Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

De laatste restjes van een testament uit 1634

Wie kan helpen de laatste restjes aan te vullen (en eventuele fouten corrigeren)? Onderstaande heb ik er uit kunnen destilleren:

 

In den Name der Heijliger Drievuldigheit, 

amen. Inden jare van der geboorte ons here 1634 den tweede 

dag julij omtrent …..

… impererende de hooggeborende doorlugtige Vorst

Ferdinandus bij der gratie God den … …. Roomsche

vandien name uijt wij …. sijner mayesteijts

Compareerden voor mij Pieter Carelsz publicq

Notaris bij den provinciale hove in Hollant op nominatie

der Stat Amsterdam geadmitteert binnen der selver

Stede residerende ende der getuigen naer genoemt in

eijgener persoins Jacob Willemsz ligterman ende 

Neeltje Pieters Boot, egte man ende wijf, poorters deser

voorsz Stede mij Notaris wel bekent beijde kloek ende

gesont van lighamen gaende ende staende, hen verstant

memorie ende sprake als ’t uitwendelijk gebleek wel

hebbende ende volkomentlijk gebruikmakende etc. Welke

overdenkende de brosheijt des mensselijken levens de

gewisheijt des doots ende d’onsekerheijt vanden ure

vandien willende derhalven onvoorsienelijke stont des

doots voorkomen met dispositie van hen tijdelijke goederen

hebben vrije wille met rijpe deliberatie ende

voorbedagte gemoede so sij verklaerden geordonneert

gemaect ende gedaen beschrijven mutuele testament

ende uiterste wille inder manieren hier naer volgens

….. …. … inde onbegrijpelijke

barmhertigheijt Godes ende de lighames de

Christelijke begravinge hebben onder alle navolgende

limitatie in alle hen goederen roerende onroerende presentie, 

toekoemende, actien ende geregtigheijden daer ….

sij eningsints magt hebben te disponeren geen uitgesondert

bij aldus sij komen te sterven sonder kint of kinderen bij 

malkanderen geprocreeert in leven nalaten, tot hen enige en

universale erfgenaem genomineert ende geinstitueert

gelijk zij .. institueerden ende nomineerden mits deser

reciprocie ene d’andere d’eerst overlijdende de langstlevende

van hen beijder ten respecte was d’egtelijke liefde ende goede

affectie die sij elk[gat]dere sijn toedragende insulkervoege

dat de selve lanxtlevende terstont nades doot vandien 

eerste ende gebrekene der kint of kinderen, alle de voorsz\

 

goederen met volle regt van institutie ende uit eijgener

aucthoriteijt sonder enige of solemniteijt van 

regt of regteren sal moen aanvaerden …. en ….

behoudens met uitdruckelijke magt om d’selve te mogen verkopen,

verhandelen ende … .. eerlijk ende te

leven, ende alle…. daermede te doen sijne ofte hare

goede geliefte gelijk een met sijn vrij en

sonder oppositie ofte contraventie van iemant, schoon de 

selve langstlevende .. hij het of niet. Behoudelijke

ende met dese conditie nogtans wat goedere ter …

doot was hen beijden onverteert ende niet ….

…… dat d’selve dan regt ….

sullen gaen ende … ten wedersijden van hen

testateurs … … die .. gemeenlants regt

…. sijn: ende andere heft vande ….

heeft sij gewilt ende ordonneert dat was de

selve d’ene …. sullen hebben ende ….

de gemene huis armen tot Amsterveen uit goede 

genegenheijt tot d’selve ende vand’andere helft

’t ene geregt derdendeel en de kinderen van Pieter

Pietersz Boot haere outste broeder …, 

…… bij representatie gelijke 

derde .. ’t enige magelaten kint van Huibert Pietersz 

Boot ook haer broeder was, ende … alsdan in ’t leven is

of derselfs (?) wettige lijfs erven in de …. : maer dan overlede

sijnde sonder mette geboorte natelaten, heeft sij

testatrice gewilt dat derselves deel mede sal geef

ende genoten werden bij de voorsz huis arme tot Amsterveen

ende ’t resterende derdendeel an Dignum Willemsz

haer jegenwoordige mans broeder, of hem ….

sijne kinderen, die in …. sijnde, an sijne

andere geregten erfgenamen ten respecte vande

veelvoudige vruntschap (?) ende weldaded die sij ….

