[eyd] reuntierende ende
verthijende dienvolge daer van d'een op des
anderen bedeelde cavelen en goederen over
ende weder over d'een tot des anderen be-
hoeft met alle behoorlijcke renuntiatie
________
ende verthijenisse in forma, naer den rechten van den
Landen, soo dat behoort, actum in de Vestcamer ter
Secretarye van Breda op huyden XVen februarii XVIIc
en vyer,
[getekend: Jan Aernouts]
[getekend: + Dit is 't hantmerck van Adriaen Jan Timmermans]
[marge links: hieraf copye / noch extract]

Idem scabini. Quam Joost Corn[elis] Andriessen voor
sijn selve, ende Jan Andriessen van Ghils als voight
ende Corstiaen P[eete]r Mutsaerts als toesiender van en
over de onmondige naergelaetene d[ocht]r van Adriaen
Corn[elis] Andriessen met naemen de selve d[ochte]r Jenneken,
kede ende lijden de comp[aran]ten voorgen[oem]t ieder in den
naeme en q[ualitey]t als voor, dat sij vercoft hebben aen
P[eete]r Huybrechts van Enschot en IJffken P[eete] Bernaert
Claessen echteluyden een parcheel weyde gen[aem]t
Het Blocxken groot ontrent een halft buynder
ofte etc[etera] gelegen is onder Ghilse tot Hoilten, oostw[aerts]
den Lameydijck aldaer, suytw[aerts] en westw[aerts] Jacob
Stoffel Hermens erve en noortw[aerts] 's heeren beemden
aldaer, de vercooperen aengecomen van Cornelis
Andriessen hennen vader en grootvader zal[iger] was
soo de comp[aran]ten verclaerden, te vrijden en metten
gerechten heeren chijns daer jaerlijcx etc[etera] gevest den
voorsz[eyde] van Enshot tam pro se quam pro uxore
sua praedicta, actum ut supra
{zowel voor zichzelf als voor zijn voornoemde echtgenote, gedaan als boven}

den loop is 125-0-
aff
voor strijckgelt 3-3
wijncoop 1-16-12
intrest 3-2-8

8-3-4 8-3-4
rest 116-16-12

waer van den 40en pen[ningh] is bel[as]t met 2 pond 18 st[uyver]s 8 pen[ninghen] bij
quitt[antie] in date 12en feb[ruarii] 1704

[getekend: Jan Aernouts]
[getekend: + Dit is 't handtmerck van Adriaen Jan Timmermans]

In grossata, 1704

Anne zei op za, 07/04/2020 - 16:57

SUPER VEEL DANK!

Anne zei op zo, 07/19/2020 - 12:01

hoi Rene, mag ik je nog om een gunst vragen?

Deze erfverdeling. ik kom er niet uit en je had me zo fijn geholpen de laatste keer.

bedankt 

Anne zei op zo, 07/19/2020 - 12:02

deel 2

Anne zei op zo, 07/19/2020 - 12:02

deel 3

Anne zei op zo, 07/19/2020 - 12:02

deel 4 

René van Weeren zei op ma, 07/20/2020 - 18:32

Ik kan de tekst helemaal links niet echt thuisbrengen, is dit wellicht een deel van een naam op de voorafgaande bladzijde {sabeth Outens}?

 

Voor de rest":

 

Li-marge

{}
Quam Peeter/ Cornelis van/ Poppel, denwelcke/ bekenden ende/ verclaerden dat/ de tweehondert/ guldens, hem uyt/ craghte van de/ nevenstaande/ contracte voor/ huwelijck goet/ competeerende,/ door sijnen vader/ Cornelis van/ Poppel aan hem/ ten vollen sijn/ voldaen ende/ betaalt, sulcx/ dat hij dien-/ aangaande geene/ de minste pretentien/ tot laste van sijnen/ gemelten vader/ heeft te pretendee-/ ren. Actum den/ 6e october 1746,/ present Peeter de/ With ende Dirck/ de Vries, schepe-/ nen in Gilze/ ende Rijen.

