Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Codicil 1613

Not. Arch. Leiden 153, no. 94, dd. 7.9.1613: Codicil v. Lenaert Dirck Jannen, won. Zoetermeer. Indien hij voor zijn huidige huisvrouw, Geertgen Pieters, overlijdt, zal zijn zoon Jacob een som van 1450 gld. krijgen. Approbeert zijn huw. voorw. van 4.2.1593

 

deel 1/4

 

Mocht iemand er wijs uit komen, dan hoor ik het graag!

Reacties (5)

Jan zei op vr, 12/13/2019 - 10:15

2/4

Jan zei op vr, 12/13/2019 - 10:16

3/4

Jan zei op vr, 12/13/2019 - 10:16

4/4

Geert Ouweneel zei op vr, 12/13/2019 - 17:55

Hier mijn transcriptie:

 

Bij den innehouden van dezen tegen-
woordigen openbaren instrumente,
zij condt ende kennelick allen die't behoort
dat in den jare der geboorten Onzes Heeren
ende eenigen Salichmakers Jesu Christy
duysent zeshondert dertien, opten
zevenden dach Septembris, zijnde Zaterdach,
naermiddach de klocke ontrent een uyren
reguerenden den hoochgeboren, deurluch-
tigen grootmogenden prins ende heere
Mathias, deur Gods genaden gecoren
keyser der Romeynen, int twede jaer zijnder electie in de elfde indictie,
voor mij Abraham van Altena,
openbaer notaris, bij den Hove van Hollant
op de nominatie der stadt Leyden ge-
admitteert ende ter presentie van den
ondergeschreven getuygen gecompareert
ende verschen es Lenaert Dirck Jannen,
woonachtich tot Zoetermeer, mij nota-
ris wel bekent, clouck ende gezont
van lichame, zijne memorie, reden ende
verstant wel machtich ende gebruyckende,
zoe't uytwendelcik blijckende was, be-
kende datter niet zeeckerder en es dan de
doot ende niet onzekerder dan d'uyre /
vandyen, ende om dezelve onzekere
uyre te vercomen, verclaerde van wille,
zinne ende meninge te zijn, zonder enige
inductie, misleydinge ofte bedwang, om
bij forme van codicil van enige zijner
goederen te disponeren, in der vougen ende
manieren naervolgende, eerst ende voor-
al beveelt hij zijn ziele, zoe wanneer
die uyt zijn lichame scheyden zal, in de
genadige bewaringe van den eenigen waren
Almachtigen God, onzer aller vader
ende schepper, ende zijn lichame een eerlicke
kerckelicke begravenisse, comende
mitsdien tot codicillare dispositie,
wil, ordineert ende begeert ingevalle
hij comparant geraeckt te overlijden
voor Geertgen Pietersdochter, zijne tegen-
woordige huysvrou, dat alsdan in den gemenen
boedel zal blijven een somme van
veertienhondert ende vijftich gulden, tot 40
groten vlaems t'stuck, zulx Jacob Lenaertsz,
hem comparants zoon, in coop belooft heeft
voor de dry mergen vierdalf hont lants /
die hij an hem comparant gehouden hadde
int maecken van de huwelickse voorwaer-
de met zijn voornoemde huysvrouwe voor't
celebreren des zelven huwelix gedaen,
welcke penningen bij den comparant alrede
in den gemenen boedel zijn verstreckt,
gelijck mede alsdan in den gemenen
boedel zal comen de zevenhondert
vijftich gulden die hij bij dezelve huwe-
lickse voorwaerde vooruyt bedongen
ende aen hem behouden heeft. blijckende bij
dezelve huwelickse voorwaerde, be-
ginnende: Wij Claes Jacobsz, schout in den
ambochte van Zoetermeer, in date den
vierden february anno 1593,
blijvende voorts dezelve huwelickse
voorwaerde vast, ongebroken ende in zijn
geheel in t'gene dezelve wijders es
innehoudende, verclarende t'gene voorsz. es
te wezen zijne uyterste wille ende codicil,
t'welck hij wil dat effect zal
sorteren als codicil of enige andere gifte
of makinge, zulx t'zelve na rechten
beste zouden mogen stadt grijpen, niet-
tegenstaende of per avonturen alle solemniteyten /
in dezen gerequireert niet onderhouden
mochten zijn, versocht den comparant hier-
van instrumenten in behoorlicke forme hem
gelevert te werden. Aldus gedaen ende
gepasseert ten woonhuyse mijns notaris,
staende aen de Koepoorts Graft binnen Leyden.
ter presentie van Cornelis Arentsz mande-
ker ende Dirck van Altena, student theologie, getuygen,waerdich
van gelove met mij notaris hiertoe ver-
socht ende gebeden, die de minute beneven
den comparant getekent hebben, ten jare,
dage, maent, in deuyr keyserrijck
ende indictie als boven.
Lenaert Dircksz
Cornelis Arentsz
D. Altena
A. van Altena nots. pub. 1613

Jan zei op vr, 12/13/2019 - 18:46

Heel erg bedankt!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.