Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

De erfgenamen proberen ƒ70,- te ontvangen van de VOC, 1649

Johan Staell de jong is als adelborst naar de Oost vertrokken en daar overleden. Zijn erfgenamen (vader, broers en zwager? Lambert Visscher) hopen nog ƒ70 van de VOC te ontvangen. Kan iemand helpen de tekst te vertalen? Hartelijk dank!

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 01/22/2021 - 19:04

p huyden den 9en January 1649
compareeden voor mij onderschreven
notatio s'Hoofts van Utrecht d'eersame
Gerrit Staell als vader van Johan
staell de jonge, voor vier jaeren als
adelborst affgevaeren is ten dienste
van E.E. heeren bewinthebberen
van den Oost Indische compagnie naer
Oost Indien met het schip de Voogel-
struys, item Evert Staell ende Johan
Staell als broeders midtsgaders Coenraet
Cuyper als man ende voocht van Geertruydt
Staell, broeders ende suster van Johan
Stael voornt. ende sij comparanten haer
mits desen sterckmaeckende ende de rato
caverende voor het onmundige kint
van Willem Staell haeren overleedenen
broeder, en alsucx universeele erffgenamen
van voorn. Johan Staell, hunnen soon ende broeder
respective, deser werelt op Batavia overleeden
den 20 February 1647, constitueerden sij comparanten in de
voorsz. qualiteyten gesaemenderhant ende
maeckten machtich specialijck in crachte
deses den eersamen Lambert Visscher,
borger tot Amsterdam, omme
uyt hun comparanten naeme daer en soo des
gebruyckelijck is van den gemelte heeren
bewinthebberen der Oost Indische
compagnie te eysschen ende te ontfangen
de somme van tseventich gulden min off meer /
sulcx Jan Gerritsz Stael de jonge zaliger
te goede gelaeten heeft ende hem per reste
van sijne gaiges was competerende, daervan
quitantie te passeeren ende voorts omme
alles te verrichten wesch sijnen goeden raedt
gedragen sall off zij comparanten allomme
present sijnde souden konnen ofte mogen
doen, beloovende sij comparanten de rato onder
verbant als na rechten, ende versochten hier-
van acte, dewelcke is dese. Aldus gedaen
t' Utrecht ten comptoire mijns notaris,
staende aen't oude kerckhoff, ter
presentie van Henrick Brinckhoff ende Simon
van den Aellpoel, clercquen mijns notary
als getuygen hiertoe versocht, die
dese mette comparanten ende mij notario
onderteckent hebben ten jare ende dage voorsz.
Gherrit Staele
Evert Stael
Jan Stael
Konraedt Kuiper
H. Brinckhoff
S. Aepoel 1649
Henr. Ruysche 1649 nots.

Maarten Visser zei op za, 01/23/2021 - 21:18

Beste Geert, hartelijk dank. Wat een bijzonder verhaal!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.