Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Cornelis sone Goijaert Adriaens van Alem

Beste,

Wie o wie kan mij helpen dit volledig te ontcijferen.

Het is voor mij allemaal stukjes en beetje, dus geen compleet verhaal

https://denboschpubliek.hosting.deventit.net/detail.php?nav_id=0-1&index=12&imgid=1265420637&id=1265420635

Alvast bij voorbaat dank.

Groet, Sjacko

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 05/15/2024 - 20:42

Het Latijn is maar een gok.

Cornelis zoone Goyaert Adriaan Alem,
alias genoempt Den Romeyn, soldaet,
onder de compagnie van capiteyn
Adriaen van Olmen, garnisoen houdende
binnen deser stadt, huys, hoff
ende boogaert, met den rechten ende
toebehoorten vandyen, gestaen ende
gelegen onder die heerlicheyt van Alem
voorsz., ter plaetze genoempt den
Vrijthoff, tusschen erfenisse
Claes Jan Adriaens zuytwaerts ex
uno, ende tusschen erve der erffgenamen
van den graefhoff noortwaerts
ex alio, streckende metten eenen eynde
opte gemeyne straet oostwaerts,
ende metten anderen eynde aen
erffenisse jonckheer Gijsberts
Pieck, genoempt de Nieuwe Wey
westwaerts, in alsulcker vuegen
ende grooten deselver ter plaetse
voorsz. gestaen ende gelegen zijn
ende hij Cornelis tegen Otto Jan Otten /
bij coope ende opdrachte vercregen heeft
gehadt, soo hij verclaerde, heeft hij wittelick
ende erffelick vercoft ende vercoopt
mist desen Adriaen Goertssen
van Alem, an eodem Adrianorh et
effes etc. geloevende die voorsz.
vercooper super omnia et qua waram omnes
... et impelitionem de povere, uutgenoemen
ses stuvyers ende drye oirt grontchijns
aen den abt van St. Truyen als heere
van Alem, eenen erffelicken pacht
van drye balen terwen aen den heyligen geest
tot Alem voorsz. jaerlicx van
rechtswegen daeruut te vergelden staende,
ende daertoe den laste van hiertoe te
moeten onderhouden thien voeten Maesdijcx
in den dijck tot Alem tusschen dijck
Claes Jan Adriaens bendenaest
ende tusschen Arien Jan Ariens bovenaest,
mitsgaders eenen halven vadem Maesdijcx
in den dijck tot Maren tegens
Palerssteegh tusschen dijck Claes
Jan Adriaens voorsz. benedenaest ende
tusschen dijck Faes Matheeusz bovenaest,
welcke voorsz. parcheelen van Maesdijcken
die voorsz. Adriaen Goertssen van
nu voirtsaen alsoo sall maecken ende
onderhouden ten eeuwighen daeghen, /
dat den voorsz. Cornelis Goerts noch
zijne goederen erffgenamen ende
naercomelingen ter oorsaecke vandyen
egeenen schaede, hynder noch molestatie
en sullen overcoemen in eenigerhande
manieren, gelijck die voorsz.
Adriaen Goertsen dat oyck oepentelick
heeft beleden ende belient ende den
voorn. Cornelissen Goerts super
omnia et qua wederomme gelooft.
Testes Broeckhoeven et Doyen Braecken,
datum 6e Novembris anno 1624.

 

Sjacko Romeijnders zei op wo, 05/15/2024 - 21:39

Geert,

hartstikke bedankt voor deze transcriptie.

zo zijn er nog verschillende waar ik geheel niet uit kom. 

groet, Sjacko Romeijnders

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.