{ondertekening
dit hant + mercq stelt/ Peeter Corn[elis] van Poppel,/ verclaart niet anders/ te connen schrijven
P: de With
D: de Vries
Quod attestor /N: v: Corput/ ges[woren] clerq

Quam Evaert Cornelis van Poppel, den welcke bekende ende
verclaerden dat de tweehondert guldens, hem uyt cragte
van de nevenstaende contracte voor huwelijx goed en[de] te
______
competeerdende/ door sijnen schoon-/ moeder Catharina/ Jacobus Paulussen,/ weduwe van Cornelis
Peeter Geerts van/ Poppel, aen hem/ ten vollen sijn/ voldaen ende betaelt,/ sulcx dat hij dien-
aangaende geene/ de minste preten-/ tien tot laste/ van sijne gem[elte]/ schoonmoeder/
heeft te pretendeeren./ Actum den 25e/ april 1752, present/ Heijliger Janssen/ ende Cornelis
Anssems, schepenen/ in Gilze ende/ Rijen
{getekend
Evert van Poppel
H: Janssen
C: Anssems
Quod attestor /N: v: Corput/ gesw[oren] clerq


Compareerde voor Jan Arnouts, ende Pieter van
Pelt, schepenen in de heerlijckheyt van Gilze
ende Rijen, Corn[eli]s Peeter Gerrits van Poppel,
weduwenaer van wijlen Elisabeth Peeter
van Eeckeren ter eenre, ende Gerrit
van Heeswijck als voogt, ende Geeraert
Peeter van Poppel als toesiender van de
twee onmondige weeskinderen van wijlen de
voorsz[eyde] Elisabeth van Eeckeren, daer den
eerste comparant den vader aff is, in die
qualiteyt ter andere zijde, dewelcke
bekenden en[de] verclaerden, naer voorgaenden
gedanen overslagh van schulden ende
weerschulden, in plaatse van te leveren
staat en[de] inventaris (: dat vooght ende
toesiender niet heeft goedt gedaght) met
malcanderen in minnen en[de] vrientschap
overcomen, verdragen en[de] veraccordeert
te sijn, annopende de erffelijcke haaff,
meubelaire goederen, bij de voorn[oemde] Elisabeth
naergelaten ende metter doodt ontruympt,
alsmede het opbrengen, onderhouden, ende
alimentern van de voorsz[eyde] twee kinderen,
ende dat in voegen, formen, en[de] maniereb
naarbes[zeyt] volgende, dat's te weten
dat den eersten comparant sijne voorsz[eyde]
twee kinderen sal moeten opbrengen,
onderhouden en[de] alimenteren, in cost en[de]
____
dranck, cleedinge, ende reedinge, van linden
ende wollen, eerlicjk ende tamelijck
naer sijnen staet, sieck ende gesondt,
daer voor te lieve ende te leede
te moeten gaen, sal deselve sijne kinderen
oock moeten laaten leeren leesen, ende
schrijven, daer sij hen schier oft morgen
mede sullen connen behelpen, alsmede
een ambaght te laaten leeren, daer sij
toe bequaem ende de meesten sin sullen
hebben, ende de selver verdere in de
vreese des Heeren op te brengen, ende
t'onderwijlen zooals eenen goeden ende
getrouwen vader sijne kinderen schuldigh
en[de] gehouden is te doen, ende dat alles
tot der tijdt en[de] wijle toe, totdat de-
selve kinderen sullen sijn gecomen tot den
houwelijcken ofte anderen geapprobeerden
staat, ende, tot den voorsz[eyden] huwelijcken
ofte anderen geapprobeerden staat
gecomen zijnde, zal alsdan aan yder
kindt moeten uytreycken, voldoen
ende betalen eene zomme van twee-
hondert guldens eens voor huwelijcx-
goet, hetwelcke van 't eene kindt
sal versterven ende devolveren op d'andere,
ende oft het quame te geburen dat de
gemelte twee kinderen beyde quame te
_______
overlijden voor haren vader, zonder alvorens
tot huwelijcken ofte anderen geapprobeerden
staat gecomen sijnde, soo sulle de voorsz[eyde]
vierhindert gulden verdeelt en[de]
genoten, voor de eene helfte bij haren
vader, eersten comparant in desen # ende

