Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Cornelis sone goijaert van Alem 2

dit is 2 van 4

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op ma, 01/16/2023 - 08:53

Janneken sijne huysvrouwe, te samen verwect,
het kynsgedeelt ende alle't gedeelt hem Peeteren
Luycassen vanwegen der voersz. Geertruyt sijne
husyvrouwe, soo hij verclaerde, competerende,
in alle de gronden van erven ende landerijen,
gelegen onder de prochie van Litteys ende
daeromtrent, gelijck tselve kynsgedeelte (als
wesende d'eene helft) op de voorsz. Geertruyt
bij successie is gedevolveert) door afflijvicheyt
van haer ouders voorn., in alle de voorsz. goederen
bij deselve haer ouders aftergelaeten, egeene
van deselve goederen uutgesceyden, heeft hij
wittelick ende erffelick opgedraegen ende
overgegeven mitz desen Cornelissen, sone
wijlen Goyaerts Adriaenssen van Alem, te-
samen met den alingen rechte hem poorteren
ende sijne voorsz. huysvrouwe competerende,
in allen ende een yegelicke de scepenebrieven
ende andere besceden hiervan mentionerende,
et effecturende, gelovende de voorsz. Peeter opdrae-
gere super omnia et habenda ratam servare omnes
obligationem et impetitionem ex parte sui et dicte sine
uxoris deponerum, in sulcken verstande dat de
voorn. Cornelis heeft aengenomen, gelijck
hij aenneemt mitz desen, voortaen naer
advenant het voorsz. kynsgedeelte der voorn.
Geertruyt, hieruut te vergelden alsulcke
renten, chijnsen ende pachten, mitsgaders
ten eeuwigen dagen te repareren, maken ende
onderhouden soe veele Maesdijx als met
recht daeruut staen te vergelden, ende /

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.