verklarende van hem te …. Oversulx (?) Henrik

Pietersz Boot haer broeder met voorbedagte worden

uit hare natelaten erffenisse …. ende uit

sluitende …. [gat in akte]nante ….  motiven haer gemoet

moverende. Sonder dat de lanxtlevende van hen

beijden gehouden sal sijn, of geconvingeert (?) mogen werden\

 

tot …. iemant ter werelt staet …..

inventaris der goederen te leveren nog enige ….

bewijs reliqua te doen: veel …..

te stellen of andere ………..

nog meeste al ’t selve wel expresselijk verbiedende en

elkandere daervan ontlastende mits Altgeen

…. verklaerden sij …. te wesen hen

mutuele testament  ende uiterste wille ’t welk sij

begeerden ’t sij in kragte van alsulx codicil ….

des doots onder den levenden ofte als enige …. laetste

dispositie soot selve alderbest ende vastelinxt (?) bestane

mag onverbrekelijk van waerden gehouden te werden

en volkomen effect van den meesten tot te

minsten artijtule (?) toe Ofschoon alle ….

na regten gerequireert hier in niet …..

ware ende niettegenstaende enige municipale

wetten statuten keuren en ordonnantie of ….

van dese of andere lande stede ende ….

contrarie de regulerende mits desen

….. voorts hier van bij mij Notaris

gemaekt ende gelevert te werden …..

openbae in behoorlijken forma. Gedaen binnen

Amsterdam ten woonstede mijns Notarijtere presentie

van Cornelis Pietersz en Claesz 

Burgers der selver Stede als geloofwaerdige

getuigen hier over gestaen sonder versogt en 

…. ….

ende mij Notaris mede geteijkent hebben

 

[getekend]

Jacob Willemsz

Neeltien Pieters Boot

Cornelis Pietersz

Claesz

Pieter Carelsz, N.P.

 

