Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Cornelis Louirsz Croon/Geertie Jans notarial document 24 October 1684

Hi:

 

When it is convenient, I would really appreciate it if someone could transcribe this record from 1684.

 

Thanks so very much.

 

Steve

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 04/30/2022 - 18:17

Op huyden den 24 October anno 1684,
compareerde voor ons ondergeschreven notaris
ende getuygen, Cornelis Lourisz Croon,
poorter der stadt Amsterdam, als man
ende vooght van Guertjen Jans een dochter
van Jan Pancraesz, zeylmaecker,
dewelcke in die qualite verclaerde te
constitueren ende machtich te maecken
den Ed. Dirck Hartoogh, procureur
voor den Ed. gereghte deser stede, om
uyt des comparantes naem ende van sijnentwegen
te innen, voorderen ende ontfangen van
Neeltje Anckers, weduwe van Claes
Bonifaes, item Pieter Claesz Ancker,
haere neef, als erfgenamen van Grietjen
Anckers, alsmede van Pieter Jan Brinck,
als cooper van seecker huys van Claes
Witteboortsz Conijn, mitsgaders alle andere
persoonen, sodanige penningen als hen uyt den hoofde
van sijne voorn. huysvrouw, soo uyt saecke van
capitael ende interest, als andersints competeren,
gevende mitsdien aen sijne geconstitueerde last ende macht
om bij fautte van prompte voldoeninge, jegens
de respective debiteuren in reghten te mogen ageren ende alle
termijnen van reghten waer te nemen, tot de diffinitive
sententie toe, ende voort generalijck dienaengaende
alles meer te doen ende verrighten wat de gelegentheyt
der saecken soude mogen vereysschen, cum potestate
substituendi in communi forma, belovende den
comparant voor goet, vast ende van waerden te
houden ende bij een yder te doen houden al hetgene
bij de voorn. sijne geconstitueerde ofte desselfs
gesubstitueerde ende yder van henluyden in gevolge desen
gedaen ende verhandelt sal sijn, onder verband als naer
reghten, sonder fraude. Aldus gedaen ende gepasseert
binnen Alcker voorsz., present Jan Cloot ende D. Heymenberg
als getuygen.
Cornelis Louwers Croon
Jan Cloot
Dirck Heymenbergh
C. Heymenshofs

 

Steve Barnhoorn zei op zo, 05/01/2022 - 01:36

Thanks, Geert!  :)

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.