Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Cornelis Jeronimusz.

Ondanks oefeningen lukt het mij niet twee teksten te lezen. Is er iemand of meerdere personen die mij behulpzaam kunnen zijn? Het zijn twee notariele akten uit 1574 en 1577 Leiden.

 

 

 

 

Reacties (7)

Wim zei op di, 07/25/2023 - 22:15

waar is de afbeelding?

Michel van der Sluis zei op di, 07/25/2023 - 22:47

ik hoop dat je hier iets mee kan. 
gaat om nr. 565

Michel van der Sluis zei op di, 07/25/2023 - 22:48

Volgende…

Michel van der Sluis zei op di, 07/25/2023 - 22:50

En de laatste

Geert Ouweneel zei op wo, 07/26/2023 - 08:22

Op huyden den 16en Decembris anno XVC ende LXXVII
compareerde voor mij notaris publyck ende voorden
ondergescreven getuygen Jan Jacopsz, backer, poorter der
stede van Leyden, ende constitueerde Cornelis Jeronimusz
tot Oudekerck ende Roelof Adriaensz, secretaris tot
Hazerswoude, t'samen ende elcx van hem bysonder,
omme uyt zijn constituants name ende van zijnentwegen
te ageren ende rechts te plegen voor allen heeren ende
rechteren op ende jegens eenen yegelijcken, zoe in eysschen als
defenderen respective cum potestate substituendy in communi forma.
Aldus gedaen binnen Leyden ten huyse mijns notaris,
ter presentie van den eersamen Andries Huygens, schoenmaeker ende Dirck
Pietersz van Egmont, schrijver, als getuygen.

Op huyden den 6en Aprilis anno XVC vier ende tseventich
stilo communis, zoe hebbe ick Salomon Lenaerts van der
Waert, notaris publyck, bij den Hove van Hollant geadmitteert,
mijn zelven ten versoucke van Symon Lourisz van
Coudekerck getransporteert van der stede van Leyden
in den voorsz. dorpe van Coudekerk ten huyse van Cornelis
Daemsz, d'welcke gequest in zijn bedde lach, zijn
memorie ende verstant wel machtich ende gebruyckende
alst scheen, ende heeft verclaert hoe dat
warachtich es dat hij affirmant met den voorsz.
Symon Lourysz op gisteren, wesende den vijffden Aprilis
ten huyse van Cornelis Jeronimusz heeft sitten
drincken, zoe dat zij onder andere zeeckere
woorden jegens malcanderen gecregen hebben, in der
vougen dat hij affirmant met een quat upgestel
zijnde droncken ende vol naer huys es gegaen,
verclaerde voorts, dat naerdien hij affirmant
thuys gecomen was, hij altemets voor de doere
gelopen heeft, zyende off den voorsz. Symon
Lourysz nyet en quam, zulcx dat hij int laetste
denzelven Symon s'avondts ontrent te acht uren al
zingende heeft hooren aencomen, wetende van God
geen quaet, omme naer huys te passeren, zoe heeft
hij een verrejager genomen, nemende denzelven Symon
alzoe waer, ende zijnde den voorsz. Symon in de
Lage Waert ontrent de poorte van mijn heer van
Poelgeest, zoe meende hij hem aldaer met zijn
varrejager te gryven ende om te brengen, mer heeft
den voorn. Symon t'zelve ontweecken en alsoe hij hem
affirmant nyet en conde ontslagen werde, zoe heeft
hij hem te weder gestelt om zijn lijff te salveren en
zijn zulcx hantgemeen gewerden, in der vougen dat
denzelven Symon hem affirmant gequest heeft,
ende alzoe t'zelve door zijn eygen schulde, zulcx
hij vercleaerde, toegecomen es ende waert bijaldien
hij affirmant aen dezelve quetsuren geraecte te
sterven, t'welck God verhoeden wil, zoe heeft hij
affirmant begeert ende begeert mitsdesen t'zelve
wettelijck aen mijn hant stipulerende, dat zijn huysvrouwe,
kinderen ende vrunden daer geen weerwraecke aff
doen en zullen ende overzulcx den voorsz. Symon Lourisz /
[in de marge staat:]
est dat hij doordien
...ne den voorn. Symon
es ende uuyt de grondt
sijns harten om Gods wille
vergeven heeft ende ver-
geeft mits desen

ter cause vandien geen molestatie te doen, noch
doen doen in rechte, noch daerbuyten in geenre
maniere, zulcx zijn voorsz. husyvrouwe ende
kinderen mitsgaders Claes Daemsz, zijn broeder,
Pieter Heynricxz, zijn oom, Maerten Gherytsz,
Dirck Gherytsz, Dirck Willemsz als man ende
voocht van Barber Gherytsdochter, Jan Werboutsz,
Thijs Werboutsz, Pieter Werboutsz, Cornelis-
zoen, zijn neven, ende Floris Gerytsz, zijn swager,
al mede present zijnde, belooft hebben
wettelijck aen mijn handt stipulerende, zulcx te
doene ende des voorsz. Cornelis Damesz willende daer-
inne te volbrengen ende laten geschieden den
voorsz. dage ende jare, compareerde voor mij
notario voorn. ende den getuygen naergenomineert
Trijntgen Gerytsdochter, des voorsz. Cornelis Daemsz
affirmants huysvrouwe ende verclaerde ter
instantie van de voorsz. Symon Lourysz alsdat
hetgundt t'welck hiervooren bij haer voorsz.
man verclaert ende geconfesseert es t'zelve
zulcx warachtich te wesen ende alsoe geschiet te
zijne, ende versochte de voorsz. Symon Lourysz
aen mij notario voorn. hem hiervan geëxpedieert ende
gelevert te werden openbare acte. Aldus gedaen
in den voorsz. dorpe van Coudekerck, ten huyse
van de voorn. Cornelis Daemsz, affirmant, ten dage
ende jare als boven, ter presentie van den eersamen
Symon Florisz ende Lourys Willemsz, inwoenders
van den voorsz. dorpe van Kouckekerck als getuygen
waerdich van gelove, hiertoe gerequireert ende gebeden
zijnde.
Lenaert van der Waert
Bij mij Louweris Willems
Simon Florisson

Michel van der Sluis zei op wo, 07/26/2023 - 09:16

Heel hartelijk bedankt. Ik ga de woorden op mij in laten werken om het te vertalen naar de huidige tijd. Betreffende Cornelis Jeronimusz was mijn voorvader in rechte lijn. Zijn zoon was biersteker en waard, dus waarschijnlijk zat hij ook al in het bier.

René van Weeren zei op wo, 07/26/2023 - 11:06

Michel, een korte samenvatting: jouw voorvader speelt eigenlijk geen actieve rol in dit document. Hij is de eigenaar van het huis waar de betrokkenen hebben zitten drinken (inderdaad een drinkgelegenheid dus!) en ruzie hebben gekregen. De rest van het document handelt over de twist en gevecht tussen de ruziemakers Symon Lourisz en Cornelis Daemsz. Bij het gevecht is Cornelis gekwetst geraakt. De akte is bedoeld om vast te leggen dat de gekwetste de dader vergeeft en om vast te leggen dat de gekwetste niet wil dat er bloedwraak gepleegd wordt tegen de dader of diens familie.

De eerste alinea staat los van de andere twee en houdt in dat Jan Jacopsz de beide anderen machtigt om uit zijn naam rechtshandelingen te verrichten (contracten afsluiten, proces voeren etc.)

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.