#
ofte wel bij sijne
jegenwoordighe huysvrouw v[oornoemt], met
name Catharina
Jacobus Paulussen

d'andere helft bij de naeste vrienden
van der kinderen moeder sa[lig]er, die den voorsz[eyde]
eersten comparant in sulcken gevallen
aen deselve vrienden binnen ses weecken
naer het laest stervende kint sal moeten
uytreycken en[de] betalen, ende wat belangt
de begraaffenisse van alsulcke kint ofte
kinderen, sal den gemelte eersten
comparant tot sijnen costen moeten
laaten doen, zonder daer voor iets
in reeckeninge te mogen brengen, waer-
tegens den meergemelte vader, eersten
comparant in desen sal hebben ende
behouden allen de haaff en[de] meubelaire
goederen, actien, schulden en[de] crediten,
gelt, goudt, silver, gemunt ende
ongemunt, bij der kinderen moeder sal[ige]r
naergelaten ende metter doodt ontruymt,
geene uytgesondert, mitsgaders de
jaerlijcxe baten, proffijten, en[de] usuvructen
van alle de erffgoederen, bij der kinderen
moeder za[lige]r naergelaten en[de] metter doodt
ontruympt, mede geene van dien uytgesondert,
_____
omme daer mede te doen soo als sijnen raede
gedragen sal, ende dat sijn leven lanck
geduerende, ende alsoo den meergeseyden
eersten comparant wederom is hertrouwt
met Catharina Jacobus Paulussen, so is
geconditioneert dat oft het quame te
gebeuren, dat hij eersten comparant voor
sijne vvorsz[eyde] huysvrouwe quam afflijvigh
te werden, dat in sulcken gevalle de
jaerlijcxe baten en[de] proffijten van de voorsz[eyde]
erffgoederen sullen mogen werden genoten
ende geproffiteert bij de voorn[oempte] Catharina
Jacobus Paulussen, mede haer leven lanck
geduerende, ende dat zonder tegenseggen
van ymanden, zodner de voorsz[eyde] erffgoederen
te mogen belasten, beswaren, vertieren
ofte veralineren. Item is geconditioneert
emde ondersproocken dat den meergenoemden
eersten comparant in desen sal moeten
voldoen en[de] betaalen allen de lastige
en[de] onproffijtelijcke schulden desen
sterffhuysen concernerende, ende dat
sonder last ende becrooy van de voorsz[eyde]
twee kunderen, mitsgaders de jaerlijcxe
lasten, tauxen en[de] contributien, alsmede
paghten, renten en[de] cijnssen op de voorsz[eyde]
erffgoederen uytgaende, ende dat mede
zonder last ende becrooy van de voorn[oempte]
kinderen. Item is nogh gecponditioneert
______
dat den meergemelten eerste comparandt
de huysinge, schuere, koyen etc[etera] wel sal moeten
onderhouden in behoorlijcke reparatie
soo des behoort. Item is alnogh gecondi-
tioneert en[de] ondersproocken dat ofte
het quame te gebueren dat de voorsz[eyde]
twee kinderen bij hennen vader, ofte-
wel bij henne tgenwoordige sto=ieffmoeder
qualijck wierde mishandelt, ofte getrai-
teerdt, soo sal het vooght en[de] toesiender
vrijstaen soodanigh kint ofte kinderen
van hen aff te halen en[de] tot cost ende
last van hem, eersten comparant, op een
ander mogen besteeden, renuntierende
ende vertijende vooght en[de] toesiender
van de voorsz[eyde] haaff en[de] meubelaire goederen,
actien, schulden en[de] crediten, geldt, gout en[de]
mitsgaders van de jaerlijcxe baten,
proffijten en[de] usuvructen van de erffgoederen
zooals voorsz[eyt] staat, met behoorlijcke
renunchiatie en[de] verthijenisse in forma
requisita, maakende den eersten
comparant daervan van stonden
aen absoluyt heer en[de] meester, omme
daermede te doen sooals sijnen
goeden raedt gedragen sal, 'tgeene
_______
voorscreven staat etc[etera], beloovende etc[etera],
verbindende etc[etera], ende verclaerden
vooght ende toesiender hierinne gedaan,
gesoght ende gehandelt te hebben
tot het meeste proffijt ende voordeel
van de voorsz[eyde] weesen, volgens den
eedt daeromme bij hen op heeden
gedaen. Aldus gedaen, gepasseert ende
gerenunchieert ter goeder trouwen op den
eersten van de maendt junii seventien-
hondert en[de] vijffthien. T'oirconden etc[etera].

{Getekend
J: Aernouts
P. van Pelt 1715

Mij present als gesworen clerq
N: v: Corput}

Peter Kuijpers zei op di, 03/02/2021 - 21:07

Dag Anne,

Ik begrijp dat je zeer geïnteresseerd bent in de geschiedenis van de 'van Poppel' uit Gilze; ik heb daarvan heel veel uitgezocht. Als je interesse hebt?

Katherine zei op di, 03/02/2021 - 21:10

Zeer zeker, hoe komt het zo? 
Wat is uw e-mailadres dan leg ik het uit. Gr 
 

Katherine zei op di, 03/02/2021 - 22:15

Kunt u mij een e-mailtje sturen dan hoop ik dat u mij kan helpen. 
mvg 

katherinevpoppel@hotmail.com 

Ron zei op wo, 12/22/2021 - 08:12

Is er bij een van u ook meer bekend van de families Bacx uit Gilze?

Dan houd ik me aanbevolen.

Groeten Ron

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.