Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

deel 4

wie kan mij helpen met het transcriberen van deze aktes van vermoedelijk erfdeeling. 

voor mij is het een groot raadsel.

alvast bedankt

 

 

Reacties (1)

René van Weeren zei op za, 07/04/2020 - 00:16

Ende eyndelijck noch op een parcheel beemden
groot ontrent een buynder gelegen int Ghilse Broek
op de Hooge Maede, oostw[erts] Jan P[eete]rs de Herdt erve
ende westw[erts] de schouwley aldaer,

Belast dese cavel, met een loopen rogge 's jaers aen den
armen tot Ghilse op het voorsz[eyde] vijffde parcheel groot
vijff loopens[e]n gelefen in de Broeckacker uuytgaende
sijnde voorts alle vrij mette gerechten heeren chijns
sonder meer,

Ende sal dese cavel in vergelijckinge van cavelinge
aen de vijff naerk[inde]ren van P[eete]r Geerits van Poppel moeten
uuytreycken en betaelen de somme van t[er] negentigh
gulden eens,

Hier tegens soo is den voors[zeyde]n Anthinij Jan Cales
Elants als voight en ten behoeve van de voors[zeyde] vijff
onmondige naerkinderen van Peeter Geerits
van Poppel ter andere sijde bevallen ende ge-
erftdeelt,
Eerstel[ijck] op eene kamer ende kelder mitsgaders
hooghvamer daer boven scheydende op de ganck
van de keucken ende op het gebint ende over-
steegh naest de straet in de schuer, op de schaeps-
koye ende brouwerije ende stoockerije met
alle de toebehoorten van dien, ende op den hoft
ende het driesken ende op het landt daer teynden
aen gelegen, gestaen en gelegen onder Ghilse te
Herven, oostw[erts] de wed[uw]e en k[inde]ren van Adriaen
Corn[elis] Anssems erve suytw[erts] de voorsz[eyde] vyer
voork[inde]ren van P[eete]r Geertits van Poppel mette erve
hier jegens gedeelt, westw[erts] de wed[uw]e Corn[elis]
Beckers erve en noortw[erts] Bastiaen van Poppel
erve,

Item noch op dartigh roeden in den Koolhoff, gelegen

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.