Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Cornelis belooft 186 carolus gulden

Beste,

Wie kan mij hierbij helpen.

Het staat nogal vet/dik geschreven.

Wat mij zover opvalt is dat er staat " de voors Cornelis" zou het vorige Bossche Protocol

er ook iets mee te maken hebben.

https://denboschpubliek.hosting.deventit.net/detail.php?nav_id=0-1&index=13&imgid=1265526649&id=1265526647

Alvast bedankt voor de moeite.

Reacties (4)

Wim zei op ma, 05/20/2024 - 22:03

Meestal wordt met voors(s). (=voorschreven) Cornelis de eerdergenoemde Cornelis (uit dezelfde akte) bedoeld. Het zou ook kunnen zijn dat bij 2 direct na elkaar opgemaakte aktes, in de laatste naar de 1e verwezen wordt. Is echter niet echt gebruikelijk.

René van Weeren zei op ma, 05/20/2024 - 23:18

De tekst waar je nu naar verwijst, is een aanvulling op de 2 bladen daarvoor, beginnend op scan 84. Samenvattend betreft het een overdracht van een deel van een huis en omliggende gronden binnen de parochie van Lithoijen en omgeving. Dit onroerend goed is de erfenis die Geertruyt, dochter van Jans Goossenssz[one] en Jenneken van haar ouders heeft geërfd na hun overlijden. Namens haar trad haar echtgenoot Peeter sone wijlen Luycas Peetersz[one], wonende te Herentals op als wettig vertegenwoordiger. De verkopers beloofden het onroerend goed tot de overdracht aan toe vrij te houden van enige schade, borg voor de verkopers hierbij stond Cornelis Verbint.

Koper was Cornelis sone wijlen Goyaerts Adriaenssz[one] van Alem. In het stuk waar je naar verwijst beloofde hij de som in twee bedragen af te lossen: 186 carolus gulden eerstkomende Kerstmis (1624) en 150 gulden ten tijde van Kerstmis 1625.

Zowel de eerste twee bladen als het stuk waar je baar verwijst zijn opgesteld op 19 november 1624

In de linkermarge is aangetekend dat de verkoper (Peeter) op 7 februari 1626 verklaarde de koopsommen van de koper ontvangen te hebben op 7 februari 1626

René van Weeren zei op di, 05/21/2024 - 07:56

Peeter sone wijlen Luycas Peeterssz[one],
woonende tot Herentals, als wittich man
ende momber soo hij verclaerde van
Geertruyt sijne huysfrouwe, dochtere
wijlen Jans Goossenssz[one] bij den selven ende
---
Jenneken sijne huysfrouwe te samen verwect,
het huysgedeelt ende allet gedelt hem Peeteren
Luycassz[one], van wegen der voorsz[eyde] Geertruyt sijne
huysfrouwe, soo hijn verclaerde competerende
in alle gronden van erven ende landerijen
gelegen onder de prochie van Littoijen ende
daeromtrent, gelijck tselve huysgedeelte (als
wesende d'eene helfte) op de voorsz[eye] Geertruyt
bij successie is gedevolueert, door afflijvichz[ijn]
van haer ouders voorn[oemt], in alle de voorsz[eyde] goederen,
bij deselve haere ouders aftergelaeten egeene
van deselve goederen uutgescyden, heeft hij
wittelick ende erffelick opgedraegen ende
overgegeven mitz desen Cornelissen sone
wijlen Goyaerts Adriaenssz[one] van Alem, te
samen met den alingen rechte hem Peeteren
ende sijne voorsz[eyde] huysfrouwe competerende
in alle ende eenygelicke de scepene brieven
ende andere besceden hier van mentioneren[de]
et eff[ectuer]en[de], gelovende de voorsz[eyde] Peeter opdrae-
gere super omnia et h[abe]n[d]a rat[am] servare, o[mn]es
ob[ligation]em et impetitionem ex parte sui et dicte sue
uxoris deponere in sulcken verstande dat de
voorn[oemde] Cornelis heeft aengenomen, gelijck
hij aenneemt mitz desen voortaen naer
advenant het voorsz[eyde] huysgedeelte der voorn[oemde]
Geertruyt, hier uut te vergelden alsulcke
renten, chijnsen ende pachten, mitsgaders
ten eeuwigen dagen te repareren, maken ende
onderhouden soe veele Maesdijx, als met
recht daer uut staen te vergelden, ende
---
te onderhouden staen, welckke renten, chijnsen
ende pachten, mitsgaders de voorn[oemde] Maesdijcken
de voorsz[eyde] Cornelis voortaen alsoo schuldich sal
sijn te gelden, te betaelen, ende te onderhouden
respective, dat den voorsz[eyde] Peeteren opgedragen
met sijne goederen, erffgenaemen ende
naecomelingen daer door egeenen scade en
sal overcomen in eningerhande manieren,
daer voor deselve Cornelis verbint mitz desen
sijnen persoon ende alle sijne goederen nu
hebbende ende naermaels vercrijgender, sonder
argelist, testes Gestel et Doyenbraken.
Datum negentien novembris XVIc XXIIII
#
De vootrz[eyde] Cornelis heeft geloift mitz desen sup[er]
omnia et h[abe]n[d]a, den coorsz[eyde] Peeteren, de somme
van hondert ende sessentachtentich car[olus] gulden
tot twintich stuyvers goets permissie gelts
den gulden gereeckent te Kersmisse toe-
comende, ende alnoch de somme van
hondert ende vijfftich gul[den] in gelde als
boven, te Kersmisse anno XVIc ende vijffen-
twintich gul[den] te voldeon ende te betaelen,
ende binnen deser stadt Shartogenbossche
vrij te leveren, ter oorsaeckken des coops
en[de] transpoorte des huysgedeelte voorn[oemt],
testes et datum ut sup[ra].

Li-marge
Peeter sone Luycas
Peeterssz[one] wonende tot
Herentals, heeft bekent
dat beyde de sommen
hiet innebegrepen, aen
sijnen handen sijn voldaen
bij Cornelissen
gelovere desselfs.
Actum den VIIen ferbuary
XVIc XXVI
[getekend A. vanhees ende ...]

Sjacko Romeijnders zei op di, 05/21/2024 - 16:13

René,

Bedankt voor deze transcriptie, ik had zelf al stukjes en brokjes.

Nu is het toch weer een stuk duidelijker.

Ben weer wat verder.

Sjacko

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.