 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 08/07/2020 - 12:24

In den name der Heyliger Drievuldigheit
amen. In den jare van der geboorte ons Heren 1634, den tweden
dag July, omtrent ten negen uren voor den noen, ter tweder
indictie impererende de hooggeboren ende doorlugtigen vorst
Ferdinandus, bij der gratie Godes tweden Roomssen keyser
van dier name int vijftiende jaer sijner mayesteyts
electie, compareerden voor mij Pieter Carels, openbaer
notaris, bij den provincialen Hove in Hollant op nominatie
der stat Amsterdam geadmitteert, binnen derselver
stede residerende ende den getuygen naergenoemt, in
eygener personen Jacob Willemsz Ligterman ende
Neeltje Pieters Boot, egteman ende wijf, poorters deser
voorsz. stede, mij notario wel bekent, beyde kloek ende
gesont van lighamen, gaende ende staende, hen verstant,
memorie ende sprake, als t'uiterlijck gebleek, wel
hebbende ende volkomentlijk gebruikende, d'welke,
overdenkende de brosheyt des mensselijken levens, de
gewisheyt des doots ende d'onsekerheyt van den ure
vandien, willende derhalven d'onvoorsienelijke stont des
doots voorkomen met dispositie van hen tijdelijke goederen,
hebben uit vrije wille, met rijpe deliberatie ende
voorbedagten gemoede, so sij verklaerden, geordonneert,
gemaect ende gedaen beschrijven hen mutuele testament
ende uiterste wille in der manieren hiernaer volgende.
Eerst bevelende hen sielen in de onbegrijpelijke
barmhertigheyt Godes, ende de lighamen de
Christelijke begravinge, hebben onder de navolgende
limitatie in alle hen goederen, roerende, onroerende, presente,
toekomende, actien ende geregtigheyden, daervan
sij enigsints magt hebben te disponeren, geen uitgesondert,
bijaldien sij komen te sterven sonder kint of kinderen bij
malkanderen geprocreeert in leven na te laten tot hen enige ende
univcersale erfgenaem genomineert ende geinstitueert,
gelijck zijluyden institueerden ende nomineerden mits desen
reciproce d'ene d'andere, d'eerst overlijdende de lanxtlevende
van hen beyden, ten respecte van d'egtelijke liefde ende goede
affectie die sij elkanderen sijn toedragende, in sulker voegen
dat deselve lanxtlevende terstont na den doot van den
eersten ende gebreke der kint of kinderen alle de voorsz. /
goederen met volle regt van institutie ende mit eygener
aucthoriteyt sonder enige inimissie of solemniteyt van
regt of regteren sal mogen anvaerden, gerustelijk en vredelijk
behouden, met uitdruckelijke magt om d'selve te mogen verkopen,
verhandelen ende alieneren om eerlijk ende bequaem te
leven, ende allessints daermede te doen sijne ofte hare
goede geliefte, gelijck een iegelijk met sijn vrij eygen vermag,
sonder oppositie ofte contravantie van iemant, schoon de-
selve lanxtlevende weder hylict of niet, behoudelijk
ende met dese conditie nogtans wat goederen ter lester
doot van hen beyden onverteert ende niet gealieneert
geraken in wesen over te blijven, dat d'selve dan regt deur-
geklooft sullen werden, gaen ende erven ten wedersijden van hen
testateurs half ende half, t'weten d'ene helft an sijn
testateurs bloetvrunden die dan nae 't gemeenelants regt
daertoe geraect sijn, ende d'andere helft van de testatrcie
heeft sij gewilt ende ordonneert mits desen dat van de-
selve d'ene geregte helfte sullen hebben ende genieten
de gemene huisarmen tot Amsterveen uit goede
genegentheyt tot d'selve, ende van d'andere helft
t'ene geregt derdendeel an de kinderen van Pieter
Pietersz Boot, haer outste broeder zaliger, of die gebrekende
derselver wettige descendenten bij representatie, gelijke
derde an t'enige nagelaten kint van Huibert Pietersz
Boot, ook haer broeder was, indien't alsdan in t'leven is,
of desselfs wettige lijfs erven in de plaets, maer dan overleden
sijnde sonder wettelijke geboorte na te laten, heeft sij
testatrice gewilt dat desselves deel mede sal geërft
ende genoten werden bij de voorsz. huisarmen tot Amsterveen,
ende t'resterende derdendeel an Dingnum Willemsz,
haer jegenwoordige mans broeder, of hem gebrekende,
sijne kinderen, die mede niet in wesen sijnde, an sijne
andere geregte erfgenamen ten respecte van de
veelvoudige vruntschap ende weldaden die sij testatri-
ce verklaerde van hem te genieten, oversulx Henrick
Pietersz Boot, haer broeder, met voorbedagten rade
uit haer na te laten erffenisse secluderende ende uit-
sluitende om pregnante redenen ende motiven haer gemoet
daertoe moverende, sonder dat de lanxtlevende van hen
beyden gehouden sal sijn of geconstringeert mogen werden /
tot dien fyne an iemant ter werelt enige staet t'openen,
inventaris der goederen te leveren, nog enige rekeninge,
bewijs ende reliqua te doen, veel weyniger enige cautie
te stellen of andere versekeringe te presteren in t'minst
nog meeste al t'selve wel expresselijk verbiendende ende
elkanderen daervan ontlastende mits desen. Al t'geen
voorsz. staet verklaerden sij testateurs te wesen hen
mutuele testament ende uiterste wille, twelck sij
begeerden, 't sij in kragte van alsulx, codicil, gifte ter cause
des doots onder den levenden, ofte als enige andere laetste
dispostitie soo t'selve alderbest ende vastelixt bestaen
mag, onverbrekelijk van waerden gehouden te werden
ende vokomen effect te sorteren van den meesten totten
minsten articule toe, ofschoon alle solemniteyten
na regten gerequireert hierin niet geobserveert en
waren ende niettegenstaende enig municipale
wetten, statuten, keuren ende ordonnantien of usantien
van dese of andere landen, steden ende plaetsen ter
contrarie dicterende, d'selve dergulerende mits desen.
Versoekende voorts hiervan bij mij notario
gemaect ende gelevert te werden instrument
openbaer in behoorlijker forma. Gedaen binnen
Amsterdam ten woonstede mijns notary ter presentie
van Cornelis Pietersz ende D(irc)? Claesz,
burgers derselver stede als geloofwaerdige
getuigen hierover gestaen, sonderlinge versogt ende
gebeden, die den minute deses neffens de testateurs
ende mij notaris mede getykent hebben.
Jacob Willmens
Neeltien Pieters Boot
C. Pietersz
D. Claasz
P. Carelsze n.p.

Jan T. zei op vr, 08/07/2020 - 13:11

Fantastisch, Geert, hartelijk dank! Die laatste restjes maken het verhaal net weer iets begrijpelijker.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.